Informatie

 

Zoeken
Onderwerpen: 4


Geboortezorg aan asielzoekers

Geboortezorg aan asielzoekers   De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de afgelopen jaren bezig geweest met een meerjarig onderzoek naar de geboortezorg in Nederland. In verschillende deelonderzoeken toetste de inspectie het gehele proces van de voorlichting in de preconceptieperiode, de zorg tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed tot en met de overdracht van de pasgeborene aan het consultatiebureau. Hiermee zag de inspectie erop toe dat het veld de aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, opgesteld naar aanleiding van de relatief hoge kindsterfte in de zwangerschap en rond de geboorte (perinatale sterfte) in Nederland, omzet in concrete doelen en daden.   De inspectie onderzocht ook of er sprake is van verantwoorde geboortezorg aan asielzoekers. Daarom deed zij onderzoek bij de netwerken voor geboortezorg aan asielzoekers, rond 9 van de 33 opvanglocaties in Nederland. De conclusie van dit onderzoek is dat de inzet van professionele tolken en de overdracht bij overplaatsing beter moeten voor verantwoorde geboortezorg aan asielzoekers. De inspectie besteedt apart aandacht aan de geboortezorg aan asielzoekers, omdat asielzoekers een verhoogd risico hebben op zwangerschapscomplicaties en op sterfte van moeder en kind rond de geboorte (maternale en perinatale sterfte). Rondom elke zwangere asielzoeker moet een netwerk zijn, waarin alle partijen samenwerken om de risico’s die specifiek zijn voor de geboortezorg aan asielzoekers te minimaliseren.   Medewerkers van Bo Geboortezorg zijn na uitkomst van het rapport van de inspectie in februari 2014 door de ‘werkgroep geboortezorg aan asielzoeker’ betrokken bij de behandeling van het rapport in de werkgroep. In deze werkgroep namen deel; KNOV, NVOG, Gezondheidscentrum Asielzoeker, COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) en MCA (Menzis COA Administratie, zij voert de Regeling Zorg Asielzoekers uit in opdracht van het COA). In het rapport is nadrukkelijk door de inspectie aangegeven dat de kraamzorgorganisaties betrokken dienen te worden. Kraamzorgorganisaties die kraamzorg leveren aan asielzoekers en waar verbeteringen nodig zijn volgens de inspectie, hebben zelf bericht/een aanwijzing gehad van de inspectie.   In de werkgroep is de ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers herzien naar aanleiding van de opmerkingen van de Inspectie. Daarnaast zijn er twee documenten ontwikkeld voor alle organisaties betrokken bij de geboortezorg aan asielzoekers: laaggeletterdheid en casemanagement. Deze documenten zijn per brief overhandigd aan de inspectie. Als reactie hierop heeft de inspectie laten weten tevreden te zijn met de ontwikkeling van deze documenten.   In 2016 is de ketenrichtlijn geëvalueerd. De belangrijkste aanpassingen in de ketenrichtlijn zijn: Indeling van de ketenrichtlijn geboortezorg: De ketenrichtlijn bestaat al een aantal jaar en is in die tijd een aantal keer aangepast. Die aanpassingen zijn (helaas) ook terecht gekomen in de eerste kolom die ‘reguliere werkwijze’ heette. Het gevolg is dat er nu in de eerste kolom geen reguliere werkwijze meer staat. De nieuwe indeling dekt de lading: dit is wat de brancheorganisaties afgesproken hebben als werkwijze voor zwangere asielzoeksters. (zie: schema hoofdtaken en processtappen) Afspraken met de organisaties SIRIZ en FIOM over consult en advies bij onbedoelde/ongewenste zwangerschappen. (zie: fase 1) De richtlijnen voor vervoer zijn explicieter gemaakt. (zie fase: 10, 14 en bijlage 4) Afspraken over MRSA testen. (zie: fase 11 en bijlage 6) Afspraken over waterpokken en rode hond. (zie: bijlage 5) Aanpassingen in de Coördinatie zwangere asielzoekers. (zie: bijlage 2) Klik hier voor de aangepaste stukken: Brief aan igz aangepaste ketenrichtlijn Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoeksters december 2016 Bijlage 1 bij ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers zwangerschapsverklaring voor coa en gca Bijlage 2 bij ketenrichtlijn geboortezorg coordinatie zwangere asielzoeksters Bijlage 3 bij ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers uitwerking laaggeletterdheid Bijlage 4 bij ketenrichtlijn geboortezorg vervoer asielzoekers Bijlage 5 bij ketenrichtlijn geboortezorg afspraken ketenpartners over waterpokken en rode hond bij asielzoekers Bijlage 6 bij ketenrichtlijn geboortezorg qa mrsa screening


Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg

Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg   Naar aanleiding van de invoering van het Advies van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte heeft de Inspectie (IGZ) verschillende onderzoeken gedaan. Waaronder deelonderzoek 8: Samenwerking tussen de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hierover heeft u destijds een persoonlijke rapportage ontvangen. De inspectie heeft in dit deelonderzoek de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ getoetst op de volgende elementen; signaleren van problemen, actie om adequate ondersteuning te realiseren en goede overdracht zodat informatie niet verloren gaat. Mogelijkheden voor geboortezorg nog onvolledig benut Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg In de sector is afgesproken dat alle partijen gezamenlijk een plan opstellen om kraamzorg- en JGZ- organisaties te ondersteunen bij de uitvoering van verbeterplannen van de IGZ. Door de sector is het landelijke ondersteuningsplan samenwerking kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg opgesteld een aangeboden aan de Inspectie. Def Landelijk Ondersteuningsplan Samenwerking KZ-JGZ Begeleidende Brief aan Inspectie 28 juli 2014 bij Landelijk Ondersteuningsplan Zoals u in het plan leest, zijn er niet alleen regionale taken die door de kraamzorgorganisaties opgepakt dienen te worden, maar zijn er ook zaken die veldpartijen gezamenlijk op een landelijk niveau oppakken.   In het najaar van 2014 de werkgroep Landelijk Ondersteuningsplan gestart met daarin vertegenwoordiging vanuit ActiZ Jeugd, Bo Geboortezorg, KNOV, NBvK en NCJ. De afgelopen jaren heeft de werkgroep zich gebogen over de overdracht van gegevens van verloskundig zorgverlener en kraamzorg naar jeugdgezondheidszorg. Door de werkgroep is een aantal documenten opgesteld die het veld ondersteunen bij het verbeteren en optimaliseren van de samenwerking en overdracht.   Factsheet overdracht verloskundige en kraamzorg naar jeugdgezondheidszorg Bijlage 1 Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Bijlage 2 Gegevensset overdracht verloskundig zorgverleners en kraamzorg naar jeugdgezondheidzorg Regio’s zijn, naar aanleiding van het IGZ-rapport, voortvarend aan de slag gegaan om samenwerking en overdracht te verbeteren. Landelijk zijn verschillende samenwerkingsovereenkomsten en overdrachtsformulieren opgesteld. De door de werkgroep ontwikkelde documenten zijn bedoeld als voorbeeld en vergelijkingsmateriaal voor de in de regio’s opgestelde documenten.   De landelijk opgestelde documenten zijn voorgelegd aan landelijke partijen en worden onderschreven door ActiZ Jeugd, Bo Geboortezorg, KNOV, NBvK en NCJ, Patiëntenfederatie Nederland, Kind&Ziekenhuis, NVOG, NVDA, GGD GHOR Nederland, AJN en V&VN Verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid – vakgroep Jeugdverpleegkundigen.   De werkgroep richt zich in de komende periode op een implementatieplan voor de betreffende documenten. Daarnaast evalueren zij de stukken binnen een jaar. De werkgroep ontvangt dan ook graag uw feedback uit de praktijk. Uw reactie kunt u sturen naar m.vanheerbeek@bogeboortezorg.nl.


Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg

Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg   De WKKGZ verplicht zorgorganisaties per 1 januari 2017 tot aansluiting bij een erkende geschillensinstantie. Deze geschilleninstantie moet zijn erkend door de minister. Bo Geboortezorg heeft in samenwerking met de Consumentenbond en Stichting  LOC Zeggenschap in Zorg en ActiZ, de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG) opgericht.De nieuwe commissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) in Den Haag.     De nieuwe Geschillencommissie VVG gaat ook regionaal werken, waardoor cliënten en zorgorganisaties “dicht bij huis” door de geschillencommissie gehoord kunnen worden. De commissie beschikt over 12 regionale zitting locaties: Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Breda, Middelburg/Goes, Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Hengelo/Enschede, Zwolle en Groningen. Tegelijk blijft de Geschillencommissie landelijk georganiseerd wat de rechtseenheid en de rechtsgelijkheid ten goede komt. Daarnaast kan een landelijke commissie vanwege schaalvoordelen goedkoper werken.   Procedure en reglement De procedure die wordt doorlopen bij het indienen van een klacht bestaat uit 4 stappen: Indienen van een klacht. Uw cliënt kan digitaal een klachtenformulier invullen. De geschillencommissie bekijkt dan of zij de klacht kunnen behandelen. Kijk hier welke klachten de commissie wel en niet kan behandelen. Mening van de ander partij vragen. U ontvangt afschriften van de klacht en andere stukken en krijgt een maand de tijd om hierop te reageren. Een kopie van uw reactie wordt aan de klager doorgestuurd. Indien nodig wordt een deskundige ingeschakeld en een rapport opgesteld. Zitting. Tijdens de zitting beoordeelt een onpartijdige commissie de klacht. U kunt mondeling uw mening toelichten. Uitspraak. Ongeveer een maand na de zitting ontvangt u de uitspraak van de commissie. De uitspraak geldt voor beide partijen en moet altijd worden nagekomen. U kunt hiertegen niet in hoger beroep gaan. Klik hier voor het reglement van de commissie VVG. Meer informatie vindt u ook op de website van de commissie VVG.   Kosten Bo heeft een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waardoor alle leden van Bo Geboortezorg zich bij de geschillencommissie VVG kunnen registreren en op die manier aan hun wettelijk verplichting voldoe. Omdat de aansluiting bij een geschillencommissie een wettelijke verplichting is voor al onze leden betaald Bo de registratiekosten. De aansluiting bij de geschillencommissie is daarmee onderdeel van uw lidmaatschap.   Bij de behandeling van een klacht zal de geschillencommissie kosten in rekening brengen. De hoogte van deze kosten kunt u hier nalezen. De kosten die door de geschillencommissie in rekening worden gebracht na de behandeling van een klacht betaalt uw organisatie zelf.   Registratie Alle leden van Bo hebben via de geschillencommissie informatie ontvangen over hoe u zich kunt registreren. Geen bericht van de SGC gehad? Stuur dan een mail naar registrant@degeschillencommissie.nl, dan wordt de mailing toegestuurd.


Geschilleninstantie zorgcontractering

Geschilleninstantie zorgcontractering   Geschilleninstantie helpt geschillen rond zorgcontractering oplossen Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Dat is sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen.   U kunt bij de Geschilleninstantie terecht met precontractuele en contractuele geschillen. Er is een korte doorlooptijd, met behoud van een zorgvuldig proces en goede kwaliteit van de inhoudelijke kanten. Er zijn 3 vormen: Mediation Bindend advies Arbitrage Mediation is de relatief lichtste vorm. Ze is het snelst en het goedkoopst. Bindend advies is een zwaardere vorm en arbitrage is de laatste, nog zwaardere optie. Lees hierover verderop meer. Wilt u een geschil bij de Geschilleninstantie aanmelden, dan kiest u met een keuzehulp de geschiktste bemiddelingsvorm. Elke vorm van geschillenoplossing en -beslechting is op vrijwillige basis. Beide partijen moeten hun conflict of meningsverschil bij de Geschilleninstantie Zorgcontractering willen voorleggen. Er kunnen ook meerdere partijen zijn die gezamenlijk hetzelfde geschil laten behandelen bij de Geschilleninstantie. U kunt bij de Geschilleninstantie terecht voor geschillen over de contractering van zorg op grond van de Zorgverzekeringswet of daarmee gelijktijdig gecontracteerde aanvullende zorg.   Uitvoering Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering. Klik hier voor een overzicht van de deelnemende partijen.   Mediation Beide partijen willen samen met een mediator het conflict oplossen. Zij bepalen samen met de mediator hoe zij het conflict willen oplossen en sluiten daarvoor een overeenkomst. Mislukt de mediation of lijkt mediation op voorhand niet geschikt, dan kunnen de twee partijen kiezen voor een bindend advies, arbitrage of de overheidsrechter.   Bindend advies Een onafhankelijke, bindend adviseur stelt vast wat de rechten van beide partijen zijn rond het conflict en brengt advies uit. Beide partijen moeten zich daaraan houden. Komt een van beiden dat advies niet na, dan kan de andere partij de nakoming daarvan via de rechter alsnog afdwingen. Bindend advies vervangt de procedure voor de overheidsrechter.   Arbitrage Rechtspraak door een onafhankelijke arbiter, benoemd door het NAI. Een arbitraal vonnis is bindend en levert direct een uitspraak op. Die kan zonder tussenkomst van een rechter afgedwongen worden. Komt een van beide partijen het vonnis niet na, dan kan hij daar alsnog toe gedwongen worden via maatregelen die bij de arbitrage horen. Arbitrage vervangt de procedure voor de overheidsrechter.   Kosten van geschillenoplossing en -beslechting Bij mediation delen beide partijen de kosten, ook wanneer het tot een schikking of tussentijdse staking van deze vorm van geschillenoplossing komt. Bij het bindend advies en de arbitrage zijn de kosten voor rekening van de partij die in het ongelijk is gesteld.   Een mediator, bindend adviseur en arbiter kosten 150 euro per uur, exclusief btw. Een secretaris kost 80 euro per uur, exclusief btw. De bindend adviseur en secretaris besteden beiden elk maximaal 20 uur aan deze vorm van geschilbeslechting. De bindend adviseur kan zelf het bindend advies schrijven maar als er een secretaris benoemd wordt, betaalt de bindend adviseur deze van zijn honorarium. In overleg met de partijen kan dat anders zijn. Bij het bindend advies kan er 20 uur bij komen, als er een tegenvordering en voorwaardelijke tegenvordering worden gedaan. Voor arbitrage geldt geen maximumaantal uren.   Om de kosten voor kleine eerstelijns zorgaanbieders te beperken, heeft Zorgverzekeraars Nederland een aparte regeling gemaakt voor tegemoetkoming in de kosten.    Mediation – procedure in het kort Als de tegenpartij hiermee instemt, vraagt u mediation zorgcontractering aan. Dat doet u met een speciaal aanvraagformulier. Er is 1 mediator. Die wordt gekozen via een mediatorlijst van het NAI. Na de benoeming is er telefonisch overleg over de procedure en ondertekenen de mediator en de beide partijen binnen 3 werkdagen een mediationovereenkomst zorgcontractering. Daarin staan de afgesproken procedureregels. Maximaal 2 weken na de benoeming is er een oplossing. Die staat in de vaststellingsovereenkomst. Zo niet, dan bespreken de partijen of zij een bindend advies, arbitrage of de gang naar de overheidsrechter kiezen. De procedure is in het Nederlands. Communicatie tussen de partijen, het NAI en de mediator gaat via e-mail. Het NAI anonimiseert de vaststellingsovereenkomst en de partijen die de Geschilleninstantie hebben opgericht mogen deze (laten) publiceren, mits alle gegevens die iets zeggen over de identiteit van de partijen zijn verwijderd. Bijbehorende documenten: Mediationovereenkomst-zorgcontractering Appendix-1-behorend-bij-modelovereenkomst-mediation Appendix-2-kosten-mediator-geschillenoplossing-zorgcontractering Toelichting-mediation-zorgcontractering     Bindend advies – procedure in het kort Als de tegenpartij hiermee instemt, sluit u een bindendadviesovereenkomst met de andere partij. Daarna vraagt u bij het NAI een bindend advies zorgcontractering aan. Dat doet u met een speciaal aanvraagformulier. Er is 1 bindend adviseur, die wordt benoemd door het NAI. Na de benoeming is er op korte termijn een telefonische regiezitting tussen de partijen en de bindend adviseur. In de zogenoemde procesorde staan de afgesproken procedureregels voor het indienen van de eis, het reageren en eventueel een zittingsdatum. De snelheid waarmee de uitspraak tot stand komt, is mede afhankelijk van hoe snel partijen hun stukken insturen. Zo snel mogelijk na de zitting, geeft de bindend adviseur zijn bindend advies. De procedure is in het Nederlands. Communicatie tussen de partijen, het NAI en de bindend adviseur gaat via e-mail. Het NAI anonimiseert de uitspraak en de partijen die de Geschilleninstantie hebben opgericht mogen deze (laten) publiceren, mits alle gegevens die iets zeggen over de identiteit van de partijen zijn verwijderd. Beide partijen betalen zelf de kosten van de eigen juridische bijstand. De kosten voor de geschilbeslechting, die van de bindend adviseur en de administratiekosten van het NAI, staan daar los van. Bijbehorende documenten: Bindendadviesovereenkomst-zorgcontractering Appendix-1-behorend-bij-modelovereenkomst-bindend-advies Appendix-2-kosten-bindend-adviseur-geschillenbeslechting-zorgcontractering Toelichting-bindend-advies-zorgcontractering   Arbitrage in het kort – procedure in het kort Als de tegenpartij hiermee instemt, sluit u een arbitrageovereenkomst met de andere partij. Daarna vraagt u bij het NAI een arbitrage zorgcontractering aan. Dat doet u met een speciaal aanvraagformulier. Het NAI vraagt de tegenpartij om een kort antwoord op het aangemelde geschil. Beide partijen kiezen samen 1 arbiter, via een lijst van het NAI. Dat is meestal een jurist, maar kan ook bijvoorbeeld een medicus zijn. Na de benoeming van de arbiter is er op korte termijn een telefonische regiezitting tussen de partijen en de arbiter. De arbiter stelt hierna de procesorde vast. Als de zaak eenvoudig is en voor een kortlopende arbitrageprocedure gekozen is, kan er relatief snel na de benoeming van de arbiter een eindvonnis komen. Meestal, en ook afhankelijk van de wensen van partijen, kan het bijvoorbeeld bij een principiële zaak tussen grote partijen die een complete procedure willen, veel langer duren. De procedure is in het Nederlands. Communicatie tussen partijen, NAI en de arbiter gaat via e-mail. Het NAI anonimiseert het arbitraal vonnis (uitspraak) en de partijen die de Geschilleninstantie hebben opgericht, mogen deze (laten) publiceren, mits alle gegevens die iets zeggen over de identiteit van de partijen zijn verwijderd. Beide partijen betalen zelf de kosten van de eigen juridische bijstand. De kosten voor de geschilbeslechting, die van de bindend adviseur en de administratiekosten van het NAI, staan daar los van. Bijbehorende documenten: Arbitrageovereenkomst-zorgcontractering Appendix-1-behorend-bij-de-modelovereenkomst-arbitrage Appendix-2-kosten-arbiter-geschillenbeslechting-zorgcontractering Toelichting-arbitrage-zorgcontractering


 Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement