Actieprogramma Werken in de Zorg

 

Net voor de kerstperiode heeft Minister De Jonge de rapportage ‘commissie werken in de zorg’ naar de kamer gestuurd. De commissie heeft als taak de kwaliteit en voortgang van de regionale actieplannen aanpak tekorten te monitoren en te stimuleren.

 

De commissie geeft in haar rapportage een beeld van de kwaliteit en voortgang van de regionale samenwerkingsverbanden rondom de RAAT’s. Leidend hierbij zijn de actielijnen van het actieprogramma Werken in de zorg: meer kiezen voor de zorg, beter leren en anders werken in de zorg.

 

Op hoofdlijn geeft de commissie onder andere aan: “In alle regio’s voelen de betrokkenen de noodzaak van regionale samenwerking en in alle regio’s worden stappen gezet. Verreweg de meeste energie richt zich tot dusver op het verhogen van de instroom en het opleidingsrendement. Daarop worden ook zichtbare resultaten geboekt. De stap die tegelijkertijd gemaakt dient te worden is het behouden van medewerkers. De uitstroom is dermate hoog dat veel van de inspanningen om nieuwe mensen binnen te halen teniet worden gedaan. Daar moet, naar het stellige oordeel van de commissie, meer het accent op komen te liggen.”

 

De commissie constateert  dat de meeste regio’s voortvarend bezig zijn met de eerste actielijn ‘meer kiezen voor de zorg’ en wil hen aanmoedigen hier vooral mee door te gaan. Volgens de commissie dient wel nadrukkelijker ook naar de kwaliteit van instroom en opleiden gekeken te worden. Wat betreft beter leren in de zorg adviseren ze dat meer tijd en ruimte wordt vrijgemaakt voor alle medewerkers om te leren.
Over uitstroom geven ze aan dat dit een ingewikkeld vraagstuk is dat geen standaard oplossingen kent. De commissie geeft aan dat behoud van medewerkers meer aandacht verdient van bestuurders en toezichthouders.

 

Ook wordt aangegeven dat in vrijwel alle regio’s het huidige en toekomstige personeelstekort gezien wordt als een belangrijk en urgent probleem. Een probleem dat, naar het oordeel van de meesten, enkel in samenwerking goed aangepakt kan worden.

 

Het gehele rapport en de brief van de Minister treft u hier.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement