Coronavirus

 

26-3-2020

 

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid met betrekking tot COVID-19. Kraamverzorgenden en verloskundigen kunnen de laatste informatie, zowel voor professionals als patiënten, vinden bij RIVM of voor specifieke situaties, zoals de situatie in Brabant, de informatie volgen via hun lokale GGD en het crisisteam van eigen regionale netwerk. Hierover kunt u het beste met uw KSV/VSV contact houden met de ROAZ in uw regio.

 

Continuïteitsplan

Voor de kraamzorg is een continuïteitsplan gemaakt. U vindt dit plan hier terug en kunt u voor uw organisatie gebruik van maken. Op deze manier hanteren we als kraamzorg één lijn. In dit plan leest u onder andere de volgende belangrijke punten:

  1. Bij een (vermeende) COVID-19 besmetting van de kraamvrouw of een gezinslid wordt enkel zorg verleend met de juiste beschermingsmiddelen! Van zorgpersoneel wordt veel gevraagd en ook kraamverzorgenden hebben de maatschappelijke verplichting om niet besmet te raken en zo andere burgers in gevaar te brengen.
  2. Vanzelfsprekend vragen regionale ontwikkelingen ook een regionale aanpak. Daarom roepen we u op om binnen uw VSV één kraamzorg-crisiscoördinator aan te wijzen die namens alle kraamzorgorganisaties in de regio in het VSV afstemt met de crisiscoördinator van de verloskundigen. Het is van belang dat zij snel kan schakelen naar de verloskundige-collega en dat zij aanspreekpunt is voor de kraamzorgorganisaties. Bo zal contact zoeken met de bij haar bekende contactpersonen van de KSV’s.

Extra handen voor de zorg

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen vanuit heel Nederland zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten. Lees hier meer.

 

Kraamzorg op afstand 

Middels de oproep in de directiemail van donderdag 19 maart jl. heeft Bo een inventarisatie naar huidige initiatieven en mogelijkheden met betrekking tot zorg op afstand. Hier vindt u een korte terugkoppeling van deze inventarisatie.

 

Algemeen

 

RIVM voor zorgprofessionals

Het RIVM heeft het advies voor zorgverleners buiten het ziekenhuis aangepast. Dit advies geldt ook voor medewerkers in extra- en intramurale zorg, waaronder ook de kraamzorg


Hygiëne

Het is onverminderd belangrijk om de juiste hygiënemaatregelen te nemen!

 

Q&A

Protocol RCOG

De Royal College of Obstetricians & Gynaecologists heeft een protocol opgesteld n.a.v. het COVID-19 virus. Geboortezorgpartijen zijn met elkaar in overleg over een vertaalslag naar Nederland. Omdat 1 landelijk beleid moeilijk is vast te stellen neemt u over de situatie in uw regio altijd contact op met de lokale GGD. Vanuit het ziekenhuis wordt niemand naar huis gestuurd  met Coronabesmetting zónder dat daarover overleg plaats vindt met de GGD. De GGD heeft zo de gelegenheid om te bezien of het specifieke geval in thuisquarantaine kan. Dit kan bijvoorbeeld niet voor een kraamvrouw wanneer de kraamzorg daar niet naar toe kan omdat de juiste beschermingsmiddelen niet voor handen zijn. Indien zorgverleners naar cliënten thuis moeten en zorg verleend moet worden aan vrouwen die ziek zijn, een verdenking van het virus hebben en/of huisgenoten hebben die ziek zijn dan volgt u de instructies van de GGD.

De door de NVOG onwikkelde ‘Flowchart COVID-19’ kan van hulp zijn om richting te geven aan beleid hoe om te gaan met zwangeren die verdacht worden van SARS-CoV-2 of een bewezen besmetting hebben.
In aanvulling van deze landelijke flowchart heeft de KNOV 2 flowcharts ontwikkeld:

Dossier NHG

Contact met GGD, handelen bij mogelijk besmette patiënten, klinische beoordeling en meer praktische informatie staat in het dossier Coronavirus van de NHG.

 

KCKZ

Het KCKZ kraamzorg heeft informatie voor de kraamverzorgenden op haar site staan, klik hier.

 

Landelijk beleid JGZ

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd hebben een landelijk beleid opgesteld voor de JGZ. U vindt dit beleid hier.

 

Beschermingsmiddelen

Deze maand heeft nu tweemaal spoedoverleg plaatsgevonden bij het ministerie van VWS om met alle betrokken veldpartijen, ook met leveranciers, te komen tot een landelijke richtlijn om de tekorten van medische hulpmiddelen zo goed als mogelijk te regisseren. Bo heeft de ROAZ’en en de GGDGHOR’s benaderd om de kraamzorgorganisaties, eventueel via het VSV, te betrekken bij de inventarisatie én de verdeling van de juiste beschermingsmiddelen. Daarnaast is ook bij het ministerie van VWS opnieuw het verzoek neergelegd de kraamzorg mee te nemen hierin. ROAZ inventariseert momenteel wat de behoefte in uw regio is. Wij willen daarom nogmaals benadrukken dat het van groot belang is uw behoefte aan beschermingsmaterialen kenbaar te maken bij het ROAZ. U kunt dit het beste doen via uw VSV. Bij minimale zorg is de verwachting dat u bij een kraamvrouw met COVID-19 besmetting 10 setjes per kraamperiode nodig heeft.
De distributie van beschermingsmateriaal blijft via de ROAZ lopen, dus regionaal. Zij zullen kijken naar een (her)verdeling van de beschikbare middelen in de regio’s. Zij zullen hierbij gebruik maken van een kader opgesteld door de experts van het Outbreak Management Team (OMT). Materiaal zal op afroep beschikbaar worden gesteld.

 

Nieuw advies RIVM mondkapjes

20 maart is een nieuw advies van het RIVM gekomen met betrekking tot de mondmaskers in de zorg.

Voor kraamzorg en verloskundigen volstaat het gebruik van een chirurgisch mondkapje bij hoestende/niezende cliënten met verdenking Covid-19. Dit is op basis van nieuw onderzoek vastgesteld. In de LCI-richtlijn Covid-19 (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#preventie) is in het hoofdstuk preventie te lezen welk type mondmasker geadviseerd wordt.

Er worden steeds minder testen gedaan. In veel gevallen is daarom niet bekend of het daadwerkelijk om Covid-19 gaat of niet. Het advies van RIVM betreft ook bij gediagnosticeerde COVID-19; ten minste chirurgisch mondmasker en handschoenen.

Hier treft u een voor de kraamzorg aangepast document gebaseerd op het advies van de RIVM.

 

Crisis coördinatoren Covid-19 (CCC)

Per beroepsgroep  binnen de geboortezorg wordt een CCC aangewezen die vervolgens met elkaar gezamenlijk regionale afspraken maken binnen de kaders van het uitgezette landelijke beleid. Ook fungeren deze regionale teams als lijn naar het ROAZ. De KNOV heeft inmiddels regionale CCC’s namens de verloskundigen aangesteld. Over een aantal zaken zal Bo rechtstreeks met de CCC’s communiceren.

Hiervoor zijn een aantal spelregels opgesteld.

 

 

Financieel


Verruiming beleidsregel kraamzorg

De NZa heeft verruiming in de beleidsregels aangebracht voor zorg op afstand. Voor de kraamzorg is concreet afgestemd dat kraamzorguren die normaliter in huis worden geleverd, ook op afstand mogen worden geleverd tegen declaratie van dezelfde prestatie, namelijk die van kraamzorg per uur. Dit biedt ruimte om kraamzorg bijvoorbeeld via beeldbellen of andere initiatieven te leveren.

 

 

Bijzonder uitstel betaling belastingdienst

Een van de noodmaatregelen van het kabinet is dat u als organisatie bijzonder uitstel van betaling aan de belasting kan vragen. Dit kan voor de inkomstenbelasting, vennootschaps-, omzet- (BTW) en loonheffingen.
Wat moet u doen nadat u de aangifte heeft gedaan en een aanslag hebt ontvangen:

  1. Stuur een brief aan de belastingdienst. In deze brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.
  2. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling.
  3. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Voor een betalingsuitstel van 3 maanden is geen aanvullende informatie nodig.

 

 

Handige sites en links

Mailingen aan leden 
Log nu in om verder te lezen

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement