Informatie

 

Zoeken
Onderwerpen: 4


Cao Kraamzorg

Cao Kraamzorg Klik hier om door te gaan naar de website cao Kraamzorg. Cao Kraamzorg 2018-2019: Factsheet voor werknemers ORT Rekentool  


Collectieve arbeidsovereenkomst

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)   Inleiding De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is van toepassing op alle werkgevers.   Een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en pensioen kunnen in een Cao worden geregeld. Een Cao wordt afgesloten tussen een werkgever of werkgeversorganisatie(s) en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).   Het doel van deze wet Het doel van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst is het gezamenlijk opstellen van arbeidsvoorwaarden door werkgevers- en werknemerspartijen ten behoeve van de sector en passend bij de sector.   Inhoud en toepassing van de wet Wat er in een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract staat, is in de eerste plaats een afspraak tussen de werkgever en werknemer. Wel zijn er wetten/regels waar die afspraken niet mee in strijd mogen zijn. De belangrijkste: Het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin zijn regels opgenomen over bijvoorbeeld proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Bij elke regel staat of ervan afgeweken mag worden in de Cao of in de arbeidsovereenkomst; De Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Hierin staat dat werkgevers minstens het minimumloon moeten betalen; De Arbeidstijdenwet (ATW) over regels aangaande werktijden en rusttijden; De Arbeidsomstandighedenwet. De overheid stelt doelen vast voor de veiligheid en gezondheid in bedrijven. In deze wet staat beschreven welke mate van bescherming bedrijven moeten bieden aan werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken; De Wet arbeid en zorg. Hierin staat informatie over een aantal verlofregelingen waarop een werknemer recht kan hebben; Wetgeving over gelijke behandeling. Hierin staat onder meer dat er geen verschil mag worden gemaakt in de arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, werknemers die voltijds of in deeltijd werken, werknemers met een vast of tijdelijk contract, mensen met en zonder handicap of chronische ziekte. De onlangs aangenomen Wet werk en zekerheid (zie verderop), met bijv. regels over opzegtermijn, proeftijd, concurrentiebeding, loondoorbetalingsverplichting. Daarnaast is er het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) en het Ontslagbesluit, waarin regels over ontslag staan.   Looptijd Cao Kraamzorg 2016-2017 De looptijd van de Cao Kraamzorg 2016-2017 is van 1 april 2016 tot en met 1 januari 2017. Op 24 april 2017 is het onderhandelaarsakkoord van de Cao Kraamzorg ondertekend door Bo Geboortezorg en de vakbonden CNV, FBZ, FNV en NU’91. Omdat de Cao Kraamzorg 2016-2017 nog geen algemeen verbindend verklaarde Cao is, bent u (nu nog) zonder lidmaatschap van één van deze partijen niet verbonden aan deze Cao.   Vanaf 1 januari 2017 Bo houdt er rekening mee dat er nog geen nieuwe Cao is direct na het einde van de looptijd van de Cao Kraamzorg 2016-2017. Wat betekent dit voor u?   Op het moment dat de Cao Kraamzorg 2016-2017 afloopt: Blijven de normatieve (horizontale) bepalingen uit de Cao van kracht voor de aangesloten werkgevers bij de brancheorganisatie en de door lidmaatschap gebonden werknemer totdat er een nieuwe Cao is afgesloten. Cao bepalingen maken veelal deel uit van de individuele arbeidsovereenkomst (iao) van uw medewerkers. De uit de Cao afkomstige bepalingen blijven bestaan totdat nieuwe afspraken zijn gemaakt. (Normatieve bepalingen zijn de rechten en plichten tussen alle werkgevers en werknemers die deel uitmaken van de iao; de arbeidsvoorwaardelijke bepalingen over loon, werktijden, vakantiedagen, ouderschapsverlof, pensioen etc.). Vervalt de rechtskracht van de obligatoire en diagonale bepalingen. De obligatoire bepalingen zijn bepalingen die enkel gelden voor de partijen die de Cao afsluiten (zoals bepalingen over het in stand houden van overlegorganen).


College Perinatale Zorg (CPZ)

  College Perinatale Zorg (CPZ) Kennisnetgeboortezorg   Het College Perinatale Zorg (CPZ)  is een landelijk college waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland samenwerken, ook Bo Geboortezorg neemt hieraan deel. Het CPZ is door 7 partijen opgericht: Bo Geboortezorg (kraamzorgorganisaties), KNOV (verloskundigen), NVOG (gynaecologen), NVK (Kinderartsen), NVZ (Ziekenhuizen), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Het College Perinatale Zorg is opgericht om vanuit het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een Goed Begin (januari 2010) richting te geven aan de beste geboortezorg voor moeder en kind. CPZ is op 1 september 2011 van start gegaan en heeft als opdracht de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren en de babysterfte en morbiditeit in Nederland te verminderen.     Kern van het advies ‘ Een Goed Begin’ is dat de kwaliteit van de geboortezorg moet verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken professionals onderling, maar ook met de zwangere en haar naasten. Het CPZ doet dit door openbare kennisuitwisseling op alle niveaus te stimuleren en waar nodig te faciliteren en organiseren. Regionaal samenwerken ondersteunen, best practices op sporen, informatie hierover verspreiden en beschikbaar maken. Kennisnetgeboortezorg.nl verbindt iedereen die zich wil ontwikkelen en wil bijdragen aan de doelstellingen.     Het CPZ kent de volgende strategische doelstellingen: Ontwikkelen en stimuleren van één geïntegreerd netwerk geboortezorg. Regionale invulling geven aan ketens; aansluiting en uitbreiding van bestaande samenwerkingsverbanden, ontwikkeling van een blauwdruk voor best practice binnen de geïntegreerde keten Gebruik maken en bevorderen van moderne communicatiemiddelen. Goede regie voeren met als gezamenlijk doel: einde vrijblijvendheid. Halveren vermijdbare maternale en perinatale sterfte in vijf jaar. Mede-ontwikkelen van een evenwichtige  onderzoeksagenda voor geboortezorg. Vertaling van resultaten uit de landelijke perinatale audit, de perinatale registratie en relevant wetenschappelijk onderzoek in landelijk beleid en richtlijnen. Ontwikkeling van eenduidige voorlichting voor alle zwangeren, partners en vrouwen met een kinderwens.


Contractering zorgverzekeraars

Contractering zorgverzekeraars   Kraamzorg wordt vergoed door de zorgverzekering. Aanbieders kunnen een contract afsluiten met de zorgverzekeraar zodat zij de geleverde zorg kunnen declareren. Ook zonder contract kan een aanbieder de zorg declareren, echter dit is dan meestal tegen een lager tarief dan met contract.   Contracteerbeleid zorgverzekeraar Zorgverzekeraars zijn niet verplicht met iedere zorgaanbieder een contract te sluiten. De zorgverzekeraar stelt volume- en kwaliteitseisen aan de zorgverlening en op basis daarvan mag hij een selectie maken van zorgaanbieders die voor zijn verzekerden de zorg mogen leveren. De zorgverzekeraars kopen meestal per kalenderjaar de zorg in bij kraamzorgorganisaties. Door sommige zorgverzekeraars worden ook 2-jarige contracten aangeboden, zij kopen één keer in de twee jaar hun zorg in.   Proces Kraamzorg In haar contracteerbeleid geeft een zorgverzekeraar nadere invulling aan haar Strategisch Zorginkoopbeleid Kraamzorg. Het inkoopbeleid voor een volgend jaar dient voor 1 april gepubliceerd te zijn.   De zorgverzekeraar geeft helder en transparant aan voor welk type contract kraamzorgaanbieders in aanmerking kunnen komen en welke eisen de zorgverzekeraar hieraan stelt. Deze eisen staan vermeld op de website van de betreffende zorgverzekeraar. Zorgaanbieders moeten aantoonbaar laten zien dat ze aan de eisen voldoen.   Voorbeelden van selectiecriteria kunnen zijn: Registratie van kraamverzorgende in het register van het KCKZ Hanteren van het Landelijke Indicatie Protocol (LIP) Deelname aan een VSV Garanderen van continuïteit Bo houdt het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars voor u in de gaten. Bo gaat jaarlijks voor de publicatie van het beleid met de grootste zorgverzekeraars in gesprek. Tijdens dit gesprek voorziet Bo de zorgverzekeraars van informatie over de ontwikkelingen in de sector en probeert de zorgverzekeraars te sturen in hun keuzes voor het inkoopbeleid.   Ook vat Bo het inkoopbeleid voor u samen. Uiteraard blijft het doorlopen van het inkoopproces de individuele verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders zelf. In hoofdstuk 4.2 leest u meer over gegevensuitwisseling en declaratieverkeer in de Zvw.


 Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement