Informatie

 

Zoeken
Onderwerpen: 4


Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland www.patientenfederatie.nl   Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. De patiëntenfederatie zet zich in voor betere, veilige en betaalbare zorg. Zo is de patiëntenfederatie, net als de consumentenbond en het LOC, betrokken bij het afsluiten van de algemene leveringsvoorwaarden Kraamzorg.   Dankzij de inbreng van ruim 23.000 leden van het zorgpanel, de vragen en ervaringen die patiënten melden bij de Zorglijn en de beoordelingen op ZorgkaartNederland.nl heeft de patiëntenfederatie Nederland in beeld wat volgens patiënten goed gaat in de zorg en wat er beter kan. De belangrijkste onderwerpen waar de patiëntenfederatie Nederland zich mee bezighoudt zijn:   Patiëntenparticipatie Patiëntveiligheid Samen beslissen Zorg thuis en langer thuis Digitale zorg. Gegevensuitwisseling Medicijnen: beschikbaarheid en goed gebruik Juiste zorg op de Juiste plek Palliatieve zorg Transparantie over kwaliteit van zorg. Zorgkosten en betaalbare zorg. Zorgverzekeringen Hulpmiddelen Zorgevaluatie en gepast gebruik Gender en gezondheid Europa Tweede Kamerverkiezingen 2021   Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden. Patiëntenfederatie Nederland geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg door praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen te delen.   De Patiëntenfederatie is o.a. een van de partners in het College Perinatale Zorg en in het tripartite overleg in het kader van de kwaliteitsverantwoording. De Patiëntenfederatie is bezig met het opstellen van een nieuwe richtlijn over omgaan met pijn tijdens de bevalling. Hierin staan aanbevelingen voor zorgverleners. Daarnaast streven ze naar meer aandacht voor de wensen en behoeftes van zwangere vrouwen en meer keuzevrijheid.


Pensioen

Pensioen Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid. Vaak maakt ook een uitkering aan eventueel achterblijvende partners deel uit van een pensioenregeling.   Het Nederlandse Pensioenstelsel: (gezien vanuit de werknemer) Bron: website PFZW     Pensioenwet De Pensioenwet waarborgt de pensioenaanspraken die tussen werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Inhoudelijk regelt de Pensioenwet onder meer de volgende zaken: verantwoordelijkheidsverdeling tussen verschillende partijen gelijke behandeling verbod op afkoop recht om pensioenaanspraken mee te nemen naar een andere baan recht op informatie pensioenfondsbestuur en medezeggenschap financieel toezicht   Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) PFZW is een bedrijfstakpensioenfonds en voert de pensioenregelingen uit van werknemers in de sector Zorg en Welzijn. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hierom gevraagd en zijn voldoende representatief voor de bedrijfstak. De sector Zorg en Welzijn heeft, net zoals sommige andere sectoren, een eigen pensioenregeling waar iedereen uit de sector aan deelneemt. Als werkgever binnen de sector Zorg en Welzijn bent u verplicht aan deze pensioenregeling deel te nemen. Het is dus niet mogelijk het pensioen voor uw medewerkers te regelen via een ander pensioenfonds/-verzekeraar. De overheid wil met verplichte deelname zorgen voor onderlinge solidariteit. Werknemers kunnen binnen de bedrijfstak eenvoudig van baan wisselen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun pensioen. Door de voordelen van deze collectieve regeling kunnen veel werknemers in Nederland een goed pensioen opbouwen. U en uw werknemers betalen samen de premie. Voor die premie krijgen uw medewerkers pensioenopbouw terug. Zie ook de website van PFZW www.pfzw.nl.   PGGM Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft voor de uitvoering een contract gesloten met uitvoeringsorganisatie PGGM. Deze draagt zorg voor de uitvoering van de collectieve pensioenregeling in de sector zorg en welzijn en voor het vermogensbeheer. PGGM is de coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie, zij verlenen aan diverse pensioenfondsen, waaronder PFZW, en de aangesloten werkgevers en werknemers diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering. Zie ook www.pggm.nl.   Uniform PensioenOverzicht (UPO) Mijnpernsioenoverzicht.nl verzamelt pensioengegevens bij de Sociale Verzekeringsbank en de pensioenuitvoerders zodat iedereen persoonlijk een helder en eenvoudig overzicht heeft van zijn of haar pensioen. Op deze website dient ingelogd te worden via DigiD, wat de privacy waarborgt. Op mijnpensioenoverzicht.nl kan iedereen persoonlijk zien bij welke pensioenuitvoerders pensioen is opgebouwd en wat de hoogte daarvan is. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland. MijnPFZW PFZW biedt zelf ook een dergelijke dienst aan. Medewerkers in de sector zorg kunnen in MijnPFZW hun UPO én hun actuele pensioen zien. Hierin krijgt men ook zicht op het pensioen plus AOW en kunnen de bedragen van bruto naar netto omgerekend worden. Ze zien ook welke keuzemogelijkheden er zijn en ze kunnen uitrekenen welk effect deze hebben op hun pensioen. Daarnaast kunnen ze hier zelf hun pensioenzaken regelen en wijzigingen doorgeven.   Aansluiten bij PFZW Via de website van PFZW > tab werkgevers kunt u via de onlinedesk uw pensioenadministratie indienen en beheren. U kunt ook via deze link het formulier ‘aanvraagformulier aansluiting Pensioenfonds Zorg en Welzijn’ downloaden. Dat formulier dient u in te vullen en te sturen naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Postbus 117, 3700 AC ZEIST. Uw aanvraag wordt dan in behandeling genomen en er wordt contact met u opgenomen.  


Personeelsadministratie

Personeelsadministratie   Voor iedere werknemer in uw organisatie dient u een personeelsdossier samen te stellen. In een personeelsdossier houdt u de arbeidsgeschiedenis bij van uw werknemers. Bij de indiensttreding maakt u een dossier aan. U noteert hier onder andere in hoe iemand functioneert en wat voor verbeterpunten er zijn. Op die manier kunt u sturen op ontwikkeling en wanneer het mis gaat kunt u hier op terugvallen. Een dossier bestaat uit drie onderdelen; het individuele personeelsdossier, het salarisdossier (zie hiervoor de paragraaf over de loonadministratie) en het collectief personeelsdossier.   Personeelsdossier Er zijn een aantal zaken die in het individuele personeelsdossier opgenomen moeten worden, echter mogen niet meer gegevens dan noodzakelijk vastgelegd worden. Persoonlijke gegevens Naam, adres, geboortedatum en –plaats, huwelijkse staat, bank- of gironummer Sollicitatiebrief en CV Kopieën van diploma’s (BIG-registratie) Kopie van het identiteitsbewijs, let op, bij paspoorten uitgegeven in 2016 of later staat het BSN-nummer op de achterkant en dient u dus ook een kopie van de achterkant te maken. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): niet verplicht voor alle functies maar kan wenselijk zijn. BSN-nummer Werkvergunning (bij een buitenlandse werknemer) Rechtspositie Aanstellingsbrief Arbeidsovereenkomst met daarin de schriftelijk vastgelegde afspraken Huisreglement (ondertekend) Functioneren Functieomschrijving Promotie Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken Afspraken over opleidingen Berispingen / waarschuwingen Loopbaanontwikkeling Eventueel diversen Geboortekaartjes (i.v.m. datum bevallingsverlof) Trouwkaart (i.v.m. pensioengegevens partner) Correspondentie met werknemer   Collectief personeelsdossier In het collectieve personeelsdossier bewaart u de volgende gegevens van alle medewerkers: ziek- en herstelmeldingen; vakantieregistratie per medewerker. Vertrouwelijk Een personeelsdossier bevat veel persoonlijke gegevens, dus moet ook passend beveiligd zijn. Ook bepaalt u wie inzage heeft en wie de personeelsdossiers beheert. Over het algemeen hebben de volgende personen inzage in de personeelsdossier: de personeelsfunctionaris; de direct leidinggevende; de medewerker zelf (onder begeleiding).   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Wat mag en niet mag met persoonsgegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie u hiervoor paragraaf 2.20 van de basismap.   Schema bewaartermijnen persoonsgegevens NB. De AVG bepaalt niet de bewaartermijnen voor personeelsgegevens. De belastingwetgeving zegt hier wel iets over.     Schema bewaartermijnen persoonsgegevens   Soort document Bewaartermijn Bewaren vanaf   Minimaal Maximaal   Algemene informatie over de werknemer: naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres 2 jaar Het jaar volgend op het ingaan van het dienstverband   Opgaaf gegevens voor de loonheffingen en de aanvraag van toepassing loonheffing door de werknemer 5 jaar Einde dienstverband   De kopie van het identiteitsbewijs, tewerkstellingsvergunning, vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort 5 jaar Einde dienstverband   Arbeidsovereenkomst en wijzigingen hierin - 7 jaar Einde dienstverband   Loonadministratie (loon, belasting, sociale verzekeringsafdracht, loonstrookjes, overwerk en compensatie daarvoor, bonussen, kosten, voordelen in allerlei opzichten) 7 jaar Einde dienstverband   Ontslagvergoeding en berekeningen, officiële administratie met betrekking tot het ontslag (bijvoorbeeld toestemming UWV en correspondentie), rechterlijke ontslagbeslissingen, detacheringverslagen 7 jaar 2 jaar Minimale termijn uitgaande van het jaar volgend op het jaar van het ingaan van het dienstverband. Maximale termijn eindigt twee jaar na einde dienstverband   Zakelijke gegevens, documenten en datadragers ten aanzien van pensioenregelingen en aanverwante onderwerpen. 7 jaar Het fiscale jaar volgend op het einde dienstverband   Afspraken die te maken hebben met OR-werk - 2 jaar Eind lidmaatschap OR   Loonbeslag - Tot opheffing -   Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en correspondentie over benoeming, ontslag, promotie en degradatie - 2 jaar*   Einde dienstverband     Documenten of kopieën ontvangen bij het behalen van trainingen, cursussen of opleidingen - 2 jaar*   Einde dienstverband   Verslaglegging in verband met Wet Verbetering Poortwachter en alle administratie ten aanzien van ziekteverzuim - 2 jaar Einde dienstverband   Sollicitatiegegevens (brieven, formulieren, getuigschrift, verklaring omtrent gedrag, referenties). - 4 weken / 1 jaar Na afloop sollicitatie (Zonder toestemming van sollicitant 4 weken. Met toestemming 1 jaar) * (Eventueel langer in geval van rechterlijke bewaarplichten)  


Project 'Inzet partuspoules'

Project 'Inzet partuspoules'   Partuspoules Het project ‘Inzet partuspoules’ is een tweejarig project waarmee Bo onderzoek doet naar partuspoules als effectief instrument voor het verminderen van de ervaren werkdruk onder de kraamverzorgenden en het duurzaam inzetten van de kraamverzorgenden. Vanzelfsprekend zijn er kraamzorgorganisaties en KSV’s die werken met partuspoules. Bo maakt gebruikt van deze ervaringen.   Bo voert het project uit met behulp van subsidieverlening van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het onderzoek naar partuspoules worden twee aparte pilots gedraaid bij twee verschillende KSV’s. De pilots hebben een looptijd van ongeveer 3 maanden. Voor een blik in het totale projectplan klik hier!   Ook heeft Bo een animatiefilm ontwikkeld over het project. Deze kunt u hier vinden.   Projectplan & infographics Het project ‘Inzet partuspoules’ bestaat uit 7 subdoelen. Hieronder staat dikgedrukt de subdoelen die zijn afgerond. Van subdoel 1 en subdoel 2 is een infographic beschikbaar. Deze kunt u vinden via onderstaande link. Van de overige subdoelen volgt later meer informatie. Subdoel 1: ‘Bestaande vormen partuspoules inventariseren’ Subdoel 2: ‘Huidige werkrooster zonder inzet van partuspoules’ Subdoel 3: ‘Draagvlak Subdoel 4: ‘Voorbereidingen pilots: vaststellen vorm pilot’ Subdoel 5: ‘Pilot verschillende vormen’ Subdoel 6: ‘Digitale toolkit ontwikkelen en toolkit actief brengen naar KSV’s’ Subdoel 7: ‘Aanbeveling vervolgplan inzet partuspoules kraamzorgsector’ Huidige stand van zaken (26-7) Begin juli is Bo samen met vier leden van KSV Amsterdam gestart met de eerste pilot voor het project partuspoules. De vier leden die deelnemen zijn: De Kraamvogel, de Kleine Amsterdammer, Kraamzorg Mammae Mia en de Kraamspecialist. De poule, genaamd PartusAmsterdam, draait momenteel op volle toeren. Klik hier om meer te lezen!   Leren van partuspoule Rondom Zwanger Om te leren van andere partuspoules heeft Bo een interview afgenomen met Corina den Teuling en Stephanie van Dijk van de Kraamvogel over ‘Leren van Rondom Zwanger’. Corina (teamcoach) en Stephanie (kraamverzorgende) geven een inkijkje in de regionale partuspoule actief in de omgeving Haarlem. Bent u nieuwsgierig? Klik dan hier.   Meer informatie? Voor meer informatie over het project kunt u voorgaande nieuwsberichten lezen. Van start met project ‘Inzet partuspoules’! Update project partuspoules: het imago onderzoek Update project partuspoules: subdoel 1 en subdoel 2 Project partuspoules: de voorbereidingen voor de pilots Project partuspoules: eerste pilot van start!    


 Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement