Wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

 

In een brief aan de Tweede Kamer hebben minister Koolmees (Ministerie SZW) en staatssecretaris Snel (Ministerie van Financiën) uiteengezet wat de stand van zaken is over de ‘zzp-wetgeving’.

 

In de brief van 26-11-2018 staat dat vier maatregelingen zijn aangekondigd.

  1. Opdrachtgeversverklaring: Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze helderheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De uitwerking van de webmodule ligt op schema en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed is.
  2. Verduidelijking gezag: Zoals afgesproken in het regeerakkoord wordt verduidelijkt wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking. Dit wordt versneld ingevoerd, het gezagscriterium wordt verduidelijkt per 1 januari 2019.
  3. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT): Het is de bedoeling dat het straks niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief. Hiermee wordt beoogd aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.
  4. Opt-out: Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers, onder voorwaarden, een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Dit biedt opdrachtnemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en hun opdrachtgevers extra zekerheid.

 

De ALT en opt-out worden momenteel verder uitgewerkt en zullen samen in wetgeving worden vormgegeven. Naar aanleiding van gesprekken met de Europese Commissie, is het kabinet tot de conclusie gekomen de ALT maatregel mogelijk strijdig is het met EU-recht.

 

Toezicht

De handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. Totdat de nieuwe maatregelen zijn ingevoerd, streeft het kabinet naar een balans tussen enerzijds het vermijden van onnodige onzekerheid onder opdrachtnemers en hun opdrachtgevers en anderzijds handhaving op kwaadwillendheid.

 

In het toezichtsplan van de Belastingdienst staat dat zij aan de hand van bedrijfsbezoeken in gesprek gaat met bedrijven over hun werkwijze met opdrachtnemers. Ook houdt de Belastingdienst toezicht op de juiste toepassingen van loonheffingen.

 

De Inspectie SZW houdt risicogericht toezicht op de naleving van de arbeidswetgeving, zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), de Arbeidstijdenwet (Atw) en de Arbeidsomstandighedenwet. Bij toezicht op de arbeidswetgeving kan schijnzelfstandigheid onderdeel zijn van de overtreding en kan daarop worden gehandhaafd.

 

Vervolg

Uiterlijk 1 januari 2019 wordt het Handboek Loonheffingen met de verduidelijking van gezag gepubliceerd. Eind 2019 is naar verwachting de  webmodule gereed.

Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie. In dat geval zal deze per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.Gepubliceerd op 27 november 2018
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement