Informatie

 

Zoeken
Onderwerpen: 3


Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland www.patientenfederatie.nl   Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties. De patiëntenfederatie zet zich in voor betere, veilige en betaalbare zorg. Zo is de patiëntenfederatie, net als de consumentenbond en het LOC, betrokken bij het afsluiten van de algemene leveringsvoorwaarden Kraamzorg. Dankzij de inbreng van zo'n 20.000 leden van het zorgpanel, de vragen en ervaringen die patiënten melden bij de Zorglijn en de beoordelingen op ZorgkaartNederland.nl heeft de patiëntenfederatie Nederland in beeld wat volgens patiënten goed gaat in de zorg en wat er beter kan. De belangrijkste onderwerpen waar de patiëntenfederatie Nederland zich mee bezighoudt zijn: Kwaliteit van zorg. Patiëntenrechten. Keuzes in de zorg en keuze-informatie. Betaalbare zorg. Ouderen- en langdurige zorg. Digitale zorg. De patiëntenfederatie behartigt de belangen van alle patiënten, en van iedereen die zorgpremie betaalt, zij staan voor optimale keuzevrijheid van cliënten. De patiëntenfederatie helpt ook patiënten/cliënten in haar zoektocht naar de juiste zorg. En streeft ernaar dat de gezondheidszorg nu en in de toekomst gebaseerd is op solidariteit en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. De Patientenfederatie is o.a. een van de partners in het College Perinatale Zorg en in het tripartite overleg in het kader van de kwaliteitsverantwoording.  


Pensioen

Pensioen Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid. Vaak maakt ook een uitkering aan eventueel achterblijvende partners deel uit van een pensioenregeling.   Het Nederlandse Pensioenstelsel: (gezien vanuit de werknemer) Bron: website PFZW     Pensioenwet De Pensioenwet waarborgt de pensioenaanspraken die tussen werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Inhoudelijk regelt de Pensioenwet onder meer de volgende zaken: verantwoordelijkheidsverdeling tussen verschillende partijen gelijke behandeling verbod op afkoop recht om pensioenaanspraken mee te nemen naar een andere baan recht op informatie pensioenfondsbestuur en medezeggenschap financieel toezicht   Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) PFZW is een bedrijfstakpensioenfonds en voert de pensioenregelingen uit van werknemers in de sector Zorg en Welzijn. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hierom gevraagd en zijn voldoende representatief voor de bedrijfstak. De sector Zorg en Welzijn heeft, net zoals sommige andere sectoren, een eigen pensioenregeling waar iedereen uit de sector aan deelneemt. Als werkgever binnen de sector Zorg en Welzijn bent u verplicht aan deze pensioenregeling deel te nemen. Het is dus niet mogelijk het pensioen voor uw medewerkers te regelen via een ander pensioenfonds/-verzekeraar. De overheid wil met verplichte deelname zorgen voor onderlinge solidariteit. Werknemers kunnen binnen de bedrijfstak eenvoudig van baan wisselen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun pensioen. Door de voordelen van deze collectieve regeling kunnen veel werknemers in Nederland een goed pensioen opbouwen. U en uw werknemers betalen samen de premie. Voor die premie krijgen uw medewerkers pensioenopbouw terug. Zie ook de website van PFZW www.pfzw.nl.   PGGM Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft voor de uitvoering een contract gesloten met uitvoeringsorganisatie PGGM. Deze draagt zorg voor de uitvoering van de collectieve pensioenregeling in de sector zorg en welzijn en voor het vermogensbeheer. PGGM is de coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie, zij verlenen aan diverse pensioenfondsen, waaronder PFZW, en de aangesloten werkgevers en werknemers diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering. Zie ook www.pggm.nl.   Uniform PensioenOverzicht (UPO) Mijnpernsioenoverzicht.nl verzamelt pensioengegevens bij de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders zodat iedereen persoonlijk een helder en eenvoudig overzicht heeft van zijn of haar pensioen. Op deze website dient ingelogd te worden via DigiD, wat de privacy waarborgt. Op mijnpensioenoverzicht.nl kan iedereen persoonlijk zien bij welke pensioenuitvoerders pensioen is opgebouwd en wat de hoogte daarvan is. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland. MijnPFZW PFZW biedt zelf ook een dergelijke dienst aan. Medewerkers in de sector zorg kunnen in MijnPFZW hun UPO én hun actuele pensioen zien. Hierin krijgt men ook zicht op het pensioen plus AOW en kunnen de bedragen van bruto naar netto omgerekend worden. Ze zien ook welke keuzemogelijkheden er zijn en ze kunnen uitrekenen welk effect deze hebben op hun pensioen. Daarnaast kunnen ze hier zelf hun pensioenzaken regelen en wijzigingen doorgeven.   Aansluiten bij PFZW Via de website van PFZW > tab werkgevers kunt u via de onlinedesk uw pensioenadministratie indienen en beheren. U kunt ook via deze link het formulier ‘aanvraagformulier aansluiting Pensioenfonds Zorg en Welzijn’ downloaden. Dat formulier dient u in te vullen en te sturen naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Postbus 117, 3700 AC ZEIST. Uw aanvraag wordt dan in behandeling genomen en er wordt contact met u opgenomen.  


Personeelsadministratie

Personeelsadministratie   Voor iedere werknemer in uw organisatie dient u een personeelsdossier samen te stellen. In een personeelsdossier houdt u de arbeidsgeschiedenis bij van uw werknemers. Bij de indiensttreding maakt u een dossier aan. U noteert hier onder andere in hoe iemand functioneert en wat voor verbeterpunten er zijn. Op die manier kunt u sturen op ontwikkeling en wanneer het mis gaat kunt u hier op terugvallen. Een dossier bestaat uit drie onderdelen; het individuele personeelsdossier, het salarisdossier (zie hiervoor de paragraaf over de loonadministratie) en het collectief personeelsdossier. Personeelsdossier Er zijn een aantal zaken die in het individuele personeelsdossier opgenomen moeten worden. De eerste pagina van het dossier betreft de personeelskaart, hierop staan persoonlijke gegevens (naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, BSN), de functiehistorie binnen de organisatie, de looptijd van het contract en salaris en de eventuele vaste onkostenvergoedingen. Persoonlijke gegevens Naam, adres, geboortedatum en –plaats, huwelijkse staat, bank- of gironummer Sollicitatiebrief en CV Kopieën van diploma’s (BIG-registratie) Kopie van het identiteitsbewijs, let op, bij nieuwe paspoorten (2016) staat het BSN-nummer op de achterkant en dient u dus ook een kopie van de achterkant te maken. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): niet verplicht maar kan wenselijk zijn. BSN-nummer Werkvergunning (bij een buitenlandse werknemer) Rechtspositie Aanstellingsbrief Arbeidsovereenkomst met daarin de schriftelijk vastgelegde afspraken Huisreglement (ondertekend) Functioneren Functieomschrijving Promotie Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken Afspraken over opleidingen Berispingen / waarschuwingen Loopbaanontwikkeling Diversen Geboortekaartjes (i.v.m. datum bevallingsverlof) Trouwkaart (i.v.m. pensioengegevens partner) Correspondentie met werknemer   Collectief personeelsdossier In het collectieve personeelsdossier bewaart u de volgende gegevens van alle medewerkers: ziek- en herstelmeldingen; een kopie van de personeelskaarten; vakantieregistratie per medewerker.   Vertrouwelijk Een personeelsdossier bevat veel persoonlijke gegevens. Van belang is dus dat u ervoor zorgt dat dossiers niet door de organisatie gaan ‘zwerven’. Bepaal wie er inzage in heeft en wie het beheer ervan op zich neemt. Over het algemeen hebben de volgende personen inzage in de personeelsdossier: de personeelsfunctionaris; de direct leidinggevende; de medewerker zelf (onder begeleiding).   Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wat mag en niet mag met persoonsgegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarin staat onder andere op welke gronden de werkgever gegevens over werknemers mag verstekken aan derden: als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met uw werknemer heeft gesloten (bijvoorbeeld als een leasemaatschappij gegevens nodig heeft); als u gegevens moet verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld aan de belastingdienst); als de werknemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De werknemer heeft recht op inzage in het gebruik van zijn persoonsgegevens. U moet dan binnen vier weken een overzicht van zijn gegevens verstrekken. Ook moet u informatie verstrekken over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens.   De werknemer kan u vervolgens vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verweking. Ook op dit verzoek moet u als werkgever binnen vier weken reageren.   Voor meer informatie over beveiliging van persoonsgegevens kunt u kijken www.autoriteitpersoonsgegevens.nl   Algemene verordening gegevensbescherming Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de Europese Unie (EU) geldt één privacywet. De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt niet meer. Vanaf 25 mei 2018 wordt van alle organisaties in Nederland, dus ook van u, verwacht dat de bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming gebracht wordt.   Met de AVG komen er versterking en uitbreiding van de privacy rechten voor diegene waarvan u de gegevens verwerkt, dit zijn niet alleen uw werknemers maar ook uw cliënten : u mag alleen persoonsgegevens verstrekken als de persoon weet waarvoor de toestemming is en wat de gevolgen zijn van geven van die toestemming geven. Individuen kunnen op elk moment hun toestemming intrekken cliënten kunnen nu al vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Met de nieuwe wet kunnen cliënten eisen dat de verwijdering ook doorgeven wordt aan alle andere organisaties die de gegevens van u hebben gekregen. Zie hier de voorwaarden waarop dit kan. cliënten kunnen u vragen om persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen.   Ook heeft u meer verantwoordelijkheden, zo heeft u een documentatieplicht. Ook voor het administratiekantoor/salarisbureau waarmee u werkt is dit van groot belang. U kunt hier een handleiding downloaden voor de verwerking van persoonsgegevens.   Schema bewaartermijnen persoonsgegevens   Soort document Bewaartermijn Bewaren vanaf   Minimaal Maximaal   Algemene informatie over de werknemer: naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres 7 jaar - Het jaar volgend op het ingaan van het dienstverband Opgaaf gegevens voor de loonheffingen en de aanvraag van toepassing loonheffing door de werknemer 5 jaar - Einde dienstverband De kopie van het identiteitsbewijs, tewerkstellingsvergunning, vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort 5 jaar - Einde dienstverband Arbeidsovereenkomst en wijzigingen hierin - 7 jaar Einde dienstverband Loonadministratie (loon, belasting, sociale verzekeringsafdracht, loonstrookjes, overwerk en compensatie daarvoor, bonussen, kosten, voordelen in allerlei opzichten) 7 jaar 2 jaar Minimale termijn uitgaande van het jaar volgend op het jaar van het ingaan van het dienstverband.Maximale termijn eindigt twee jaar na einde dienstverband Afspraken rondom salaris en arbeidsvoorwaarden 7 jaar - Einde dienstverband Burgerlijke staat van de werknemer 7 jaar - Einde dienstverband VUT-regeling - 2 jaar Einde dienstverband Zakelijke gegevens, documenten en datadragers ten aanzien van pensioenregelingen en aanverwante onderwerpen. 7 jaar Het fiscale jaar volgend op het einde dienstverband Afspraken die te maken hebben met OR-werk - 2 jaar Eind lidmaatschap OR Loonbeslag - Tot opheffing - Correspondentie over benoeming, ontslag, promotie en degradatie - 2 jaar* Einde dienstverband Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken - 2 jaar* Einde dienstverband Carrière- en talentontwikkelingsprogramma’s en andere HR-ontwikkelingen, sociale plannen 7 jaar Na opstellen document Documenten of kopieën ontvangen bij het behalen van trainingen, cursussen of opleidingen - 2 jaar* Einde dienstverband Verslaglegging in verband met Wet Verbetering Poortwachter en alle administratie ten aanzien van ziekteverzuim - 2 jaar Einde dienstverband Sollicitatiegegevens (brieven, formulieren, getuigschrift, verklaring omtrent gedrag, referenties). - 4 weken / 1 jaar Na afloop sollicitatie(Zonder toestemming van sollicitant 4 weken. Met toestemming 1 jaar) Uitslag van een psychologisch onderzoek 1 jaar - Na afloop sollicitatie of einde dienstverband Ontslagvergoeding en berekeningen, officiële administratie met betrekking tot het ontslag (bijvoorbeeld toestemming UWV en correspondentie), rechterlijke ontslagbeslissingen, detacheringverslagen 7 jaar 2 jaar Minimale termijn uitgaande van het jaar volgend op het jaar van het ingaan van het dienstverband.Maximale termijn eindigt twee jaar na einde dienstverband Administratie ten aanzien van tijdelijke werknemers (bijvoorbeeld uitzendkrachten) - 2 jaar* Dag van registratie of de laatste dag van het dienstverband * (Eventueel langer in geval van rechterlijke bewaarplichten)  


 Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement