Subsidie Nederland Leert Door (NLLD)

 

Bo Geboortezorg heeft in samenwerking met de NBvK een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de branche-erkende opleiding kraamzorg. Op 14 juni heeft Bo uitsluitsel gekregen dat het volledige subsidiebedrag is toegekend. Dit betekent dat hiermee in totaal 700 leerlingen in 2021-2022 kunnen worden opgeleid tot kraamverzorgende via een door een CZO branche-erkende opleider. Via deze pagina vindt u alle informatie over de subsidieregeling en blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

17 december 2021 | Duidelijkheid over verruimingen

 

Er is helaas weer heel veel tijd overheen gegaan maar inmiddels hebben wij uitsluitsel en duidelijkheid gekregen en de aangepaste nieuwe subsidieregeling ontvangen. In deze regeling  zijn een aantal van de door ons verzochte verruimingen gehonoreerd.

 

Hierdoor kunnen alsnog meer leerlingen, ook met terugwerkende kracht, met de NLLD subsidie opgeleid worden! 

 

Er zijn drie belangrijke verruimingen doorgevoerd in de nieuwe subsidieregeling. Deze betreffen de maximale duur van de opleiding en de mogelijkheid om (gedeeltelijk) gebruik te maken van de NLLD subsidie zonder dat het CZO diploma al behaald moet zijn.

  • De opleidingsduur van de scholingstrajecten mag nu maximaal 16 maanden in plaats van 12 maanden duren. Voorwaarde hierbij blijft dat de leerling per 3 maart 2021 of later is gestart met de opleiding en het scholingstraject vóór 8 oktober 2022 heeft afgerond.
  • De subsidie bestaat uit twee delen: het vaardighedentraject (C3) en het theorietraject (C4). C3 en C4 samen vormen de opleiding tot kraamverzorgende. Het is nu ook mogelijk om deel te nemen aan de subsidie als zowel het C3 als het C4 traject zijn afgerond, maar nog niet het CZO-diploma behaald is. Bijvoorbeeld: leerlingen die in september 2021 gestart zijn en de opleiding in 16 maanden volgen kunnen het C3 en C4 traject afronden vóór de einddatum van de subsidie (8 oktober 2022) en buiten de subsidieduur de BPV-uren afmaken om het CZO diploma behalen.
  • Leerlingen die alleen het vaardighedentraject (C3) of het theorietraject (C4) kunnen afronden binnen de looptijd van de subsidie (3 maart 2021 – 8 oktober 2022) komen voor een gedeelte van de subsidie in aanmerking. Voor C3 bedraagt dit €400,- en voor C4 €1000,-

Eind november heeft Bo een inventarisatie uitgevoerd onder haar leden waarvan bekend is dat zij in mei en/of september 2021 leerlingen opleiden bij de Geboortezorg Academie of het ROC Zadkine. Zij hebben de vraag voorgelegd gekregen of zij voor de leerlingen die nu alsnog binnen de subsidieregeling vallen met terugwerkende kracht willen deelnemen aan de NLLD-subsidie. Bo heeft hier goede respons op gehad. Heeft u ook leerlingen waarvan u denkt dat deze alsnog in aanmerking komen voor de subsidie? Neem dan contact op met de Geboortezorg Academie of het ROC Zadkine.

 

Voor de werkgevers die al een NLLD overeenkomst hebben zal Bo de overzichten met leerlingen per werkgever aanvullen met de nieuwe deelnemende leerlingen en deze als nieuwe bijlage bij de al bestaande overeenkomst met u als werkgever versturen. Indien er nog geen bestaande overeenkomst met u als werkgever is opgemaakt zal deze alsnog aan u met het overzicht van uw leerlingen worden opgemaakt.

 

Met de financiële administraties van de opleiders zal worden kortgesloten hoe de facturatie met terugwerkende kracht wordt aangepast conform het afgesproken financiële proces. Werkgevers die al een overeenkomst met Bo hebben afgesloten voor de NLLD subsidie en de factuur van Bo hebben betaald, hebben afgelopen week het eerste deel van de subsidie ontvangen. Het tweede deel zal volgen nadat de verantwoording van de subsidie door SZW is goedgekeurd.

 

Wij zijn blij dat op deze wijze de subsidie beter benut kan worden. Ook voor nog toekomstige groepen zullen wij met beide opleiders nauw contact houden over mogelijke extra deelnemers.

 


19 oktober 2021 | Stand van zaken

 

De afgelopen maanden heeft het samenwerkingsverband samen met de gecontracteerde opleiders en de leden van Bo alles op alles gezet om deelnemers te werven voor de NLLD subsidie. Het aantal leerlingen dat daadwerkelijk de door het CZO branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende gaat volgen met behulp van de NLLD subsidie is aanzienlijk lager dan uit de eerste inventarisatie onder onze leden is gebleken. Dit heeft mede te maken met het korte tijdsbestek voor werving van leerlingen en de korte termijn waarop de opleiding afgerond moet zijn. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te verzoeken het subsidiebedrag naar beneden bij te stellen. Tegelijkertijd heeft Bo het Ministerie van SZW verzocht om nogmaals te overwegen de subsidieregeling te verruimen waardoor alsnog meer leerlingen gebruik kunnen maken van de subsidie. Wij hopen hier spoedig uitsluitsel over te kunnen geven.

 

Deelnemen in december of januari

De Geboortezorg Academie biedt de mogelijkheid om in december 2021 en januari 2022 ook nog leerlingen de opleiding te laten volgen met behulp van de NLLD subsidie. Dit geldt vooralsnog alleen voor leerlingen die voldoende vrijstellingen hebben om de opleiding voor 8 oktober 2022 af te ronden. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn met een relevante zorgachtergrond zoals Verzorgende IG. Twijfelt u of uw leerling in aanmerking komt voor de subsidie? Neem dan contact op met de Geboortezorg Academie.

 


9 september 2021 | Nieuwe infographic en keuze opleiders

 

Ons hebben vragen bereikt waarom maar twee opleiders gecontracteerd zijn door het samenwerkingsverband. Graag geven wij u hier een nadere toelichting op. De keuze voor deze opleiders is gemaakt op basis van de, in de subsidieregeling gestelde eisen. Voor het offertetraject waren twee criteria van belang:

  • De opleiding moet resulteren in een erkend diploma of certificaat. In ons geval kwamen dus alleen, de op dat moment, door het CZO erkende opleiders in aanmerking,
  • De opleider moet de opleiding minimaal een jaar voor publicatie van de regeling al aanbieden.

Op basis hiervan zijn bij drie door het CZO branche-erkende opleiders offertes opgevraagd. Op basis van deze offertes is de keus gemaakt om met de Geboortezorg Academie en ROC Zadkine in zee te gaan. ROC Midden Nederland is als derde opleider afgevallen wegens een te laag aantal potentiële deelnemers en een aanzienlijk verschil in opleidingskosten. Dit is overigens in goed overleg met hen besloten.

 

U kunt nog steeds leerlingen aanmelden bij de Geboortezorg Academie en ROC Zadkine. Op dit moment leveren de opleiders overzichten op leerling & werkgever niveau aan bij Bo met alle benodigde gegevens van de deelnemers. Dit betreft naast nog te starten leerlingen ook de al gestarte en/of afgeronde opleidingstrajecten met leerlingen die in aanmerking komen voor de subsidie NLLD. Op basis van deze gegevens zal Bo rond half september de overeenkomst aan deze werkgevers toesturen. In deze overeenkomst zijn alle relevante voorwaarden en afspraken opgenomen en wordt het financiële en administratieve proces beschreven.

 

Een nieuwe versie van de infographic vindt u hier.

 


2 september 2021 | Inventarisatie leerlingen en bekendmaken opleiders

 

U kunt nog volop leerlingen werven voor het startmoment in oktober! Heeft u leerlingen die u graag zou willen opleiden maar die in oktober nog niet kunnen starten? Leerlingen met voldoende vrijstelling, bijvoorbeeld door een eerder gevolgde zorg-gerelateerde opleiding, kunnen ook ná oktober 2021 nog starten met de opleiding, op voorwaarde dat zij deze uiterlijk 8 oktober 2022 met een diploma afronden. Ook leerlingen die per 3 maart 2021 of later gestart zijn met de opleiding kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Voorwaarde hierbij is o.a. dat deze leerlingen de opleiding binnen 12 maanden na de startdatum hebben afgerond of verwachten af te gaan ronden.

 

Bo Geboortezorg heeft bij drie door het CZO branche-erkende opleiders die voldeden aan de subsidie-eisen een offerte opgevraagd. Op basis van deze offertes zal  er met twee opleiders een overeenkomst worden afgesloten. Dit zijn de Geboortezorg Academie en ROC Zadkine. Twijfelt u of uw leerling in aanmerking komt voor de subsidie? Neem dan contact op met de Geboortezorg Academie of ROC Zadkine. Hieronder vindt u de contactgegevens van de opleiders.

 

Geboortezorg AcademieROC Zadkine
Telefoonnummer 085 – 04 719 91Telefoonnummer 088 – 945 36 00
Mailadres: info@geboortezorgacademie.nlMailadres: Y.kardol@zadkine.nl
WebsiteWebsite

 

Bo Geboortezorg zal, op basis van de opgave van deelnemers door de opleiders, medio september 2021 een overeenkomst toesturen aan de werkgevers die leerlingen met de subsidie NLLD gaan opleiden bij de Geboortezorg Academie of ROC Zadkine. In deze overeenkomst staan de verantwoordelijkheden van de partijen toegelicht en wordt de financiële constructie uitgebreid beschreven.

 

Voor de start van de opleiding factureert het samenwerkingsverband de werkgevers een bedrag van €2.000,- per deelnemende leerling. Bo betaalt dit bedrag aan de opleider. Voor aanvang van de opleiding stuurt de opleider een factuur aan de werkgever voor het restant aan opleidingskosten. Het samenwerkingsverband verrekent op twee momenten de subsidie met de werkgever. Het eerste deel (60%) van het totale subsidiebedrag van €1400 ontvangt de werkgever rond de start van de deelnemer aan de opleiding. Het tweede deel (40%) ontvangt de werkgever wanneer de subsidieverantwoording door het Ministerie van SZW is goedgekeurd, naar verwachting circa juni 2023.

 

Een nieuwe versie van de Q&A vindt u hier.

 


26 augustus 2021 | Reminder enquête

 

Deze week wordt er geen NLLD Nieuwsflash verstuurd. Hierbij herinneren we onze leden er graag aan om de enquête in te vullen. Deze enquête dient ter inventarisatie van het aantal leerlingen waarvoor u van de subsidie gebruik wilt maken.

 


13 augustus 2021 | Potentiële opleiders en infographic 

 

Bo Geboortezorg heeft bij de door het CZO branche-erkende opleiders die voldoen aan de subsidie-eisen een offerte opgevraagd voor het opleiden van (extra) kraamverzorgenden middels de subsidie NLLD. Indien deze opleiders kunnen voldoen aan de vraag en eisen is het samenwerkingsverband voornemens met hen een overeenkomst af te sluiten. Dit zijn de Geboortezorg Academie, ROC Midden Nederland en ROC Zadkine.

 

Bo heeft een factsheet ontworpen voor werkgevers in de kraamzorg over de subsidie. U vindt deze factsheet hier.

 


3 augustus 2021 | Werving leerlingen

 

Om voldoende potentiële kraamverzorgenden te enthousiasmeren voor de opleiding en het beroep kraamverzorgende is een actieve werving belangrijk. Bo heeft een poster ontworpen die u kunt gebruiken om leerlingen te werven voor de door CZO branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende. U vindt deze wervingsposter hier. Indien u de poster graag met eigen logo en verwijzing naar de eigen website wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar helpdesk@bogeboortezorg.nl.

 


26 juli 2021 | Subsidie Nederland Leert Door goedgekeurd

 

Bo Geboortezorg heeft in samenwerking met de NBvK een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de branche-erkende opleiding kraamzorg. Op 14 juni heeft Bo uitsluitsel gekregen dat het volledige subsidiebedrag is toegekend. Vanwege de korte uitvoeringstermijn heeft Bo vervolgens een verzoek tot verlenging ingediend bij SZW. Dit verzoek is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) goedgekeurd! Dit betekent dat maximaal 700 leerlingen in 2021-2022 met subsidie worden opgeleid tot kraamverzorgende door een CZO branche-erkende opleider.

 

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement