Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 

04-02-2021: Update mondneusmaskerbeleid RIVM in de zorg

Het RIVM heeft op 18 februari een nieuw achtergronddocument opgenomen met betrekking tot de heroverweging van het mondneusmaskerbeleid in de zorg. Vanwege de grotere besmettelijkheid van deze Britse variant rees in januari 2021 de vraag of de huidige infectiepreventiemaatregelen afdoende zijn. Dit achtergronddocument onderbouwt het huidige RIVM beleid met betrekking tot mondneusmasker gebruik in de zorg. Het beschrijft overwegingen vanuit infectiepreventie, vanuit arbo-perspectief en overwegingen met betrekking tot ervaren veiligheid die volgen uit de literatuur.

 

Het RIVM stelt dat ook nu de Britse variant van SARS-CoV-2 circuleert vanuit infectiepreventieoogpunt vrijwel altijd een chirurgisch mondneusmasker IIR volstaat, tenzij er sprake is van aerosolvormende handelingen. Dan wordt een FFP2 masker geadviseerd. Zorgverleners mogen in overleg met de werkgever gemotiveerd afwijken van het beleid m.b.t. FFP2 maskers en deze ook in andere situaties dan enkel bij aerosolvormende handelingen gebruiken. Daarbij kan gedacht worden aan risicovolle situaties en gevoelens van onzekerheid of onveiligheid bij medewerkers. Er kan dus in overleg gekozen worden om met FFP2 maskers te werken bij:

 • …cliënten met (een verdenking van) Covid-19;
 • …een gevoel van onveiligheid bij het dragen van een ander type mondneusmasker.

U vindt het achtergronddocument hier.

 


10-11-2020: Aanpassing LCI richtlijnen PBM en BCO

Er is een geheel herziene bijlage gepubliceerd bij de LCI richtlijn Covid-19 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het RIVM beschrijft hierin onder andere uitgangspunten met betrekking tot het preventief gebruiken van PBM. Ook de maatregelen voor zorgmedewerkers die PBM hebben gebruikt in het bron- en contactonderzoek (BCO) zijn aangepast.

 

Als zorgmedewerkers preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en handschoenen hebben gedragen, en de cliënt blijkt achteraf besmet, betekent dit dat deze zorgmedewerkers niet in quarantaine hoeven maar wél alert moeten zijn op klachten die bij COVID-19 kunnen passen. Als zorgmedewerkers volledige PBM (chirurgisch mondneusmasker type IIR, handschoenen, schort en oogbescherming) gedragen hebben vallen zij buiten de contacten van het BCO. Om de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te kunnen waarborgen zijn het PBM beleid en de factsheet hier op aangepast.

 


15-10-2020: Aangepast sectorbeleid PBM

Het moet voor de kraamverzorgende mogelijk zijn om preventief gebruik te maken van PBM bij het verlenen van zorg >1,5 meter afstand. De afwegingen maken kraamverzorgenden en werkgevers samen op basis van professionaliteit en de overwegingen zoals hieronder opgesomd. In situaties waarbij de kraamverzorgende op minder dan 1,5 meter afstand zorg verleent, is het advies om minimaal mondneusmasker (type IIR) en handschoenen te gebruiken. En bij voorkeur ook een veiligheidsbril. Hier leest u het complete sectorbeleid gebruik PBM Covid-19.

 

Leest u ook: Voldoende beschermingsmiddelen in de zorg beschikbaar.

 


02-10-2020: Sectorbeleid gebruik PBM

Het sectorbeleid rondom (preventief) gebruik van PBM is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020. Het advies is indien er langer dan 15 minuten zorg wordt verleend binnen 1,5 meter afstand, om PBM te dragen. Hetzelfde geldt voor wanneer er langer dan 3 minuten op minder dan 30cm afstand van het gezicht van de kraamvrouw wordt gewerkt. Mocht de kraamvrouw achteraf besmet blijken met Covid-19, dan is niet alleen de kans op besmetting kleiner ook valt de kraamverzorgende die zorg heeft verleend niet onder de groep nauwe contacten. Hiermee wordt dus ook voorkomen dat de kraamverzorgende 10 dagen in quarantaine moet, wat de continuïteit van de zorg in geding kan brengen.

 


24-09-2020: Sectorbeleid preventief gebruik PBM

Rondom het gebruik van PBM bestaan richtlijnen van onder andere het RIVM, ketenpartners en een aanvulling van Bo. Bo heeft het beleid afgelopen maanden met aanvullingen gepubliceerd op haar website. In dit document is de richtlijn nogmaals uiteen gezet met daarbij een advies en handvatten om keuzes te maken voor het (preventief) gebruik van PBM. Op basis van de opgesomde adviezen en richtlijnen is het niet noodzakelijk om bij geen (verdenking op) besmetting met Covid-19 PBM te gebruiken. Indien een kraamverzorgende toch aangeeft met PBM te willen werken bij een kraamgezin zonder (verdenking op) Covid-19, worden in eerste instantie de volgende handvatten ter overweging meegegeven om gezamenlijk tot een besluit te komen:

 1. Reden van de kraamverzorgende
  1. Is de kraamverzorgende kwetsbaar?
  2. Is iemand in de nabije omgeving, bijvoorbeeld in het gezin, van de kraamverzorgende kwetsbaar?
 2. Kenmerken van het kraamgezin
  1. In hoeverre houdt de zorgvrager zich aan de hygiënemaatregelen?
  2. In hoeverre is de zorgvrager te instrueren?
  3. Is er risico op onverwacht gedrag?
  4. Hoe reageert de zorgvrager op het gebruik van PBM?

Uiteraard kan het ook zo zijn dat een kraamverzorgende zich het meest prettig voelt om haar werk uit te voeren met PBM en er geen er sprake is van kwetsbare doelgroepen. Het is dan aan u en de kraamverzorgende om dit te bespreken en hierover met de kraamverzorgende afspraken te maken. Indien nodig kunt u aanvullend beleid voor uw hele organisatie maken.

 

Ook de kraamvrouw of de partner kan aangeven dat gebruik van PBM wenselijk is, ook dan geldt afstemming onderling.

 


06-07-2020: FMS leidraad PBM in de (poli)klinische setting

Het FMS heeft een advies uitgebracht met betrekking tot PBM in de (poli)klinische setting. In de FMS leidraad staat dat in uitzonderlijke gevallen bij een cliënt zónder verdenking toch PBM gedragen moet worden door de zorgprofessional omdat het risico op overdracht niet volledig uit te sluiten is. Dit beleid gaat op wanneer de zorgverlener met hoge frequente, voor langer dan 3 minuten op minder dan 30 cm van het gezicht van de cliënt komt. In het bijzonder gaat dit op wanneer er kans is op contact met slijmvliezen in de mond, de neus of het keelgebied. De FMS leidraad is specifiek opgesteld voor de ziekenhuissetting, aangezien er in de geboortezorg nauwelijks tot geen situaties zijn waar voorstaande het geval is. Mocht de situatie zich toch voordoen, dan kan PBM toegepast worden. In alle andere gevallen geldt de richtlijn PBM buiten het ziekenhuis van het RIVM.

 


11-06-2020: Toelichting gebruik van PBM

Cliënt met (verdenking op) Covid-19

Ter bescherming van de medewerker bij een cliënt met (verdenking op) Covid-19 worden PBM gebruikt bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Het RIVM geeft aan dat PBM niet gebruikt hoeft te worden wanneer zorg op 1,5 meter afstand geleverd wordt, wanneer snel iets aangegeven wordt of als er sprake is van kortstondig te hulp schieten. Binnen de kraamzorg wordt echter altijd PBM gebruikt bij een cliënt met (verdenking op) Covid-19, hierbij wordt de werkinstructie Thuisisolatie bij Coronabesmetting tijdens het kraambed (KCKZ) gevolgd.

 

Cliënt zonder (verdenking op) Covid-19

Het uit voorzorg gebruiken van PBM bij patiënten die geen (verdenking op) Covid-19 hebben is niet nodig. Indien de kraamverzorgende de voorkeur heeft om wél PBM te gebruiken dan dient zij dit te bespreken met de werkgever. In samenspraak kan besloten worden om beredeneerd af te wijken van de richtlijn. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met schaarste van PBM.

 

Handvatten bij verzoek inzet extra PBM

Indien een kraamverzorgende toch aangeeft met PBM te willen werken bij een kraamgezin zonder (verdenking op) Covid-19, worden de volgende handvatten ter overweging meegegeven om gezamenlijk tot een besluit te komen:

 1. Reden van de kraamverzorgende
  • Is de kraamverzorgende kwetsbaar?
  • Is iemand in de nabije omgeving, bijvoorbeeld in het gezin, van de kraamverzorgende kwetsbaar?
 2. Kenmerken van de zorgvrager
  • In hoeverre houdt de zorgvrager zich aan de hygiënemaatregelen?
  • In hoeverre is de zorgvrager te instrueren?
  • Is er risico op onverwacht gedrag?
  • Hoe reageert de zorgvrager op het gebruik van PBM?

 


12-05-2020: Aanpassing richtlijn PBM buiten ziekenhuis

Het RIVM heeft de richtlijn voor het gebruik van PBM buiten het ziekenhuis aangepast. Voortaan mogen zorgmedewerkers, als de specifieke situatie daarom vraagt, op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van deze uitgangspunten.

 

In deze richtlijn staat beschreven dat PBM niet nodig zijn wanneer de afstand tot de cliënt meer dan 1,5 meter is, of wanneer er sprake is van kort iets aangeven of te hulp schieten. Dit geldt ook voor cliënten met (verdenking op) COVID-19. In het geval van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek moeten bij een cliënt met (verdenking op) COVID-19 wél PBM gedragen worden. De gehele richtlijn is hier te lezen.

 


28-04-2020: Nieuw aanvraagproces PBM voor kraamzorgorganisaties

Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)
Door COVID-19 is er een tekort ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de gezondheidszorg. Om de tekorten op te lossen is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. In dit consortium werken een aantal publieke en private partijen samen om de tijdelijke tekorten aan medische hulpmiddelen op te heffen. Via een speciaal opgezette luchtbrug met Azië komt nu vrijwel dagelijks een vliegtuig met PBM binnen voor de Nederlandse zorg.

 

PBM bestellen
Kraamzorgorganisaties kunnen vanaf 21 april PBM aanvragen via het portaal van Mediq: Mijn MedBIS. Mediq heeft hiervoor een speciale PBM aanvraagomgeving ingericht. Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van beschikbare voorraad bij LCH en de RIVM richtlijnen. De ROAZ zijn verantwoordelijk voor deze voorraad en wat alle organisaties ontvangen. Hierbij worden de nieuwe richtlijnen van MinVWS gehanteerd.

Het past binnen de huidige afspraken dat zorginstellingen ook nog zelf schaarse PBM kunnen inkopen via hun reguliere kanalen. Voorwaarde is wel dat er dan niet meer dan nodig alsnog via het  online portaal van Mediq wordt aangevraagd. De minister voor MZS bepaalt welke producten het LCH centraal inkoopt en heeft bepaald dat LCH de producten aan zorginstellingen uitlevert tegen pre-Corona tarieven. Dit om zorginstellingen in deze zware coronacrisis in staat te stellen om hun medewerkers zo drempelloos mogelijk van veilige persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien.

 

Levering middelen
Mediq levert de producten aan kraamzorgorganisaties. De landelijke voorraad bestaat uit verschillende merken. Hierdoor kan uw levering meerdere merken bevatten.

 

Verdeelmodel PBM

Het verdeelmodel is van kracht gegaan om de PBM die ter beschikking zijn eerlijk te verdelen over zorgmedewerkers o.b.v. urgentie. In het vorige nieuwsbericht van 13 april jl. over het nieuwe verdeelmodel van PBM waren kraamverzorgenden, verloskundigen, (jeugd-)GGZ en jeugdzorg niet opgenomen. De zorgen van kraamverzorgenden  zijn d.m.v. een brief van Bo bij minister De Jonge onder de aandacht gebracht. In zijn brief van 22 april jl. geeft minister De Jonge aan dat, o.a. naar aanleiding van de brief van Bo, kraamverzorgenden, verloskundigen, (jeugd-)GGZ en jeugdzorg nu wél opgenomen zijn in het verdeelmodel.

 

Aandachtspunten voor kwetsbare medewerkers

In verband met COVID-19 zijn er situaties denkbaar waarin werkzaamheden een verhoogd gezondheidsrisico opleveren voor medewerkers die binnen de groep ‘kwetsbare medewerkers’ vallen. Kwetsbare medewerkers zijn volgens het RIVM medewerkers die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop COVID-19. Op de website van het LCI/RIVM is te vinden wanneer iemand in een risicogroep valt. Voor deze groepen moet extra bescherming geregeld worden, bijvoorbeeld in de vorm van PBM of een spatscherm.

 

Mocht extra bescherming niet te realiseren zijn dan is de werkgever verplicht om de werknemer vrij te stellen van de risicovolle werkzaamheden. De werkgever kan hiervoor vervangend werk aanbieden. De inhoud van het werk en de persoonlijke gezondheid vormen het vertrekpunt. De werkgever en werknemer bekijken samen hoe taken kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan eventueel de bedrijfsarts advies geven. Lees hier de richtlijn.

 

Beoordelen of PBM nodig zijn

De richtlijnen van het RIVM wijzigen regelmatig op basis van nieuwe inzichten en onderzoek, hier vindt u een korte uitleg over PBM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Ook de richtlijn over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis is recent gewijzigd. Bo heeft daarom het document voor de kraamzorg aangepast aan de laatste richtlijnen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van de afweging of PBM nodig zijn. Hier treft u de nieuwste versie van het document. Het RIVM heeft een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis gepubliceerd op de website. U vindt deze lijst hier.

 

Mondkapjes

20 maart is een nieuw advies van het RIVM gekomen met betrekking tot de mondmaskers in de zorg. Voor kraamzorg en verloskundigen volstaat het gebruik van een chirurgisch mondkapje bij hoestende/niezende cliënten met verdenking Covid-19. Dit is op basis van nieuw onderzoek vastgesteld. In de LCI-richtlijn Covid-19 is in het hoofdstuk preventie te lezen welk type mondmasker geadviseerd wordt.

 

Instructievideo’s en uitleg

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement