Informatie

 

Zoeken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Min VWS)

www.rijksoverheid.nl

 

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport.

 

Hugo de Jonge is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is verantwoordelijk voor de algemene infectieziektebestrijding covid-19, de ouderenzorg, Wmo en mantelzorg, wijkverpleegkundige zorg, persoonsgebonden budget, medisch-ethische vraagstukken en inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.

 

Tamara van Ark is de minister voor medische zorg en sport en is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: cure, zorgverzekeringswet, zorgtoeslag en pakketbeheer, curatieve zorg, drugs, voedselveiligheid, genees- en hulpmiddelen, gezondheidsbescherming, infectieziektebestrijding, medische technologie, sportbeleid, gehandicaptenzorg, arbeidsmarkt zorg, regeldruk en rechtmatige zorg.

 

Paulus Blokhuis is de staatsecretaris van VWS en is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: jeugd- en jeugdgezondheidszorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers, geestelijke gezondheidszorg, preventie, maatschappelijke opvang, drugs, gezondheidsbevordering en leefstijl en de maatschappelijke diensttijd.

 

Volksgezondheid
VWS stimuleert mensen tot gezond gedrag. Mensen die problemen hebben met hun gezondheid moeten tijdig een beroep kunnen doen op de huisarts, het ziekenhuis of andere vormen van gezondheidszorg. Zij zijn daarvoor verzekerd en hebben dus recht op zorg. Samen met ziektekostenverzekeraars, aanbieders van zorg en patiëntenorganisaties zorgt het ministerie van VWS dat er genoeg voorzieningen zijn en dat mensen voldoende keuzemogelijkheid hebben.

 

 

Welzijn
Nederland kent groepen inwoners die minder (kunnen) profiteren van onze welvaartsstaat. Zij zijn in economisch opzicht niet zelfstandig of nemen niet actief deel aan de maatschappij. In samenwerking met departementen die zich bezighouden met economie, onderwijs, wonen en milieu versterkt het ministerie van VWS de sociale infrastructuur. Belangrijke onderdelen van het sociaal beleid zijn het vrijwilligerswerk en de jeugdzorg.

 

Sport
Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor sociale contacten en draagt bij aan de zelfontplooiing. De ‘sportieve missie’ van het ministerie van VWS is het mogelijk maken dat iedereen op een verantwoorde manier kan sporten. Daarnaast besteedt het ministerie geld en aandacht aan topsport, zodat Nederland ook bij internationale toernooien een goede partij is. Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement