Informatie

 

Zoeken
Subsidieregeling Praktijkleren

 

Wat?

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

 

Voor wie?
Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Het moet gaan om een Crebo-opleiding. Dus bijvoorbeeld de 3 jarige VIG opleiding. En de organisatie moet een erkend leerbedrijf zijn.

 

Hoeveel?
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

 

Wanneer?

Voor het studiejaar 2020 – 2021 kan de subsidie vanaf 2 juni 2021 t/m 16 september 2021 worden aangevraagd. Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar.

 

Voorwaarden?

Om in aanmerking te komen geldt:

 • U biedt praktijkbegeleiding aan een deelnemer van een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl).
 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.
 • De opleiding moet zijn gericht op een volledig diploma en zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Op de site van SBB vindt u meer informatie over alle crebo opleidingen en de van toepassing zijnde kwalificaties van een opleiding.
 • Het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie omvat 610 klokuren.
 • De onderwijsinstelling biedt 200 uren aan begeleide onderwijsuren aan.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de deelnemer aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleer overeenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. In deze overeenkomst staan in elk geval:
  1. de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  2. het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren;
  3. de begeleiding van de deelnemer;
  4. dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf of de organisatie moet behalen en de beoordeling daarvan;
  5. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet in minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.
 • Belangrijk is dat u in staat bent per deelnemer de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

 

Voorwaarden voorschot:

 • Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot verrekenen we met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.
 • Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s;
 • De aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 20190/2020 één of meer BBL-studenten heeft begeleid;

 

Verhouding tot andere regelingen

De Subsidieregeling praktijkleren is gericht op werkgevers die een praktijkleerplaats bieden te behoeven van een bbl-traject. Daarentegen is in de SLIM-regeling geregeld dat mkb-ondernemers subsidie kunnen krijgen voor het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg. De bbl en derde leerweg zijn twee verschillende leerwegen. De beroepsopleiding in de derde leerweg wordt niet bekostigd door het ministerie van OCW en komt nu nog vaak voor rekening van ondernemer en werknemer. De SLIM-regeling en de subsidieregeling praktijkleren vullen elkaar daarmee dus aan.

 

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier. Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement