Informatie

 

Zoeken
Subsidieregeling MKB!dee

 

Wat?

MKB!dee helpt ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel. Ondernemers die een innovatieve oplossing hebben bedacht om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

 

Voor wie?

 • Investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer personeel in technische sectoren;
 • Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
 • Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat-en energietransitie;

 

Hoeveel?
De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt

€ 25.000, het maximale bedrag is € 125.000 inclusief BTW. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers onderling gelden dezelfde bedragen als voor individuele deelnemers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.

 

Subsidiabele kosten?

Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten.

 

Wanneer?

Ondernemers die een innovatieve oplossing bedenken om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, kunnen vanaf 20 oktober 2020 een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

 

In de openstellingsregeling is opgenomen dat de aanvraagperiode sluit op 15 december 2020, maar het ministerie van EZK is voornemens de aanvraagperiode te verlengen tot 19 januari 2021. EZK streeft er naar deze verlenging in oktober te publiceren. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond wordt bereikt. De uitslag wordt in het voorjaar van 2021 bekend gemaakt.

 

Verdeling subsidie?
Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Een aanvraag wordt een hoger gerangschikt naarmate:

 • het project meer bijdraagt aan de verwezenlijking van het doel;
 • het project naar verwachting kwalitatief beter is;
 • het project vernieuwender of origineler is voor de bij de aanvraag betrokken MKB-ondernemers;
 • de verwachte projectresultaten een grotere bijdrage leveren aan:
  1. het oplossen van belemmeringen die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
  2. menselijk kapitaal met betrekking tot digitalisering;
  3. menselijk kapitaal met betrekking tot de klimaat- en energietransitie; of
  4. het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming;
 • de verwachte projectresultaten meer perspectief bieden voor toepassing bij andere MKB-ondernemers.

Verplichtingen subsidieontvanger?

 • Met de uitvoering van het project wordt gestart binnen twee maanden na de subsidieverlening.
 • De subsidieontvanger verleent gedurende twee jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling medewerking aan een evaluatie van de effecten van het door hem uitgevoerde project, voor zover deze medewerking redelijkerwijs van hem verlangd kan worden

Aanvragen?

Hoe de subsidie kan worden aangevraagd is nog onbekend.

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie, en hier voor de publicatie van de regelgeving in de Staatscourant.

 

Verhouding tot andere regelingen

De SLIM-regeling en MKB!dee dragen beide bij aan het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het MKB!dee is een experimentele regeling die mkb-ondernemers uitdaagt om te komen met (innovatieve) oplossingen voor belemmeringen, die hen verhinderen te investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden. De SLIM-regeling biedt juist een structurele ondersteuning om een leerrijke werkomgeving te creëren waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. De SLIM-regeling en het MKB!dee versterken elkaar ook: zo kunnen projecten die zijn gestart vanuit het MKB!dee verder worden gebracht en opgeschaald met behulp van de SLIM-regeling. Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement