Informatie

 

Zoeken
Onderwerpen: 2


Inhoudelijk kader partusassistentie

Inhoudelijk kader partusassistentie Partusassistentie maakt onderdeel uit van kraamzorg en is van groot belang om bevallingen thuis onder leiding van een verloskundige op een verantwoorde manier te realiseren. Daarom is in 2006 een inhoudelijk kader ontwikkelt voor de partusassistentie bij de (normale) thuisbevalling dat aansluit bij het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg en dat gebaseerd is op professionele normen en inzichten uit het veld. Uitgangspunten die hierbij zijn gehanteerd zijn de Basiskwaliteitseisen voor de kraamzorg. Download hier het inhoudelijk kader partusassistentie   Kwaliteitskader vervroegde partusbegeleiding kraam Daarnaast is een kader voor vervroegde partusbegeleiding ontwikkeld. Het doel van dit kwaliteitskader is verloskundigen, kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties te ondersteunen indien zij kraamverzorgenden vroegtijdig gaan inzetten bij de baring. Inzetten van de partusondersteuning door de kraamverzorgende volgens de voorwaarden van dit kwaliteitskader moet beide beroepsgroepen het vertrouwen geven dat dit goed uitgevoerd wordt. Hiermee wordt gestreefd de kwaliteit van zorg bij een dergelijke vroegtijdige inzet te waarborgen. Download hier het kwaliteitskader vervroegde partusbegeleiding kraam   En de bijlage competenties vroegtijdige ondersteuning


Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd www.igj.nl   De IGJ is verantwoordelijk voor het toezicht op de zorg die aan de Nederlandse bevolking als geheel wordt gegeven. De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg door zorginstellingen, individuele beroepsbeoefenaren en fabrikanten van genees- en hulpmiddelen op basis van de Gezondheidswet. Het toezichtveld van de IGJ bestaat uit ongeveer 40.000 instellingen en bedrijven, waar zo’n 1.3 miljoen personen werken (waarvan circa 800.000 zorgprofessionals).   Toezicht De IGJ houdt toezicht op de veiligheid van de zorg. Dat doet zij door eerst de risico’s op onveilige zorg in beeld te brengen door een combinatie van gegevens over zorgaanbieders te verzamelen, waaronder: kwaliteitsinformatie; risico-informatie; bedrijfsmatige informatie; metingen van klantervaringen; ontvangen meldingen; gegevens uit eerder toezicht.   Kwaliteitsinformatie en bedrijfsmatige informatie wordt verkregen via de Jaarverantwoording (zie paragraaf 5.2) en de Transparantiekalender (zie paragraaf 5.1). Risico-informatie wordt vanaf 2014 door de inspectie zelf bij zorgaanbieders uitgevraagd (zie paragraaf 5.4). Inspectiebezoeken worden gebracht aan zorgaanbieders waar het grootste risico wordt verwacht. De IGJ heeft daarbij extra aandacht voor nieuwe toetreders tot de zorgmarkt. De inspectiebezoeken worden zowel onaangekondigd als aangekondigd gebracht. Tijdens deze bezoeken wordt op de werkvloer gekeken naar de risico’s op onveilige zorg. De IGJ kijkt hierbij zowel bij zorginhoudelijke thema’s als op bestuurlijk niveau naar de sturing op kwaliteit en veiligheid.   Calamiteiten Zorgaanbieders in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige zorg. Zij zijn verplicht om calamiteiten te melden bij de IGJ en zelf gedegen onderzoek te doen. De IGJ houdt hierop nauwlettend toezicht en grijpt in als een zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt. Dat is haar wettelijke taak. Cliënten die niet tevreden zijn over de geleverde zorg, kunnen hun zorgaanbieder hierop aanspreken. Ze kunnen daarnaast ook terecht bij de IGJ. De IGJ is geen bemiddelaar, maar grijpt wel in bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder. Dit doet zij onafhankelijk, objectief en ter bescherming van het algemeen belang. Dit betekent dat de inspectie een individuele klacht niet kan oplossen, maar wel wil voorkomen dat een volgende cliënt in de toekomst hetzelfde overkomt. ( zie paragraaf 5.4) De IGJ onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel. En grijpt in wanneer een zorgaanbieder niet voldoet aan de wettelijke eisen van de kwaliteitswet. Maatregelen die de IGJ kan opleggen zijn; het opleggen van een bestuurlijke boete of het instellen van verscherpt toezicht en bevel of aanwijzing, ook kan de IGJ overstappen op tucht- of strafrechtelijke maatregelen.   Incidententoezicht Incidententoezicht richt zich op één organisatie. Incidenten, misstanden en structurele tekortkomingen die bij de IGJ worden gemeld zijn belangrijk voor het toezicht. Naar aanleiding van sommige meldingen neemt de inspectie handhavingsmaatregelen. Daarnaast zijn meldingen een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van de zorg. Thematoezicht Thematoezicht is gericht op instellingsoverstijgende onderwerpen. Bij thematoezicht worden organisaties worden via een steekproef geselecteerd om vervolgens onderzocht te worden op een specifiek onderwerp. Het doel van een themaonderzoek is landelijk inzicht te krijgen in zaken als: de effecten van overheidsbeleid; specifieke knelpunten in de zorg; (structurele) tekortkomingen in de zorg; traceren van dreigende problemen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg.   Uit themaonderzoeken komen vaak landelijke aanbevelingen voort die weer leiden tot nieuwe veld- en/of beroepsnormen. Grote, sectoroverstijgende thema’s waar de IGJ toezicht op houdt zijn bijvoorbeeld patiëntveiligheid en ketenzorg.   Handhaving De IGJ kan verschillende soorten maatregelen nemen om de wet- en regelgeving, (beroeps)normen en richtlijnen in de gezondheidszorg te handhaven. De inspectie kan advies, stimulering, correctie of dwang toepassen. In ernstige gevallen kan de inspectie het initiatief nemen tot tucht-, bestuurs- of strafrechtelijke procedures. Wanneer de inspectie maatregelen neemt, dan maakt ze die ook openbaar via deze website. Dat gebeurt inclusief de rapporten met de resultaten en conclusies van het onderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd.


 Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement