Informatie

 

Zoeken
Onderwerpen: 1


Jaarverantwoording

Jaarverantwoording   Jaarlijks dienen zorgorganisaties zich te verantwoorden over de besteding van de maatschappelijke middelen die de zorgaanbieder heeft ontvangen op basis van de Wet langdurige zorg(Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw).   De wijze van verantwoording kan verschillen. Hieronder lichten wij toe hoe u zich moet verantwoorden. Uitgebreidere informatie vindt u op www.jaarverslagenzorg.nl . U kunt vragen stellen via jaardocumentmv@minvws.nl, of u belt met 070 340 69 00.   Start verantwoordingsproces Als WTZi-toegelaten instelling heeft u van VWS/CIBG een brief met uw DigiMV-code ontvangen. Die moet u eenmalig invoeren (waarbij u ook eHerkenning 2+ nodig heeft), en daarmee start feitelijk de verantwoordingscyclus. Heeft u vorig jaar beperkt verantwoord, dan ontvangt u dit jaar ook zo’n startbrief.   Geen grote veranderingen verslagjaar 2019 Kwaliteitsgegevens worden voortaan gepubliceerd door het Kwaliteitsinstituut conform de vastgestelde afspraken op de transparantiekalender. Zie hiervoor de website van het Zorginstituut en hoofdstuk 5.1 van deze basismap. Sinds 2013 is ook de verantwoording in het kader van de Wnt (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) uitgebreid. Heeft u daar vragen over, e-mailt u dan naar normeringtopinkomens@minvws.nl. I.v.m. de Corona crisis is de uiterste aanlevertermijn wel verschoven.   Wel of niet verantwoorden? Om te bepalen of uw organisatie moet verantwoorden via het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV), is van belang of uw organisatie een WTZi-toelating heeft. Kraamzorgaanbieders zijn vanzelf WTZi-toegelaten maar zijn in de meeste gevallen niet verplicht om zicht via het jaardocument te verantwoorden. Wel adviseert Bo haar leden om zicht te verantwoorden en daarmee te laten zien dat de sector transparant is en zich bewust is van haar  maatschappelijke positie. Op dit moment is er nieuwe wetgeving in ontwikkeling die maakt dat kraamzorgorganisaties in de toekomst wel verplicht zijn om zich via het JMV te verantwoorden.   Vereenvoudigd verantwoorden In bepaalde gevallen geldt een vereenvoudigde verantwoordingsplicht. U hoeft dan minder gegevens aan te leveren.   Wanneer vereenvoudigd verantwoorden? Vereenvoudigd verantwoorden is van toepassing als uw organisatie op 2 achtereenvolgende balansdata voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria. De criteria gelden voor het totaal van de aangeboden hulp en/of (niet zorg) activiteiten. Ook bij combinatie-instellingen gaat u uit van het totaal. een netto-omzet van minder dan 700.000 euro; gemiddeld minder dan 10 werknemers; de waarde van de activa is niet meer dan 350.000 euro (volgens de balans met toelichting).   Indien u geen gebruik maakt van DigiMV voor de verantwoording dient u uw codes te blokkeren voor DigiMv. Hiervoor moet u contact opnemen met de helpdesk van CIBG (jaardocumentmv@minvws.nl) en doorgeven dat u geen gebruik maakt van het JMV/DigiMV voor de jaarverantwoording.   Jaarverantwoording over 2019 via JMV Heeft u een toelating op grond van de WTZI en wilt u zich verantwoorden? Dan moet de jaarverantwoording over het verslagjaar 2019 op 1 oktober 2020 afgerond zijn. Let wel, een gewoon jaarverslag (ook wel directieverslag genoemd) is misschien ook verplicht voor u. Dat hangt af van de rechtsvorm en de omvang van uw organisatie en stoelt op boek 2 van het BW (art. 360, lid 1 en lid 2): BV's en NV's bijv. hebben een jaarverslagverplichting (art. 391) als ze een omzet hebben van meer dan 4,4 miljoen en 50 of meer werknemers. Als format kunt u het KvK-model gebruiken. Bent u een stichting of een vereniging, of is uw jaaromzet minder dan 4,4 miljoen dan bent u niet jaarverslagplichtig.   Let op: Het deponeren van de jaarrekening en het invullen van DigiMV is wel voor iedereen verplicht. Er staan 4 modeljaarrekeningen (2 care, 2 cure) als handreiking op de site die allemaal een uploadtool in DigiMV hebben. Wilt u geen gebruik maken van het rechtstreeks uploaden, dan kunt u de gegevens handmatig invoeren. Via deze link  kunt u meer informatie vinden.   Governance code In het JMV wordt gevraagd naar de toepassing van de Zorgbrede Governance code[1]. Voor organisaties werkzaam in de kraamzorg is dit een verplichting en dient u een vinkje te zetten bij het antwoord ‘ja’. Let op: U dient naar waarheid te handelen en het is uw eigen verantwoordelijkheid indien u hier ‘ja’ aanvinkt en de Governance code niet geïmplementeerd heeft.   Voor organisaties die werkzaam zijn vanuit een Besloten Vennootschap (BV) vraagt de implementatie van deze code specifieke aandacht. Zie hiervoor paragraaf 1.3. Voor kraamzorgorganisaties geldt dat de meeste zorgverzekeraars de Governance code verplicht stellen om een contract aan te kunnen gaan. Indien u de Governance code niet heeft toegepast in uw organisatie maar deze wel onderschrijft, geven wij u hierbij een voorbeeld wat u kunt opnemen in het JMV bij het onderdeel Governance code. Let op: U dient naar waarheid te handelen en het is uw eigen verantwoordelijkheid indien u onderstaande zinsnede in het JMV opneemt. Bo Geboortezorg kan hier geen verantwoording voor dragen.   “NAAM ORGANISATIE onderschrijft de Governance code, d.d. 1 januari 2014. De reden dat NAAM ORGANISATIE de Governance code niet (geheel) heeft geïmplementeerd, ligt in het feit dat de huidige Governance code zich specifiek richt op stichtingen of verenigingen, terwijl NAAM ORGANISATIE haar organisatie heeft opgezet met particuliere gelden. In de statuten van NAAM ORGANISATIE kan het dus zijn dat het bestuur besluit tot uitkeren van winstaandelen. Daarnaast is gebleken dat de toezichthoudende structuur niet altijd passend is voor NAAM ORGANISATIE.”   Verslag in het kader van de medezeggenschap cliënten Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen moet er jaarlijks een verslag opgesteld worden over de wijze waarop door de instelling deze wet is toegepast. Dit verslag is verplicht, maar vormvrij. Denkt u bijv. aan hoe de financiële/personele ondersteuning is geregeld, over welke beleidsissues gevraagde/ongevraagde adviezen zijn uitgebracht, waar dat toe geleid heeft. Heeft u geen cliёntenraad dan kunt u misschien aangeven of de medezeggenschap van cliënten op een andere wijze tot uitdrukking komt. Indien u niet via JMV verantwoord dient u dit verslag op te sturen naar IGJ. Indien in 2019  de voorgestelde wetswijzigingen worden aangenomen door de 1e kamer komt deze verplichting te vervallen.   Inleverdatum van verantwoording Alle documenten voor de verantwoording (JMV, jaarrekening , verslag over cliëntmedezeggenschap) dient u voor 1 oktober 2020 bij de betreffende partij ingeleverd te hebben. Op 6 oktober 2020 stuurt het CIBG een lijst met instellingen die niet aan de verantwoordingsverplichting hebben voldaan naar IGZ ten behoeve van de handhaving.   [1] http://www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode


 Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement