Privacy Statement

 

Bo Geboortezorg, gevestigd aan Europalaan 500 3526 KS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://bogeboortezorg.nl/

Europalaan 500

3526 KS Utrecht

085 0471 999

 

Verwerking persoonsgegevens

Bo Geboortezorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens

 

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@bogeboortezorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Bo Geboortezorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van dienstverlening behorende bij het lidmaatschap. Hiervoor kunnen wij telefonisch of schriftelijk contact met u opnemen. Denk hierbij o.a. aan het verzenden van de nieuwsbrief of uitnodigingen voor bijeenkomsten.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichting bijv. het verwerken van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bo Geboortezorg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bo Geboortezorg) tussen zit.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bo Geboortezorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bo Geboortezorg slaat persoonsgegevens niet langer op dan bij wet is toegestaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bo Geboortezorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bo Geboortezorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Bo Geboortezorg gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of meenemen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bo Geboortezorg. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@bogeboortezorg.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Bo Geboortezorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.

Beveiliging persoonsgegevens

Bo Geboortezorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 085 0471 999 of via helpdesk@bogeboortezorg.nl

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement