Informatie

 

Zoeken
Onderwerpen: 5


ZonMw

ZonMw www.zonmw.nl   ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ZonMw krijgt de opdracht om oplossingen te zoeken voor bepaalde knelpunten of om gerichte werkterreinen te stimuleren. Een analyse door deskundigen is de basis voor een programma, dat richting geeft aan oplossingen en onderzoek. Binnen een programma kunnen wetenschaps- en praktijkinstellingen onderzoek doen of op projectbasis vernieuwingen ontwikkelen, testen en uitvoeren.   Regelmatig kunnen onderzoekers, zorgverleners en instellingen gericht op zorg en gezondheid subsidie aanvragen voor onderzoeks- en innovatieprojecten passend binnen een programma. Bij de selectie van subsidievoorstellen zoekt ZonMw vernieuwing in combinatie met kwaliteit. Om voor de cliënt betaalbare zorg van hoge kwaliteit te krijgen. Voor kraamzorgorganisaties is het programma Zwangerschap & Geboorte relevant. In 2016 is hierin een call geweest voor onderzoek naar de kraamzorg. Hieruit zijn 5 onderzoeken gestart waarover u hier meer kun lezen.   Het ministerie van VWS heeft in 2017 €12,2 miljoen ter beschikking gesteld aan ZonMw voor het vervolgprogramma ‘Zwangerschap en geboorte’. Begin mei 2017 wordt de eerste subsidieronde opengesteld, welke een looptijd van vier jaar heeft. Kraamzorg wordt beschouwd als onderdeel van de integrale geboortezorgketen en valt dus binnen de kaders van dit programma.   Meer informatie over dit onderzoeksprogramma kunt u hier lezen


Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland www.zorginstituutnederland.nl   Het Zorginstituut Nederland, tot medio 2013 het college voor zorgverzekeringen (CVZ), richt zich voornamelijk op de basisverzekering zoals die is vastgelegd in twee belangrijke zorgwetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Kwaliteitsinstituut richt zich ook op de individuele (gezondheids)zorg; zorg die door professionals of instellingen aan patiënten en cliënten wordt geleverd, ongeacht of deze in het basispakket zit of niet.   De taken van het zorginstituut Nederland bestaan uit: Pakketbeheer Kwaliteit Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Fondscontrole Risicoverevening Doelmatige uitvoering Regelingen voor bijzondere groepen Nationaal Contactpunt   Pakketbeheer Het Zorginstituut Nederland  adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket. In dat kader verduidelijkt het Zorginstituut Nederland welke zorg wel of niet mag worden gerekend tot de verzekerde aanspraken Zvw en Wlz. Bij het zorginstituut staat voorop dat het basispakket een pakket moet blijven waarin kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in balans zijn en waarvoor maatschappelijk draagvlak bestaat. Bij de keuzes die het zorginstituut maakt als pakketbeheerder, hanteren ze pakketcriteria die in samenwerking met relevante zorg- en maatschappelijke organisaties tot stand zijn gekomen: noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid.   Kwaliteit De kwaliteitstaak van het Zorginstituut (Kwaliteitsinstituut) is erop gericht de steeds verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te stimuleren en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van geleverde zorg. Het Kwaliteitsinstituut wil dit bereiken door: partijen in de zorg te stimuleren en te ondersteunen bij het maken van kwaliteitsstandaarden en de bijbehorende meetinstrumenten; partijen in de zorg te ondersteunen bij het naleven van deze kwaliteitstandaarden en het toepassen van ‘best practices’ en innovatie; de kwaliteit van de verleende zorg inzichtelijk te maken. Het Kwaliteitsinstituut verzamelt gegevens over de kwaliteit van zorg en maakt deze beschikbaar. Deze informatie helpt patiënten bij hun keuzes in de zorg en is belangrijk voor het toezicht in de zorg.   Het Kwaliteitsinstituut helpt de partijen in de zorg een permanente verbetercyclus te doorlopen. Belangrijke instrumenten hierbij zijn de kwaliteitsstandaarden, het toetsingskader en het register.   Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Het onderdeel Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen bestaat uit een adviescommissie en een klein ondersteunend team. De adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen adviseert het ministerie van VWS over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. Hierbij baseert de commissie zich op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de zorgverlening en op de toekomstige vraag naar zorg. Het doel is om voor de zorg een toekomstgerichte beroepenstructuur en een daarop afgestemd en flexibel samenhangend geheel van kernberoepen te ontwikkelen.   Fondscontrole In de Zvw en de Wlz het Zorginstituut aangewezen als beheerder van de aan deze wetten gekoppelde fondsen, het zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het fonds langdurige zorg (Flz). Dit betekent dat het Zorginstituut erop toeziet dat de inkomsten en uitgaven van beide fondsen volgens wet- en regelgeving plaatsvinden en ervoor zorgt dat de geldstromen tijdig en juist worden betaald of ontvangen. In het Financieel Jaarverslag Fondsen rapporteert het Zorginstituut over de baten en lasten en de rechtmatigheid van de fondsen.   Daarnaast informeert het zorginstituut het ministerie van VWS elk kwartaal over de ontwikkelingen van de baten en lasten van de wettelijk verzekerde zorg. Dit wordt gebaseerd op rapportages van zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK. Het ministerie van VWS gebruikt het jaarverslag om zich bestuurlijk te verantwoorden over het functioneren van het zorgstelsel en de kwartaalinformatie voor hun beleids- en begrotingscyclus.   Risicoverevening Om ervoor te zorgen dat verzekeraars met veel verzekerden uit risicogroepen (zoals ouderen, laagopgeleiden en chronisch zieken) aan hun acceptatieplicht kunnen blijven voldoen, voert het Zorginstituut de risicoverevening uit. Dat houdt in dat er een bedrag wordt berekend waarmee de verzekeraars de kosten kunnen compenseren die zij gemiddeld maken voor hun risicovolle verzekerden. Hiervoor gebruikt het Zorginstituut een methode waarmee per jaar voor verschillende soorten zorgkosten vooraf een schatting gemaakt kan worden. Achteraf volgt een herberekening op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Bij deze schattingen en berekeningen worden een aantal belangrijke gegevens over verzekerden in Nederland gebruikt, zoals geneesmiddelengebruik en aantal ziekenhuisbehandelingen.   Doelmatige uitvoering Het Zorginstituut bevordert de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door Wlz-uitvoerders en het CAK. De aanpak van het zorginstituut wordt door enkele kernpunten getypeerd: Veel contacten met de ketenpartijen en staat daardoor dicht bij de uitvoeringspraktijk. Adviseert vanuit het gezichtspunt van de cliënt. Behartigt niet de belangen van één van de ketenpartijen en zijn daardoor onafhankelijk. Voor het goed functioneren van het ketenproces is dit essentieel.   Regelingen voor bijzondere groepen Onder de regelingen voor bijzondere groepen vallen de volgende activiteiten: Het Zorginstituut voert de Zvw en de Wlz uit voor mensen met een inkomen uit Nederland die in het buitenland wonen. Het Zorginstituut int een premievervangende bijdrage bij mensen die een zorgverzekering hebben afgesloten en vervolgens hun premie niet betalen. Zorgverzekeraars melden deze mensen na zes maanden niet-betalen als ‘wanbetaler’ aan bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut legt boetes op aan mensen die verplicht zijn een zorgverzekering af te sluiten en dit na een aanmaning niet hebben gedaan. Als deze ‘onverzekerden’ zich daarna nog steeds niet hebben verzekerd, sluit het Zorginstituut een zorgverzekering voor hen af en innen de premie. Het Zorginstituut beheert de bijdragevervangende belasting voor gemoedsbezwaarden[1], en beoordelen en vergoeden hun zorgdeclaraties.. Het Zorginstituut vergoedt de kosten die zorgaanbieders maken als ze zorg verlenen aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen). Deze vreemdelingen hebben geen zorgverzekering, maar kunnen wel een beroep doen op medische zorg. Als een vreemdeling de kosten daarvan niet kan betalen, kan de zorgaanbieder van ons een financiële vergoeding krijgen voor de zorg die in het basispakket zit.   Nationaal Contactpunt Op grond van de Europese richtlijn patiëntenrechten bij grensoverschrijdende zorg moet ieder EU-land een Nationaal Contactpunt (NCP) instellen. De minister van VWS heeft het Zorginstituut aangewezen om deze taak te vervullen. Het NCP heeft als doel patiënten in staat te stellen om op een verantwoorde wijze gebruik te maken van hun rechten op grensoverschrijdende gezondheidszorg via het bieden van informatie. Het gaat hier onder meer over informatie over zorgaanbieders, patiëntenrechten, kwaliteitsnormen en informatie over de rechten en aanspraken op het ontvangen van grensoverschrijdende gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie op: www.cbhc.nl/   [1] Gemoedsbezwaarden zijn mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging niet verzekerd willen zijn, maar wel een bedrag aan belasting moeten betalen dat overeenkomt met de inkomensafhankelijke premie


Zorgstandaard Integrale geboortezorg

Zorgstandaard Integrale geboortezorg   Het Zorginstituut Nederland heeft op 28 juni 2016 de Zorgstandaard_Integrale_Geboortezorg vastgesteld en in het kwaliteitsregister opgenomen. De Zorgstandaard is gebaseerd op de concept Zorgstandaard 'Integrale geboortezorg', die onder regie van het College Perinatale Zorg (CPZ) tot stand is gekomen. In de Zorgstandaard staat beschreven hoe de basiszorg voor zwangeren eruit moet zien. Er is veel aandacht voor preventie, voorlichting, aanpak kwetsbare zwangeren en parallelle acties bij acute zorg. Alles om de zorg verder te optimaliseren. Voor kraamzorgorganisaties is het belangrijk goed op de hoogte van de inhoud te zijn.   Belangrijke uitgangspunten Zorgstandaard Doel van de Zorgstandaard is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg aan zwangeren en hun (ongeboren) kind. De volgende uitgangspunten zijn belangrijk: De zorgvraag van de zwangere staat centraal. Zorgverleners wegen in concrete situaties relevante (risico-) factoren af en geven, in samenspraak met de zwangere, het beleid vorm. Zwangerschap en geboorte zijn unieke gebeurtenissen in het leven van iedere vrouw. Het zijn normale, fysiologische processen die geheel en al behoren tot de eigen ervaringen van de aanstaande moeder en haar partner. Zowel onder- als overbehandeling moet daarbij voorkomen worden. Samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Zowel op multidisciplinair en lijnoverstijgend; met respect voor elkaar en elkaars vakspecifieke deskundigheid.


Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) www.zn.nl   ZN is een brancheorganisatie van zorgverzekeraars. ZN behartigt de belangen van de zorgverzekeraars, zoals Bo Geboortezorg de belangen van kraamzorgaanbieders behartigt. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.   De hoofdactiviteit van ZN is het realiseren van voorwaarden waarbinnen de leden het vak van zorgverzekeraar optimaal kunnen uitoefenen.   ZN wil een gezaghebbende en betrouwbare gesprekspartner zijn in het veld van de gezondheidszorg, samen met de overheid en landelijke organisaties van zorgaanbieders, patiënten en consumenten en andere maatschappelijke organisaties. ZN neemt actief deel aan het maatschappelijke debat over de inrichting van het zorgverzekeringsstelsel en het aanbod en de kwaliteit van de zorgvoorzieningen.   Zorgverzekeraars Verzekeren is het afkopen van bepaalde risico's. Zorgverzekeraars nemen, in ruil voor een ontvangen premie, bepaalde zorgrisico's over van hun verzekerden. Mocht de verzekerde onverhoopt zorg nodig hebben, dan staat de zorgverzekeraar garant voor de betaling van de kosten van die zorg - uiteraard met inachtneming van de voorwaarden in de verzekeringspolis. De met de zorgverzekering te verzekeren risico's bestaan uit de behoefte aan geneeskundige zorg, mondzorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, verpleging, verzorging, verblijf in verband met geneeskundige zorg en het vervoer in verband met het ontvangen van zorg. Bij ZN zijn op dit moment alle in Nederland werkzame zorgverzekeraars aangesloten. Volgens die visie van ZN behartigen zorgverzekeraars als maatschappelijke ondernemers de belangen van hun verzekerden. ZN ondersteunt de zorgverzekeraars door effectieve belangenbehartiging en collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie met de volgende uitgangspunten: Zorgverzekeraars hanteren solidariteit en voor iedereen gelijke toegankelijkheid van de zorg als uitgangspunten binnen een privaat verzekeringsstelsel Zorgverzekeraars streven naar voortdurende verbetering van kwaliteit van zorg, gezondheid en kwaliteit van leven van hun verzekerden Zorgverzekeraars maken zich sterk voor doelmatige zorg en kostenbeheersing Zorgverzekeraars zetten betrouwbaarheid, goede service en gemak voorop, zowel voor verzekerden als voor zorgaanbieders. De uitgangspunten zijn: zekerheid, zo min mogelijk administratieve lasten en glasheldere informatie Zorgverzekeraars zijn niet primair gericht op het maken van winst. Ondernemerschap en onderlinge concurrentie staan in dienst van betere en betaalbare zorg en het bieden van keuzemogelijkheden aan verzekerden. Individuele zorgverzekeraars Alle leden van Bo Geboortezorg moeten in gesprek met individuele zorgverzekeraars over een contract. Hierbij wordt gecontroleerd of de kraamzorgorganisatie voldoen aan de inkoopeisen van de zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar mag haar eigen inkoopbeleid met inkoopeisen opstellen. Ze publiceren dit beleid uiterlijk 1 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het beleid van toepassing is.   Het soort contract, en daarmee de tarieven, varieert naar gelang voldaan kan worden aan de eisen van de verzekeraar. De basiseisen van de verzekeraars komen grotendeels overeen met de lidmaatschapseisen van Bo.   Bo gaat ieder jaar in gesprek met de grootste zorgverzekeraars. Tijdens dit gesprek wordt zowel de inkoop van het voorgaande jaar geëvalueerd en wordt het beleid voor het komende jaar besproken. Bo voedt de zorgverzekeraars met informatie over de sector zodat dit meegenomen kan worden in de beleidskeuzes van de zorgverzekeraars. Omdat Bo geen contracterende partner is mag zij alleen in gesprek over het beleid. Bo kan niet namens haar leden onderhandelen over het tarief.  


Zorgverzekeringswet (Zvw)

Zorgverzekeringswet (Zvw)   Inleiding De Zorgverzekeringswet bestaat sinds 2006 en is de vervanger van de ziekenfondsverzekering, de particuliere ziektekostenverzekering en de publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor ambtenaren. Iedereen die rechtmatig (legaal) in Nederland woont of in Nederland loonbelasting betaalt, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Er zijn enkele uitzonderingen: militairen in actieve dienst en mensen die principiële bezwaren hebben tegen verzekeringen. De zorgverzekeraar is verplicht iedereen te accepteren voor de zorgverzekering (basisverzekering).   Het doel van deze wet Het doel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is door een wettelijk verplichte verzekering te voorzien in basisgezondheidszorg voor (vrijwel) de gehele Nederlandse bevolking.   Inhoud en toepassing van de wet De Zorgverzekeringswet omvat een basispakket waarvoor verzekering verplicht is. Voor een uitgebreidere dekking van ziektekosten kan op vrijwillige basis worden bijverzekerd. De overheid stelt de inhoud van het basispakket vast. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar verschillen. De overheid heeft hier geen bemoeienis mee.   Zorgverzekeraars zijn niet verplicht met iedere zorgaanbieder een contract te sluiten. De zorgverzekeraar stelt eisen aan de zorgverlening en op basis daarvan mag hij een selectie maken van zorgaanbieders die voor zijn verzekerden de zorg mogen leveren. Jaarlijks vinden de contracteringen plaats waarbij de zorgverzekeraar met de zorgaanbieder afspraken maakt over de te leveren zorg tegen een afgesproken tarief.   De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet door de zorgverzekeraars.   Tot slot regelt de Zorgverzekeringswet op grond van art. 66d, derde lid, dat het Zorginstituut Nederland aangewezen is als instantie waar zorgaanbieders kwaliteitsinformatie moeten aanleveren.   Sinds 1 juli 2017 is het besluit cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Deze wet heeft ten doel om gegevens van de cliënt/patiënt beter te beschermen. Door de inwerkingtreding van dit besluit zijn er in de Wmg enkele wijzigingen aangebracht. Zie hiervoor document 2.19 “Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking  van gegevens”. Gevolgen van deze wet voor leden van Bo Geboortezorg Alle leden van Bo Geboortezorg moeten in gesprek met zorgverzekeraars over een contract. Hierbij wordt gecontroleerd of de kraamzorgorganisatie voldoen aan de inkoopeisen van de zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar mag haar eigen inkoopbeleid met inkoopeisen opstellen. Ze publiceren dit beleid uiterlijk 1 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het beleid van toepassing is.   Eisen die in ieder geval altijd terug komen zijn: Voldoen aan basiskwaliteitseisen kraamzorg Voldoen aan Algemene leveringsvoorwaarden Hanteren van Landelijke Indicatie Protocol Houden aan Zorgbrede Governance Code Volgen van CAO Hebben van een kwaliteitscertificaat (HKZ, ISO of vergelijkbaar). Het soort contract, en daarmee de tarieven, varieert naar gelang voldaan kan worden aan de eisen van de verzekeraar. De basiseisen van de verzekeraars komen grotendeels overeen met de lidmaatschapseisen van Bo. Bo vat het inkoopbeleid van de grootste zorgverzekeraars ieder jaar voor u samen en gaat hierover met de zorgverzekeraars in gesprek.        


 Gepubliceerd op 30 november 2016
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement