Huidige maatregelen kraamzorg

 

20-10-2020: Maatregelen kraamzorg per risiconiveau

De maatregelen met betrekking tot de intake, kraamvisite en PBM in de kraamzorg per risiconiveau zijn schematisch weergegeven. U vindt de factsheet hier.

 


1-10-2020: Aanpassingen beleid kraamvisite en intake

De uitgangspunten voor gezinnen met (een verdenking op) Covid-19 blijven onveranderd. Voor kraamgezinnen waar geen (verdenking op) Covid-19 is geldt per 1 oktober 2020 het volgende:

 • Het blijft mogelijk om een intake aan huis te doen, echter kunnen regionaal, afhankelijk van het risiconiveau in die specifieke regio, andere afspraken gemaakt worden in het KSV en het VSV.
  • NB1 Voorafgaand aan het huisbezoek wordt uitgevraagd of er COVID-19 klachten in het kraamgezin zijn.
  • NB2 Het gebruik van een mondneusmasker moet overwogen worden.
 • Ten aanzien van de kraamvisite:
  • Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken is het advies om geen kraamvisite langs te laten komen zolang de kraamverzorgende in huis is.
  • Vanuit de overheid geldt de maatregel dat er maximaal 3 externe bezoekers in huis mogen zijn. Afhankelijk van de regio en het risiconiveau in die regio is het wel mogelijk dat één bezoeker wordt aangewezen die tijdens de kraamweek op visite komt. Voorwaarden voor bezoek zijn dat de 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn. Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen en er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen.
   Let op! Leerlingen & verloskundigen & JGZ-medewerker vallen ook onder de 3 externe bezoekers.

Het advies is ten alle tijden dat men voorzichtig moet zijn! Dit voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende. De voorkeur (en dringend advies) blijft ten alle tijden dat bezoek enkel komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is.

 

Op regionaal niveau kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden en in de (poli)klinische setting gelden de regels van het ziekenhuis. U vindt het aangepaste beleid intake en kraamvisite hier.

 


8-7-2020: Verruimen maatregelen kraamzorg

In verband met de Covid-19 uitbraak in Nederland zijn er binnen de sector kraamzorg maatregelen genomen met betrekking tot het leveren van zorg. Daarnaast heeft de overheid in het algemeen een aantal maatregelen opgelegd die ook effect hebben op de zorg zoals die in de kraamzorg wordt geleverd.

 

Op 11 mei zijn de eerste verruimingsmaatregelen binnen de kraamzorg doorgevoerd. Vanaf 6 juli wordt de kraamvisite in kraamgezinnen waar geen (verdenking op) besmetting is verder verruimd. Dit is in lijn met de overheidsmaatregelen per 1 juli 2020.

 

Binnen de verruimingsmaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen kraamgezinnen met (verdenking op) COVID-19 besmetting en kraamgezinnen zonder (verdenking op) COVID-19 besmetting. In het verruimingsbeleid vindt u de verruimingsmaatregelen die Bo heeft opgesteld. Daarnaast is ook de factsheet aangepast op de nieuwe verruimingen.

 


13-5-2020: Verruimingen mei

Op 6 mei vond een persconferentie plaats van de Minister-president en Minister de Jonge over de versoepeling van de maatregelen rondom Covid-19. Met de versoepeling van de maatregelen van de overheid ontstaat ook ruimte om kraamzorg specifieke maatregelen te versoepelen. Bo streeft er op termijn naar om de kraamzorg waar mogelijk, en met in acht neming van de ‘anderhalve meter maatschappij’, zo veel als mogelijk terug te brengen naar de normale gang van zaken. Hierbij blijft gelden dat als er sprake is van een (mogelijke) besmetting met COVID-19 gewerkt wordt volgens de bestaande richtlijnen van Bo en de werkinstructies van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ).

 


13-5-2020: Verruiming CPZ/KNOV

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de KNOV, NVOG en BEN gekeken naar mogelijke verruimingen binnen het huidige pandemieprotocol. Zij hebben op 7 mei 2020 de volgende opties gecommuniceerd voor verruiming, mits in overeenstemming met lokaal beleid en capaciteit en met de vraag terughoudend te blijven:

 1. Partner kan mee naar consulten, zowel in als buiten het ziekenhuis.
 2. Partner kan mee naar echo’s. Rondom het SEO gelden de volgende regels: https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus.
 3. Er kan 1 extra iemand mee naast de partner bij de bevalling, indien dit gewenst is door de zwangere.

 


13-5-2020: Aangepaste kaders begeleiden van leerlingen gedurende COVID-19 pandemie

Op 6 mei is per directiemail een document verstuurd met nadere kaders over de inzet van leerlingen bij de partusassistentie en in de kraamzorgweek met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en afspraken binnen de Geboortezorg. Deze kaders gelden als aanvulling op de basis uitgangspunten rond de (zelfstandige) inzet van leerlingen en niet geregistreerde kraamverzorgenden gedurende de COVID-19 pandemie.

 

Inmiddels zijn een aantal afspraken binnen de Geboortezorg aangepast, mede op basis van versoepeling van richtlijnen en overheidsbeleid. Hierbij vindt u een nieuwe versie met de kaders rond het begeleiden van leerlingen die (nog) niet zelfstandig ingezet worden. Bij een verdere verruiming zal uiteraard worden gekeken of deze kaders opnieuw moeten worden aangepast.Gepubliceerd op 8 juli 2020
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement