Informatie

 

Zoeken
SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB 

 

Wat?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanaf dit 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Dit is niet enkel voor de zorgsector, maar kan wel door zorgorganisaties worden aangevraagd.

 

Voor wie?

MKB ondernemers en samenwerkingsverbanden

 

Wie zijn MKB-ondernemers?

Ondernemers die volgens de EU-definitie kleine of middelgrote ondernemers zijn komen in aanmerking voor een subsidie:

 

Hoeveel?

 • Maximaal €25.000 (samenwerkingsverbanden tot max €500.000,-)
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een klein bedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.

Wanneer?

Er zijn twee tijdvakken gepland in 2021 waarin subsidie kan worden aangevraagd.

 • Eerste tijdvak: 2 maart t/m 31 maart 2021.
 • Tweede tijdvak: 1 september t/m 30 september 2021.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.

Waarvoor?

 • De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkbondernemingen;
 • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
 • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een door het Ministerie van OCW erkend leerbedrijf.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Voor subsidie komen in aanmerking noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering en het beheer van het project, toe te rekenen kosten. Het gaat hierbij om de werkelijk gemaakte en door de aanvrager of een samenwerkingspartner betaalde kosten.
De kosten moeten direct te relateren zijn aan de uitvoering van de subsidiabele activiteiten in het kader van de SLIM regeling. In artikel 12 van deze subsidieregeling is bepaald dat de volgende kosten subsidiabel zijn:

 • externe kosten; Kenmerkend voor externe kosten is dat het kosten betreffen van activiteiten die verricht worden door derden. Onder derden wordt verstaan: externe organisaties en of personen die geen deel uitmaken van de organisatie van de aanvrager en of een andere organisatie van het samenwerkingsverband.
 • directe loonkosten; Loonkosten komen slechts voor subsidie in aanmerking voor zover deze aantoonbaar ten behoeve van de subsidiabele activiteiten, waaronder ook projectcoördinatie en -administratie, gemaakt zijn en berekend zijn op basis van het aantal werkelijk gerealiseerde uren.
 • toeslag van 15% op de directe kosten; Bovenop de directe kosten wordt een toeslag van 15% (flat rate) berekend. Deze toeslag is bedoeld om indirecte kosten te subsidiëren. Onder indirecte kosten vallen bijvoorbeeld exploitatiekosten, reiskosten, kosten voor een werkplek, ontwikkelkosten, afschrijvingskosten et cetera. Deze kosten mogen dan ook niet afzonderlijk worden gedeclareerd. De kosten die worden gesubsidieerd door middel van de flat rate hoeven niet te worden verantwoord

Zelf doen of externen inhuren?

De subsidieaanvrager (en eventueel een partner in een samenwerkingsverband) heeft de vrijheid om zelf te kiezen of hij alle werkzaamheden in het kader van het project zelf uitvoert of dat hij ervoor kiest bepaalde opdrachten door derden te laten uitvoeren. Indien ervoor wordt gekozen een deel van de uitvoering uit te besteden, dient er zorg voor te worden gedragen dat de prijs voor deze opdracht marktconform is.

 

Wat moet u doen bij een aanvraag?

Klik hier voor meer informatie.

  Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement