De regelingen van de overheid 

 

Noodpakket 3.0.

Op 1 oktober 2020 heeft het kabinet noodpakket 3.0 geïntroduceerd: een derde steun-herstelpakket vanwege de coronacrisis voor ondernemers en werkenden. Inmiddels is op 21 januari 2021 het steun- en herstelpakket uitgebreid. Dit met de reden dat maatregelen zijn verzwaard en Nederland zich in een lockdown bevindt.

 

Kijk hieronder voor een overzicht met regelingen waarvan u als organisatie gebruik kan maken. Ook heeft de overheid een factsheet gemaakt met alle regelingen.

 

Verlenging & uitbreiding NOW

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Deze werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het vergoedingspercentage is verhoogd van 80 naar 85%. Daarnaast is al eerder besloten werkgevers de mogelijkheid te bieden de loonsom enigszins te kunnen laten dalen zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. Concreet betekent dit dat in de eerste en tweede tranche van NOW-3 de loonsom met 10 procent kan dalen zonder dat dit tot een korting leidt.

 

Hieronder treft u de nieuwe percentages die gelden onder de NOW.

 

 

Het loket om NOW3.2 tijdvak januari- maart aan te vragen gaat van 15 februari tot en met 14 maart open. Voor de NOW 3.3, derde tijdvak wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

 

Belasting

 1. De periode om uitstel van betaling van belastingen aan te vragen is verlengt tot 1 juli 2021;
 2. Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 oktober 2021 terug te betalen;
 3. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 juli 2020.

Klik hier voor meer informatie.

 

Overige belastingmaatregelen:

 • Corona-vaccins btw-vrij: Het kabinet wil het testen op corona en het vaccineren tegen corona zo goedkoop mogelijk maken. Daarom geldt voor corona-vaccins en -testkits tot en met 30 juni 2021 een btw-tarief van 0%;
 • Uitstel administratieve verplichtingen loonheffing: Kunt u als werkgever niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen vanwege het voorgeschreven thuiswerken en de regel om 1,5 meter afstand te houden? Tot en met 30 juni 2021 geldt dat de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbindt. U moet deze administratieve verplichtingen alsnog nakomen zodra dit weer kan;
 • Onbelaste vaste reiskostenvergoedingen:  Tot 1 april 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

 

Verruiming werkkostenregeling
In 2020 is de werkkostenregeling eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste €400.000 van de loonsom per werkgever. Dit is een belastingmaatregel vanwege de coronacrisis. Voor 2021 blijft de vrije werkkostenruimte 3% over de eerste €400.000. Boven de €400.000 wordt de ruimte in 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%.
De reden van de verhoging is dat er zo meer mogelijkheden zijn om zowel iets extra’s als belastingvrij te doen in coronatijd voor de werknemers.

 

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
De GO is verlengd tot 1 juli 2021. Indien een onderneming een banklening of bankgarantie nodig heeft (krediet) en hier problemen mee heeft, kan gebruik maken van de GO. Overheid staat voor 50% garant voor de lening, zo kan lening makkelijker worden afgesloten.

 

WAB
In de WAB was het e.e.a. vastgelegd aan differentiatie in WW premie. In verband met Corona worden hier een aantal maatregelen herzien.
1. 30% overwerk: de hoge WW-premie voor werknemers die in één kalenderjaar 30% overwerken hoeven over het jaar 2021 door de werkgever niet worden betaald. Vanwege de Coronacrisis leidt de hoge WW-premie tot onbedoelde effecten in sectoren waar veel overwerk nodig is, zoals de zorg.

 

Startersregeling
Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn.

 

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Naar verwachting kost deze regeling tussen de 55 en 70 miljoen euro per kwartaal. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Voor de corona-overbruggingskredieten is in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar.

 

Tijdelijke wet Covid-19 SZW en JenV
De Tijdelijke wet Covid-19 SZW en JenV maakt het mogelijk om de rechter te verzoeken:
1. de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden;
2. andere verhaalsacties te schorsen; en
3. een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen, in verband met de uitbraak van COVID19.

 

Concreet betekent dit dat op verzoek van een ondernemer de rechter de mogelijkheid krijgt de behandeling van het faillissementsverzoek te behouden, andere verhaalsancties te schorsen en een tijdelijke betalingsuitstel te verlenen. Dit kan alleen als de ondernemer als gevolg van de uitbraak van Covid-19 in een situatie is gekomen, waarin sprake is van een gebrek aan liquide middelen waardoor hij zijn betalingsverplichtingen tijdelijk niet kan voldoen.

 

Deze nieuwe maatregel vervalt op 1 februari 2021. Klik hier voor de vereisten en gevolgen van toewijzing.

 

Zorgbonus
Zorgpersoneel dat tussen 1 maart en 1 september direct of indirect coronapatiënten heeft verzorgd kan een bonus van 1000 euro aanvragen. Met het uitkeren van de zorgbonus wil het kabinet haar waardering laten blijken voor de zorg, die zich keihard heeft ingezet tijdens de coronacrisis. In de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19  staan de voorwaarden voor het subsidiëren van een bonus aan professionals die in de sector zorg en welzijn een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in verband met de uitbraak van het COVID-19-virus.

 

Op grond van de uitgangspunten van de subsidieregeling kan de zorgaanbieder zelf bepalen welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor een bonus. Om zorgaanbieders hierin zo veel mogelijk te ondersteunen, heeft het Ministerie van VWS samen met NVZ, NFU, VGN, Actiz, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ, LHV, InEen en Altrafare de handreiking opgesteld.

 

Voor meer informatie bekijk de pagina Zorgbonus op onze website.

 

Noodpakket 2.0

In het Noodpakket banen en economie 2.0 zijn belangrijke voorwaarden van regelingen uit Noodpakket 1.0 gewijzigd en daarbij lopen meeste subsidietijdsvakken nu tot 1 oktober. Bo heeft de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet:

 • De NOW-regeling wordt met vier maanden verlengd. Het kabinet streeft naar een openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september kan worden aangevraagd;
 • De termijn voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB loopt nu tot 1 oktober en het maximumbedrag wordt per ondernemer verhoogd naar €50.000;
 • De Tozo regeling voor zelfstandig ondernemers wordt eenmalig met maximaal vier maanden verlengd, met daarbij aangepaste voorwaarden;
 • De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag wordt aangepast voor de tweede tranche van de NOW regeling;
 • Het kabinet introduceert het crisispakket NL leert door, dat aanvullend is op de grote investeringen die sociale partners en het bedrijfsleven nu doen om de werkgelegenheid zo goed mogelijk te behouden;
 • Ondernemers kunnen voor vier maanden uitstel van belasting krijgen als zij aannemelijk maken dat dat ze door coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Ook wordt de verlaging van invorderingsrentes verlengd tot 1 oktober 2020.

 

Meer informatie over het Noodpakket 2.0 vind u hier.

 

Rekenhulp simulatie NOW.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in samenwerking met UWV een rekenhulp simulatie ontwikkelt voor werkgevers die de NOW al hebben aangevraagd of de NOW nog willen aanvragen. Met de rekenhulp simulatie NOW kan een werkgever een indicatie krijgen van de hoogte van het voorschot en ook of hij na definitieve berekening een bedrag moet terugbetalen (of juist van UWV ontvangt). Aan de uitkomsten in de simulatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Klik hier voor de online simulatietool.

 

Noodpakket 1.0

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Bij een verwacht omzetverlies van minimaal 20% kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd. Het gaat hierbij om het omzetverlies dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van Zorgverzekeraars Nederland. De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom. UWV verstrekt direct een voorschot van 80% van de gevraagd tegemoetkoming.

 

– als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
– als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
– als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

 

Het gaat om een inzetdaling vanaf 1 maart 2020.
Dit kan eventueel verlengd worden met nog eens 3 maanden. Pensioen wordt hierin ook meegenomen.

 

Let op: er zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de eerste tranche van de NOW-regeling. Als gevolg van deze wijzigingen wordt het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche van de NOW verlengd tot en met 5 juni 2020.

 

Meer informatie over de wijzigingen vind u hier.
Meer informatie over de inhoudelijke en praktische zaken van deze regeling vind u op UWV.

 

Belasting
1.  Uitstel belasting betaling van de inkomsten belasting, de vennootschapsbelasting, de
loonbelasting en de omzetbelasting
2.  Bij aanvraag stopt de belastingdienst de invordering direct
Het uitstel kan pas aangevraagd worden indien de aanslag is opgelegd. Voor de eerste 3 maanden van uitstel betaling is geen verklaring derde deskundige nodig.

 

Bovendien:
3. Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen

4. Als een ondernemer in verband met de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim wordt geschrapt.

5. Het percentage voor de invorderingsrente is per 23 maart verlaagd naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het percentage voor de belastingrente wordt verlaagd.

 

Garantie Ondernemingsfinanciering
Indien een onderneming een banklening of bankgarantie nodig heeft (krediet) en hier problemen mee heeft, kan gebruik maken van de GO. Overheid staat voor 50% garant voor de lening, zo kan lening makkelijker worden afgesloten.

 

Microkrediet voor kleine ondernemers
Indien kleine kraamzorgorganisaties via Qredits financiering ontvangt: Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de corona problematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

 

WAB
In de WAB was het e.e.a. vastgelegd aan differentiatie in WW premie. In verband met Corona worden hier een aantal maatregelen herzien.
1. Werkgevers krijgen langer de tijd om te controleren of bestaande arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn vastgelegd. Dit is verlengd tot 1 juli.
2. 30% overwerk: de hoge WW-premie voor werknemers die in één kalenderjaar 30% overwerken hoeven over het jaar 2020 door geen enkele werkgever worden betaald. Vanwege de Coronacrisis leidt de hoge WW-premie tot onbedoelde effecten in sectoren waar veel overwerk nodig is, zoals de zorg.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement