Informatie

 

Zoeken
Onderwerpen: 13


SectorplanPlus

SectorplanPlus   Wat? SectorplanPlus is van oorsprong een meerjarige subsidie van het Ministerie van VWS voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten. Ondanks dat het laatste aanvraagtijdvak (eind 2019) voor deze subsidie is verlopen, heeft VWS een extra categorie subsidiabele activiteiten aan de subsidie Sectorplan toegevoegd i.v.m. Covid-19, waarvoor nog wél aanvragen kunnen worden gedaan. Deze subsidie is bedoeld om het extra aanbod van zorgprofessionals tijdens corona te stimuleren.   Voor wie? Alle werkgevers in Zorg & Welzijn kunnen de subsidie ‘extra instroom’ kunnen aanvragen; een bijdrage voor inwerk – en (bij)scholingskosten. Dit kan ook wanneer de organisatie geen aanvraag voor het SectorplanPlus voor tijdvak 4 heeft ingediend.   Aanvragen? Als kraamzorgorganisatie kunt u gebruik maken van deze subsidie via Extra handen voor de zorg: Vul het formulier ‘Aanmelden tijdelijke capaciteit voor zorgorganisaties’ in; hierin geef je aan, aan welke extra personele ondersteuning de organisatie behoefte heeft en/of al heeft aangetrokken; Vervolgens wordt het formulier automatisch doorgeleid naar een contactpunt in de regio die contact met de kraamzorgorganisatie opneemt; Daarnaast: Voor kraamzorgorganisaties die nog geen aanvraag voor tijdvak 4 hebben ingediend (in december 2019), dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als de subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kunnen de organisaties alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie; Kraamzorgorganisaties die al wel een aanvraag voor tijdvak 4 hadden ingediend, kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig verantwoorden binnen hun opleidingsproject; Kraamzorgorganisaties die niet een opleidingsproject in tijdvak 4 hebben aangevraagd, wel extra zorgprofessionals hebben ingezet en dit niet via Extra handen voor de zorg hebben gedaan, kunnen contact opnemen met de SectorplanPlus-projectleider van de werkgeversorganisatie uit hun regio als ze gebruik willen maken van de extra subsidiemogelijkheid;   Hoeveel? De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.   Wanneer? In december 2019 konden organisaties nog voor tijdvak 4 een aanvraag indienen voor SectorplanPlus. Momenteel kan er alleen nog een aanvraag worden ingediend voor de subsidie ‘extra instroom’ (extra bijdrage inwerk – en (bij)scholingskosten) wat is geïntroduceerd vanwege de coronacrisis. Oorspronkelijk bestond deze mogelijkheid t/m 31 maart. Door de voortdurende coronacrisis is deze looptijd verleng; hierdoor is het vanaf 1 april t/m 30 juni nog mogelijk om corona gerelateerde activiteiten mee te nemen binnen het SectorplanPlus.   Meer informatie Voor meer informatie klik hier, en voor aanvraag klik hier.


SLIM

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB    Wat? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanaf dit 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Dit is niet enkel voor de zorgsector, maar kan wel door zorgorganisaties worden aangevraagd.   Voor wie? MKB ondernemers en samenwerkingsverbanden   Wie zijn MKB-ondernemers? Ondernemers die volgens de EU-definitie kleine of middelgrote ondernemers zijn komen in aanmerking voor een subsidie:   Hoeveel? Maximaal €25.000 (samenwerkingsverbanden tot max €500.000,-) De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een klein bedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen. Wanneer? Er zijn twee tijdvakken gepland in 2021 waarin subsidie kan worden aangevraagd. Eerste tijdvak: 2 maart t/m 31 maart 2021. Tweede tijdvak: 1 september t/m 30 september 2021. Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten. Waarvoor? De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming; Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkbondernemingen; Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een door het Ministerie van OCW erkend leerbedrijf. Welke kosten zijn subsidiabel? Voor subsidie komen in aanmerking noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering en het beheer van het project, toe te rekenen kosten. Het gaat hierbij om de werkelijk gemaakte en door de aanvrager of een samenwerkingspartner betaalde kosten. De kosten moeten direct te relateren zijn aan de uitvoering van de subsidiabele activiteiten in het kader van de SLIM regeling. In artikel 12 van deze subsidieregeling is bepaald dat de volgende kosten subsidiabel zijn: externe kosten; Kenmerkend voor externe kosten is dat het kosten betreffen van activiteiten die verricht worden door derden. Onder derden wordt verstaan: externe organisaties en of personen die geen deel uitmaken van de organisatie van de aanvrager en of een andere organisatie van het samenwerkingsverband. directe loonkosten; Loonkosten komen slechts voor subsidie in aanmerking voor zover deze aantoonbaar ten behoeve van de subsidiabele activiteiten, waaronder ook projectcoördinatie en -administratie, gemaakt zijn en berekend zijn op basis van het aantal werkelijk gerealiseerde uren. toeslag van 15% op de directe kosten; Bovenop de directe kosten wordt een toeslag van 15% (flat rate) berekend. Deze toeslag is bedoeld om indirecte kosten te subsidiëren. Onder indirecte kosten vallen bijvoorbeeld exploitatiekosten, reiskosten, kosten voor een werkplek, ontwikkelkosten, afschrijvingskosten et cetera. Deze kosten mogen dan ook niet afzonderlijk worden gedeclareerd. De kosten die worden gesubsidieerd door middel van de flat rate hoeven niet te worden verantwoord Zelf doen of externen inhuren? De subsidieaanvrager (en eventueel een partner in een samenwerkingsverband) heeft de vrijheid om zelf te kiezen of hij alle werkzaamheden in het kader van het project zelf uitvoert of dat hij ervoor kiest bepaalde opdrachten door derden te laten uitvoeren. Indien ervoor wordt gekozen een deel van de uitvoering uit te besteden, dient er zorg voor te worden gedragen dat de prijs voor deze opdracht marktconform is.   Wat moet u doen bij een aanvraag? Klik hier voor meer informatie.  


Stagefonds Zorg

Subsidieregeling Stagefonds Zorg   Wat? Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiairs te verbeteren   Voor wie? Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen.   Hoeveel? De subsidie voor een BOL opleiding bestaat uit een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en voor een BBL opleiding uit een tegemoetkoming in de loonkosten. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en van het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar. Dit wordt later berekend nadat alle aanvragen zijn ingediend en beoordeeld. De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen. Wanneer? Vanaf 20 augustus tot 1 oktober 2021 kunnen zorgaanbieders de subsidie Stagefonds Zorg aanvragen. Zorgaanbieders die voor de subsidie in aanmerking komen ontvangen rond 20 augustus een brief. Hierin staat een code waarmee u kunt inloggen op het aanvraagportaal   Voorwaarden? Stageaanbieders moeten voldoen aan de voorwaarden: De stageaanbieder levert zorg op basis van een van de volgende wetten: 1. Wet langdurige zorg (Wlz) 2. Jeugdwet 3. Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket) 4. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) 5. Wet publieke gezondheid (GGD De stageaanbieder moet een SBB erkend leerbedrijf zijn voor de opleidingen die gevolgd worden door de stagiaires van het mbo. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor stagiaires die stage lopen in het kader van een in de regeling opgenomen volledige opleiding. Dat is onder andere Crebo opleiding Verzorgende IG.   Meer informatie Voor meer informatie klik hier.  


STAP-budget

STAP-budget: Stimulans Arbeidsmarktpositie   Wat? Subsidie voor scholingsactiviteiten te volgen ter versterking van hun arbeidsmarktpositie   Voor wie? Iedereen. Het is een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget. Dit budget geeft burgers de financiële mogelijkheid zelf een cursus of opleiding te kiezen.   Met het STAP-budget van € 1.000,- (inclusief btw) krijg je de mogelijkheid om in je eigen ontwikkeling te investeren. Je kunt dit budget inzetten om bijvoorbeeld een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen   Hoeveel? De subsidie voor een scholingsactiviteit bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit, tot een maximum van € 1.000,- inclusief BTW.   Om misbruik en oneigenlijk gebruik te beperken wordt het subsidiebedrag direct aan de opleider betaald. Verder is de subsidie gemaximeerd tot een bedrag van € 1.000 en zijn de bestedingsdoelen beperkt tot scholingsactiviteiten van opleider die zijn erkend of een keurmerk hebben   Er wordt nu gesproken over een jaarlijks totaalbudget van €218 miljoen waarmee er jaarlijks ruimte is voor circa 200.000 toekenningen. Daarnaast gebeurt toekenning van het STAP-budget op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.   Wanneer? Vanaf 1 januari 2022 komt het STAP budget in plaats van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Subsidieaanvragen zullen verdeeld worden over 6 tijdvakken. Het UWV wordt uitvoerder van de regeling.   Wat moet u doen bij een aanvraag? Voor de aanvang van een scholingsactiviteit moet de subsidieaanvraag worden ingediend. Daarin wordt opgenomen: de scholingsactiviteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd; een bewijs van aanmelding; het bedrag dat door de opleider in rekening wordt gebracht; de startdatum van de scholingsactiviteit en de verwachte datum van afronding van de scholingsactiviteit, zoals vastgesteld door de opleider; het doel van de scholingsactiviteit;   Subsidiabele kosten De subsidiabele kosten zijn alle kosten die door het opleidingsinstituut in rekening worden gebracht voor het volgen van de scholingsactiviteit (les-, cursus-, of examengeld). Subsidiabele kosten zijn ook kosten voor verplichte leermiddelen en beschermingsmiddelen die apart in rekening worden gebracht door het opleidingsinstituut.   Overige kosten die verband houden met de scholingsactiviteit, zoals de kosten voor boeken en andere materialen die niet zijn inbegrepen in de kosten van de opleider, komen niet in aanmerking voor subsidie. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager.   Meer informatie Klik hier voor meer informatie.   Verhouding andere regelingen Datzelfde geldt voor de SLIM-regeling en het STAP-budget. Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget en richt zich op het individu. Het STAP-budget is bedoeld voor de opleidingskosten die een individu maakt. De SLIM-regeling daarentegen is bedoeld voor alle mkb-ondernemers en specifiek voor grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. De subsidie op grond van de SLIM-regeling is bedoeld voor de kosten die deze ondernemers maken bij het creëren van een leerrijke werkomgeving. Opleidingskosten, die met het STAP-budget worden betaald, worden niet gesubsidieerd met de SLIM-regeling. Welke opleiders kunnen hier aan mee doen: scholingsactiviteit: a. opleiding of training, niet zijnde een bedrijfsspecifieke training, die: wordt aangeboden door een opleidingsinstituut dat door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend onderwijs verzorgt en die leidt tot een diploma of certificaat, dan wel verband houdt met onderdelen van een door deze minister vastgesteld kwalificatiedossier, vastgestelde kwalificatie of een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geaccrediteerde opleiding; leidt tot een door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF ingeschaalde kwalificatie, die is opgenomen in het NCP-register; wordt gegeven door een opleidingsinstituut, een trainingsbureau, een EVC aanbieder of examenaanbieder die in het bezit is van het NRTO-keurmerk; een EVC-procedure, uitgevoerd door een EVC-aanbieder; bedrijfsopleidingen, niet zijnde bedrijfsspecifieke opleidingen, waaronder mede begrepen cursussen of trainingen, gericht op het bijhouden of vergroten van vakkennis of het aanleren van extra vaardigheden, die leiden tot een branchecertificaat uitgegeven door een door de branche erkende organisatie.    


Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte: 'Een goed begin'

Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte: 'Een goed begin'   In 2010 bracht de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (SZG) haar advies ‘Een goed begin’ uit om de geboortezorg in Nederland te verbeteren. Zij deed dit op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en naar aanleiding van verontrustende cijfers over de relatief hoge perinatale sterfte in Nederland (sterfte in de zwangerschap of rond de geboorte). Het uitvoeren van de aanbevelingen uit het advies is een taak voor het veld. Dit moet gebeuren onder regie van het College Perinatale Zorg dat de Minister in september 2011 heeft ingesteld.   De inspectie onderzocht in de periode 2011 -2014 wat de stand van zaken is en in juni 2014 heeft IGZ daarover gerapporteerd in de vorm van een samenvattend eindrapport en diverse deelrapporten. De minister heeft op 17 juni 2014 de rapportage aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder treft u de downloads aan.   Brief minister Schippers d.d. 17.06.14 bij de IGZ-rapportage  IGZ-rapport: Mogelijkheden voor verbetering geboortezorg nog onvolledig benut; Samenvattend eindrapport van het inspectieonderzoek naar de invoering van het Advies van de StuurgroepZwangerschap en Geboorte Deelrapport Verloskundige samenwerkingsverbanden: acute zorg veiliger, preventie is blijven liggen Deelrapport Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg Advies Stuurgroep 'Zwangerschap en geboorte': Een goed begin pdf


Subsidie Nederland Leert Door (NLLD)

  Subsidie Nederland Leert Door (NLLD)   Bo Geboortezorg heeft in samenwerking met de NBvK een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de branche-erkende opleiding kraamzorg. Op 14 juni heeft Bo uitsluitsel gekregen dat het volledige subsidiebedrag is toegekend. Dit betekent dat hiermee in totaal 700 leerlingen in 2021-2022 kunnen worden opgeleid tot kraamverzorgende via een door een CZO branche-erkende opleider. Via deze pagina vindt u alle informatie over de subsidieregeling en blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.   19 oktober 2021 | Stand van zaken   De afgelopen maanden heeft het samenwerkingsverband samen met de gecontracteerde opleiders en de leden van Bo alles op alles gezet om deelnemers te werven voor de NLLD subsidie. Het aantal leerlingen dat daadwerkelijk de door het CZO branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende gaat volgen met behulp van de NLLD subsidie is aanzienlijk lager dan uit de eerste inventarisatie onder onze leden is gebleken. Dit heeft mede te maken met het korte tijdsbestek voor werving van leerlingen en de korte termijn waarop de opleiding afgerond moet zijn. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te verzoeken het subsidiebedrag naar beneden bij te stellen. Tegelijkertijd heeft Bo het Ministerie van SZW verzocht om nogmaals te overwegen de subsidieregeling te verruimen waardoor alsnog meer leerlingen gebruik kunnen maken van de subsidie. Wij hopen hier spoedig uitsluitsel over te kunnen geven.   Deelnemen in december of januari De Geboortezorg Academie biedt de mogelijkheid om in december 2021 en januari 2022 ook nog leerlingen de opleiding te laten volgen met behulp van de NLLD subsidie. Dit geldt vooralsnog alleen voor leerlingen die voldoende vrijstellingen hebben om de opleiding voor 8 oktober 2022 af te ronden. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn met een relevante zorgachtergrond zoals Verzorgende IG. Twijfelt u of uw leerling in aanmerking komt voor de subsidie? Neem dan contact op met de Geboortezorg Academie.   9 september 2021 | Nieuwe infographic en keuze opleiders   Ons hebben vragen bereikt waarom maar twee opleiders gecontracteerd zijn door het samenwerkingsverband. Graag geven wij u hier een nadere toelichting op. De keuze voor deze opleiders is gemaakt op basis van de, in de subsidieregeling gestelde eisen. Voor het offertetraject waren twee criteria van belang: De opleiding moet resulteren in een erkend diploma of certificaat. In ons geval kwamen dus alleen, de op dat moment, door het CZO erkende opleiders in aanmerking, De opleider moet de opleiding minimaal een jaar voor publicatie van de regeling al aanbieden. Op basis hiervan zijn bij drie door het CZO branche-erkende opleiders offertes opgevraagd. Op basis van deze offertes is de keus gemaakt om met de Geboortezorg Academie en ROC Zadkine in zee te gaan. ROC Midden Nederland is als derde opleider afgevallen wegens een te laag aantal potentiële deelnemers en een aanzienlijk verschil in opleidingskosten. Dit is overigens in goed overleg met hen besloten.   U kunt nog steeds leerlingen aanmelden bij de Geboortezorg Academie en ROC Zadkine. Op dit moment leveren de opleiders overzichten op leerling & werkgever niveau aan bij Bo met alle benodigde gegevens van de deelnemers. Dit betreft naast nog te starten leerlingen ook de al gestarte en/of afgeronde opleidingstrajecten met leerlingen die in aanmerking komen voor de subsidie NLLD. Op basis van deze gegevens zal Bo rond half september de overeenkomst aan deze werkgevers toesturen. In deze overeenkomst zijn alle relevante voorwaarden en afspraken opgenomen en wordt het financiële en administratieve proces beschreven.   Een nieuwe versie van de infographic vindt u hier.   2 september 2021 | Inventarisatie leerlingen en bekendmaken opleiders   U kunt nog volop leerlingen werven voor het startmoment in oktober! Heeft u leerlingen die u graag zou willen opleiden maar die in oktober nog niet kunnen starten? Leerlingen met voldoende vrijstelling, bijvoorbeeld door een eerder gevolgde zorg-gerelateerde opleiding, kunnen ook ná oktober 2021 nog starten met de opleiding, op voorwaarde dat zij deze uiterlijk 8 oktober 2022 met een diploma afronden. Ook leerlingen die per 3 maart 2021 of later gestart zijn met de opleiding kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Voorwaarde hierbij is o.a. dat deze leerlingen de opleiding binnen 12 maanden na de startdatum hebben afgerond of verwachten af te gaan ronden.   Bo Geboortezorg heeft bij drie door het CZO branche-erkende opleiders die voldeden aan de subsidie-eisen een offerte opgevraagd. Op basis van deze offertes zal  er met twee opleiders een overeenkomst worden afgesloten. Dit zijn de Geboortezorg Academie en ROC Zadkine. Twijfelt u of uw leerling in aanmerking komt voor de subsidie? Neem dan contact op met de Geboortezorg Academie of ROC Zadkine. Hieronder vindt u de contactgegevens van de opleiders.   Geboortezorg Academie ROC Zadkine Telefoonnummer 085 - 04 719 91 Telefoonnummer 088 - 945 36 00 Mailadres: info@geboortezorgacademie.nl Mailadres: Y.kardol@zadkine.nl Website Website   Bo Geboortezorg zal, op basis van de opgave van deelnemers door de opleiders, medio september 2021 een overeenkomst toesturen aan de werkgevers die leerlingen met de subsidie NLLD gaan opleiden bij de Geboortezorg Academie of ROC Zadkine. In deze overeenkomst staan de verantwoordelijkheden van de partijen toegelicht en wordt de financiële constructie uitgebreid beschreven.   Voor de start van de opleiding factureert het samenwerkingsverband de werkgevers een bedrag van €2.000,- per deelnemende leerling. Bo betaalt dit bedrag aan de opleider. Voor aanvang van de opleiding stuurt de opleider een factuur aan de werkgever voor het restant aan opleidingskosten. Het samenwerkingsverband verrekent op twee momenten de subsidie met de werkgever. Het eerste deel (60%) van het totale subsidiebedrag van €1400 ontvangt de werkgever rond de start van de deelnemer aan de opleiding. Het tweede deel (40%) ontvangt de werkgever wanneer de subsidieverantwoording door het Ministerie van SZW is goedgekeurd, naar verwachting circa juni 2023.   Een nieuwe versie van de Q&A vindt u hier.   26 augustus 2021 | Reminder enquête   Deze week wordt er geen NLLD Nieuwsflash verstuurd. Hierbij herinneren we onze leden er graag aan om de enquête in te vullen. Deze enquête dient ter inventarisatie van het aantal leerlingen waarvoor u van de subsidie gebruik wilt maken.   13 augustus 2021 | Potentiële opleiders en infographic    Bo Geboortezorg heeft bij de door het CZO branche-erkende opleiders die voldoen aan de subsidie-eisen een offerte opgevraagd voor het opleiden van (extra) kraamverzorgenden middels de subsidie NLLD. Indien deze opleiders kunnen voldoen aan de vraag en eisen is het samenwerkingsverband voornemens met hen een overeenkomst af te sluiten. Dit zijn de Geboortezorg Academie, ROC Midden Nederland en ROC Zadkine.   Bo heeft een factsheet ontworpen voor werkgevers in de kraamzorg over de subsidie. U vindt deze factsheet hier.   3 augustus 2021 | Werving leerlingen   Om voldoende potentiële kraamverzorgenden te enthousiasmeren voor de opleiding en het beroep kraamverzorgende is een actieve werving belangrijk. Bo heeft een poster ontworpen die u kunt gebruiken om leerlingen te werven voor de door CZO branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende. U vindt deze wervingsposter hier. Indien u de poster graag met eigen logo en verwijzing naar de eigen website wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar helpdesk@bogeboortezorg.nl.   26 juli 2021 | Subsidie Nederland Leert Door goedgekeurd   Bo Geboortezorg heeft in samenwerking met de NBvK een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de branche-erkende opleiding kraamzorg. Op 14 juni heeft Bo uitsluitsel gekregen dat het volledige subsidiebedrag is toegekend. Vanwege de korte uitvoeringstermijn heeft Bo vervolgens een verzoek tot verlenging ingediend bij SZW. Dit verzoek is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) goedgekeurd! Dit betekent dat maximaal 700 leerlingen in 2021-2022 met subsidie worden opgeleid tot kraamverzorgende door een CZO branche-erkende opleider.  


Subsidieregeling MKB!dee

Subsidieregeling MKB!dee   Wat? MKB!dee helpt ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel. Ondernemers die een innovatieve oplossing hebben bedacht om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.   Voor wie? Investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer personeel in technische sectoren; Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering; Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat-en energietransitie;   Hoeveel? De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 125.000 inclusief BTW. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers onderling gelden dezelfde bedragen als voor individuele deelnemers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.   Subsidiabele kosten? Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten.   Wanneer? Ondernemers die een innovatieve oplossing bedenken om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, kunnen vanaf 20 oktober 2020 een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.   In de openstellingsregeling is opgenomen dat de aanvraagperiode sluit op 15 december 2020, maar het ministerie van EZK is voornemens de aanvraagperiode te verlengen tot 19 januari 2021. EZK streeft er naar deze verlenging in oktober te publiceren. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond wordt bereikt. De uitslag wordt in het voorjaar van 2021 bekend gemaakt.   Verdeling subsidie? Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Een aanvraag wordt een hoger gerangschikt naarmate: het project meer bijdraagt aan de verwezenlijking van het doel; het project naar verwachting kwalitatief beter is; het project vernieuwender of origineler is voor de bij de aanvraag betrokken MKB-ondernemers; de verwachte projectresultaten een grotere bijdrage leveren aan: 1. het oplossen van belemmeringen die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren; 2. menselijk kapitaal met betrekking tot digitalisering; 3. menselijk kapitaal met betrekking tot de klimaat- en energietransitie; of 4. het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming; de verwachte projectresultaten meer perspectief bieden voor toepassing bij andere MKB-ondernemers. Verplichtingen subsidieontvanger? Met de uitvoering van het project wordt gestart binnen twee maanden na de subsidieverlening. De subsidieontvanger verleent gedurende twee jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling medewerking aan een evaluatie van de effecten van het door hem uitgevoerde project, voor zover deze medewerking redelijkerwijs van hem verlangd kan worden Aanvragen? Hoe de subsidie kan worden aangevraagd is nog onbekend.   Meer informatie Klik hier voor meer informatie, en hier voor de publicatie van de regelgeving in de Staatscourant.   Verhouding tot andere regelingen De SLIM-regeling en MKB!dee dragen beide bij aan het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het MKB!dee is een experimentele regeling die mkb-ondernemers uitdaagt om te komen met (innovatieve) oplossingen voor belemmeringen, die hen verhinderen te investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden. De SLIM-regeling biedt juist een structurele ondersteuning om een leerrijke werkomgeving te creëren waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. De SLIM-regeling en het MKB!dee versterken elkaar ook: zo kunnen projecten die zijn gestart vanuit het MKB!dee verder worden gebracht en opgeschaald met behulp van de SLIM-regeling.


Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren   Wat? De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.   Voor wie? Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Het moet gaan om een Crebo-opleiding. Dus bijvoorbeeld de 3 jarige VIG opleiding. En de organisatie moet een erkend leerbedrijf zijn.   Hoeveel? Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.   Wanneer? Voor het studiejaar 2020 – 2021 kan de subsidie vanaf 2 juni 2021 t/m 16 september 2021 worden aangevraagd. Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar.   Voorwaarden? Om in aanmerking te komen geldt: U biedt praktijkbegeleiding aan een deelnemer van een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl). Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. De opleiding moet zijn gericht op een volledig diploma en zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Op de site van SBB vindt u meer informatie over alle crebo opleidingen en de van toepassing zijnde kwalificaties van een opleiding. Het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie omvat 610 klokuren. De onderwijsinstelling biedt 200 uren aan begeleide onderwijsuren aan. U heeft de praktijkbegeleiding van de deelnemer aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleer overeenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. In deze overeenkomst staan in elk geval: de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming; het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren; de begeleiding van de deelnemer; dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf of de organisatie moet behalen en de beoordeling daarvan; de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet in minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00. Belangrijk is dat u in staat bent per deelnemer de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.   Voorwaarden voorschot: Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot verrekenen we met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd. Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s; De aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 20190/2020 één of meer BBL-studenten heeft begeleid;   Verhouding tot andere regelingen De Subsidieregeling praktijkleren is gericht op werkgevers die een praktijkleerplaats bieden te behoeven van een bbl-traject. Daarentegen is in de SLIM-regeling geregeld dat mkb-ondernemers subsidie kunnen krijgen voor het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg. De bbl en derde leerweg zijn twee verschillende leerwegen. De beroepsopleiding in de derde leerweg wordt niet bekostigd door het ministerie van OCW en komt nu nog vaak voor rekening van ondernemer en werknemer. De SLIM-regeling en de subsidieregeling praktijkleren vullen elkaar daarmee dus aan.   Meer informatie Voor meer informatie klik hier.


Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024

Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024   Wat? Subsidie voor werknemers die de Nederlandse taal niet goed spreken of lezen. Of werknemers met weinig digitale vaardigheden en rekenvaardigheden. De subsidieregeling voor 2021-2024 is ten opzichte van de regeling in de periode 2016-2020 op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kunnen nu ook subsidies worden aangevraagd voor praktijkgerichte experimenten.   Voor wie? De subsidieregeling Tel mee met Taal bestaat uit drie stromen: Laaggeletterde werknemers. Subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Laaggeletterde ouders. Subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders. Praktijkgerichte experimenten. Subsidie voor experimenten die zijn gericht op het beter kunnen bereiken van laaggeletterde personen zodat zij kunnen worden toe geleid naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden, of subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep.   Hoeveel?          Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders – 80% bij de subsidies voor experimenten. Voor laaggeletterde werknemers is in 2021 eenmalig 6 miljoen extra beschikbaar. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, wordt er geloot.                                                           Wanneer? Van 1 januari t/m 28 februari 2021 konden werkgevers een subsidieaanvraag indienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-I).  In totaal kon 8,8 miljoen worden aangevraagd. Doordat er nog ruim 2 miljoen euro over is kunnen organisaties die de subsidie nog niet eerder hebben aangevraagd tussen 1 juni en 30 juni 2021 alsnog een aanvraag indienen.   Wat moet u doen bij een aanvraag? Klik hier voor Handleiding bij de aanvraagformulieren - Tel mee met Taal. In deze handleiding staat per stroming omschreven wat en hoe vereiste documenten/stukken moeten worden aangeleverd.   Meer informatie https://www.dus-i.nl/subsidies/tel-mee-met-taal    


Subsidieregeling Vaccinatie Hepatitis B

Subsidieregeling Vaccinatie Hepatitis B   Wat? Studenten aan zorgopleiding moeten tijdens de stages gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgevers in de zorg. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) komt met een subsidieregeling om de hepatitis B vaccinatie van stagiairs in de zorg te bekostigen. Met deze regeling kunnen onderwijsinstellingen al bij de start van de opleiding de studenten (laten) vaccineren.   Voor wie? De subsidie kan worden aangevraagd door de werkgever.   Aanvragen? Onderwijsinstellingen kunnen de subsidie voor dit schooljaar (2021-2022) aanvragen van 16 april tot en met 1 juli 2021.   Hoeveel? Per leerling geldt een normbedrag van 125 euro. Gevolgen kraamzorg? Voor werkgevers in de kraamzorg is het belangrijk om met de onderwijsinstellingen af te stemmen wie de vaccinatie organiseert.   Voor meer informatie klik hier.  


Subsidieregeling Zij-Instroom

Subsidieregeling Zij-Instroom   Wat? Een bijdrage in de kosten kan worden aangevraagd wanneer een mbo-opleiding een zij-instromer in staat stelt om via het zij-instroomtraject binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te halen. Nieuw is dat opleiders/organisaties nu voor de sector mbo ook kunnen aanvragen voor een 1e of 2e graads bevoegdheid.   Voor wie? Voor alle onderwijssectoren. Voor elke onderwijssector is er een vast bedrag aan subsidie vastgelegd.  Na 15 oktober wordt gekeken of het budget van elke sector volledig is benut. Als er budget over is in 1 van de sectoren, dan wordt dit evenredig verdeeld over de sectoren waar aanvragen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond is bereikt.   Hoeveel? De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. De subsidie wordt maar 1 keer per zij-instromer verstrekt. Voor het kalenderjaar 2020 is voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs €14.000.000,- beschikbaar.   Wanneer? Tot en met 15 oktober 2020 kan de subsidie voor zij-instromers, die in 2019 of 2020 beginnen met hun scholing, worden aangevraagd. De subsidie kan pas worden aangevraagd nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing.  De aanvragen worden vanaf 1 januari 2020 toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd na 1 januari 2020 is maximaal 8 weken.   Gesubsidieerde activiteiten? Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van een zij-instromer voor het laten volgen van scholing. Bovendien worden de kosten voor de volgende activiteiten aangemerkt als kosten van een zij-instromer: Het laten uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek van een zij-instromer; Het afgeven van een geschiktheidsverklaring aan een zij-instromer; Het geven van verlof aan een zij-instromer; Het begeleiden van een zij-instromer; Het laten uitvoeren van het bekwaamheidsonderzoek van een zij-instromer   Voorwaarden? Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen: U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland. U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in. Voor het po, vo en vso moet de zij-instromer als 'zij-instromer' staan ingeschreven bij de opleiding. Dit geldt ook voor het mbo, als de zij-instromer een eerstegraads of tweedegraadsbevoegdheid gaat halen. De zij-instromer staat op het moment van de subsidieaanvraag niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.   Meer informatie Voor meer informatie klik hier.    


Subsidieregeling: Implementatie- en opschalingscoaching

Subsidieregeling: Implementatie- en opschalingscoaching   Wat? Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kan een zorgaanbieder een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.   Voor wie? Subsidie kan worden aangevraagd door: een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet; of gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en); of de ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet, gemeente of GGD.   Hoeveel?          Er kan maximaal € 5.000,- worden aangevraagd om een externe coach in te huren die adviseert over de implementatie- en/of opschaling van een innovatie in de zorg. Daarbij kan gedacht worden aan het opstellen en uitvoeren van implementatieplannen, het navigeren door wet- en regelgeving, en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk. De coach wordt nadrukkelijk niet ingezet voor advies en begeleiding ten behoeve van de (door)ontwikkeling van de innovatie.   Let op! Voor deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond gehanteerd. Als verdeelregel is gekozen voor het systeem van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, een verdeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Indien blijkt dat het beschikbare subsidiebudget is uitgeput, zal een aanvraag moeten worden afgewezen. Bij uitputting van het budget zal de subsidieronde (voortijdig) worden gesloten   Wanneer? Vanaf 1 september tot 27 oktober opent het laatste aanvraagtijdvak voor de subsidie Implementatie- en opschalingscoaching.   Wat moet u doen bij een aanvraag? Voor meer informatie klik hier.    


Subsidieregelingen 2021

Subsidieregelingen 2021   Bo heeft voor haar leden de volgende subsidieregelingen op een rijtje gezet. De subsidieregelingen zijn met name van toepassing op het opleiden van kraamverzorgenden, en een enkele op digitalisering. Datum voor aanvraag is nog niet voor alle regelingen bekend. Bo houdt dit in de gaten en vult dit aan wanneer dit bekend is. Praktijkleren Sectorplanplus Stagefonds Zorg STAP-budget Tel mee met Taal Training tot digicoach Implementatie- en opschalingscoaching Digitale gegevensuitwisseling in de zorg Tijdelijke inzet coronabanen Vaccinatie Hepatitis B SLIM-regeling Hier vindt u een tijdslijn voor wanneer de betreffende regelingen opengaan.


 Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement