Informatie

 

Zoeken
STAP-budget: Stimulans Arbeidsmarktpositie

 

Wat?

Subsidie voor scholingsactiviteiten te volgen ter versterking van hun arbeidsmarktpositie

 

Voor wie?

Iedereen. Het is een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget.
Dit budget geeft burgers de financiële mogelijkheid zelf een cursus of opleiding te kiezen.

 

Met het STAP-budget van € 1.000,- (inclusief btw) krijg je de mogelijkheid om in je eigen ontwikkeling te investeren. Je kunt dit budget inzetten om bijvoorbeeld een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen

 

Hoeveel?
De subsidie voor een scholingsactiviteit bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit, tot een maximum van € 1.000,- inclusief BTW.

 

Om misbruik en oneigenlijk gebruik te beperken wordt het subsidiebedrag direct aan de opleider betaald. Verder is de subsidie gemaximeerd tot een bedrag van € 1.000 en zijn de bestedingsdoelen beperkt tot scholingsactiviteiten van opleider die zijn erkend of een keurmerk hebben

 

Er wordt nu gesproken over een jaarlijks totaalbudget van €218 miljoen waarmee er jaarlijks ruimte is voor circa 200.000 toekenningen. Daarnaast gebeurt toekenning van het STAP-budget op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

 

Wanneer?
Vanaf 1 januari 2022 komt het STAP budget in plaats van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Subsidieaanvragen zullen verdeeld worden over 6 tijdvakken. Het UWV wordt uitvoerder van de regeling.

 

Wat moet u doen bij een aanvraag?
Voor de aanvang van een scholingsactiviteit moet de subsidieaanvraag worden ingediend. Daarin wordt opgenomen:

  • de scholingsactiviteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  • een bewijs van aanmelding;
  • het bedrag dat door de opleider in rekening wordt gebracht;
  • de startdatum van de scholingsactiviteit en de verwachte datum van afronding van de scholingsactiviteit, zoals vastgesteld door de opleider;
  • het doel van de scholingsactiviteit;

 

Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten zijn alle kosten die door het opleidingsinstituut in rekening worden gebracht voor het volgen van de scholingsactiviteit (les-, cursus-, of examengeld). Subsidiabele kosten zijn ook kosten voor verplichte leermiddelen en beschermingsmiddelen die apart in rekening worden gebracht door het opleidingsinstituut.

 

Overige kosten die verband houden met de scholingsactiviteit, zoals de kosten voor boeken en andere materialen die niet zijn inbegrepen in de kosten van de opleider, komen niet in aanmerking voor subsidie. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.

 

Verhouding andere regelingen

Datzelfde geldt voor de SLIM-regeling en het STAP-budget. Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget en richt zich op het individu. Het STAP-budget is bedoeld voor de opleidingskosten die een individu maakt. De SLIM-regeling daarentegen is bedoeld voor alle mkb-ondernemers en specifiek voor grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. De subsidie op grond van de SLIM-regeling is bedoeld voor de kosten die deze ondernemers maken bij het creëren van een leerrijke werkomgeving. Opleidingskosten, die met het STAP-budget worden betaald, worden niet gesubsidieerd met de SLIM-regeling.


Welke opleiders kunnen hier aan mee doen:

scholingsactiviteit:
a. opleiding of training, niet zijnde een bedrijfsspecifieke training, die:

  1. wordt aangeboden door een opleidingsinstituut dat door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend onderwijs verzorgt en die leidt tot een diploma of certificaat, dan wel verband houdt met onderdelen van een door deze minister vastgesteld kwalificatiedossier, vastgestelde kwalificatie of een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geaccrediteerde opleiding;
  2. leidt tot een door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF ingeschaalde kwalificatie, die is opgenomen in het NCP-register;
  3. wordt gegeven door een opleidingsinstituut, een trainingsbureau, een EVC aanbieder of examenaanbieder die in het bezit is van het NRTO-keurmerk;
  4. een EVC-procedure, uitgevoerd door een EVC-aanbieder;
  5. bedrijfsopleidingen, niet zijnde bedrijfsspecifieke opleidingen, waaronder mede begrepen cursussen of trainingen, gericht op het bijhouden of vergroten van vakkennis of het aanleren van extra vaardigheden, die leiden tot een branchecertificaat uitgegeven door een door de branche erkende organisatie.

 

  Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement