Huidige maatregelen kraamzorg

 

15-12-2020: Update maatregelen kraamzorgsector

Naar aanleiding van de toespraak van Minister-president Rutte van maandagavond 14-12 heeft Bo de maatregelen voor de kraamzorgsector herzien. In de infographic ‘Coronamaatregelen kraamzorg per risiconiveau’ geldt voor heel Nederland (nog steeds) risiconiveau ‘zeer ernstig’. Dit betekent dat de maatregelen die nu al van kracht zijn, van kracht blijven:

 • Intakes zijn digitaal (via beeldbellen).
 • Het dringende advies vanuit de sector blijft om het externe bezoek zo veel mogelijk te beperken en bij voorkeur niet te doen. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.
 • De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter áltijd een chirurgisch mondneusmasker type IIR en handschoenen. Oogbescherming en schort moeten overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is een kraamverzorgende nóg beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging.
 • Bij het leveren van kraamzorg aan gezinnen met (verdenking op) Covid-19 geldt dat altijd volledige PBM zoals hierboven beschreven gedragen wordt en zorg geleverd wordt volgens het protocol van het KCKZ.

Meer informatie vindt u in de infographic en het document ‘huidige maatregelen’.

 


19-11-2020: Aanpassing maatregelen kraamzorg

Naar aanleiding van de persconferentie op 17 november 2020 zijn de Covid-19 maatregelen voor de kraamzorg aangepast. Het maximaal aantal externe bezoekers dat per dag thuis ontvangen mag worden is aangepast van twee naar drie. Het dringende advies vanuit de sector blijft om het externe bezoek zo veel mogelijk te beperken en bij voorkeur niet te doen. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.

Zie ook de factsheet voor de maatregelen kraamzorg per risiconiveau.

 


5-11-2020: Update huidige maatregelen kraamzorg

Naar aanleiding van de persconferentie op 3 november 2020 heeft Bo het beleid rondom de huidige maatregelen in de kraamzorg aangepast. Het maximaal aantal bezoekers dat per dag thuis ontvangen mag worden volgens de overheid is teruggebracht naar 2. Belangrijk hierbij is dat zorgprofessionals volgens het RIVM uitgezonderd zijn van deze regeling. De kraamzorgsector roept op om het externe bezoek zo veel mogelijk te beperken en bij voorkeur niet te doen. Hiermee voorkomen we dat het gezin, en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting.

 


1-10-2020: Aanpassingen beleid kraamvisite en intake

De uitgangspunten voor gezinnen met (een verdenking op) Covid-19 blijven onveranderd. Voor kraamgezinnen waar geen (verdenking op) Covid-19 is geldt per 1 oktober 2020 het volgende:

 • Het blijft mogelijk om een intake aan huis te doen, echter kunnen regionaal, afhankelijk van het risiconiveau in die specifieke regio, andere afspraken gemaakt worden in het KSV en het VSV.
  • NB1 Voorafgaand aan het huisbezoek wordt uitgevraagd of er COVID-19 klachten in het kraamgezin zijn.
  • NB2 Het gebruik van een mondneusmasker moet overwogen worden.
 • Ten aanzien van de kraamvisite:
  • Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken is het advies om geen kraamvisite langs te laten komen zolang de kraamverzorgende in huis is.
  • Vanuit de overheid geldt de maatregel dat er maximaal 3 externe bezoekers in huis mogen zijn. Afhankelijk van de regio en het risiconiveau in die regio is het wel mogelijk dat één bezoeker wordt aangewezen die tijdens de kraamweek op visite komt. Voorwaarden voor bezoek zijn dat de 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn. Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen en er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen.
   Let op! Leerlingen & verloskundigen & JGZ-medewerker vallen ook onder de 3 externe bezoekers.

Het advies is ten alle tijden dat men voorzichtig moet zijn! Dit voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende. De voorkeur (en dringend advies) blijft ten alle tijden dat bezoek enkel komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is.

 

Op regionaal niveau kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden en in de (poli)klinische setting gelden de regels van het ziekenhuis. U vindt het aangepaste beleid intake en kraamvisite hier.

 


8-7-2020: Verruimen maatregelen kraamzorg

In verband met de Covid-19 uitbraak in Nederland zijn er binnen de sector kraamzorg maatregelen genomen met betrekking tot het leveren van zorg. Daarnaast heeft de overheid in het algemeen een aantal maatregelen opgelegd die ook effect hebben op de zorg zoals die in de kraamzorg wordt geleverd.

 

Op 11 mei zijn de eerste verruimingsmaatregelen binnen de kraamzorg doorgevoerd. Vanaf 6 juli wordt de kraamvisite in kraamgezinnen waar geen (verdenking op) besmetting is verder verruimd. Dit is in lijn met de overheidsmaatregelen per 1 juli 2020.

 

Binnen de verruimingsmaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen kraamgezinnen met (verdenking op) COVID-19 besmetting en kraamgezinnen zonder (verdenking op) COVID-19 besmetting. In het verruimingsbeleid vindt u de verruimingsmaatregelen die Bo heeft opgesteld. Daarnaast is ook de factsheet aangepast op de nieuwe verruimingen.

 


13-5-2020: Verruimingen mei

Op 6 mei vond een persconferentie plaats van de Minister-president en Minister de Jonge over de versoepeling van de maatregelen rondom Covid-19. Met de versoepeling van de maatregelen van de overheid ontstaat ook ruimte om kraamzorg specifieke maatregelen te versoepelen. Bo streeft er op termijn naar om de kraamzorg waar mogelijk, en met in acht neming van de ‘anderhalve meter maatschappij’, zo veel als mogelijk terug te brengen naar de normale gang van zaken. Hierbij blijft gelden dat als er sprake is van een (mogelijke) besmetting met COVID-19 gewerkt wordt volgens de bestaande richtlijnen van Bo en de werkinstructies van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ).

 


13-5-2020: Verruiming CPZ/KNOV

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de KNOV, NVOG en BEN gekeken naar mogelijke verruimingen binnen het huidige pandemieprotocol. Zij hebben op 7 mei 2020 de volgende opties gecommuniceerd voor verruiming, mits in overeenstemming met lokaal beleid en capaciteit en met de vraag terughoudend te blijven:

 1. Partner kan mee naar consulten, zowel in als buiten het ziekenhuis.
 2. Partner kan mee naar echo’s. Rondom het SEO gelden de volgende regels: https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus.
 3. Er kan 1 extra iemand mee naast de partner bij de bevalling, indien dit gewenst is door de zwangere.

 


13-5-2020: Aangepaste kaders begeleiden van leerlingen gedurende COVID-19 pandemie

Op 6 mei is per directiemail een document verstuurd met nadere kaders over de inzet van leerlingen bij de partusassistentie en in de kraamzorgweek met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en afspraken binnen de Geboortezorg. Deze kaders gelden als aanvulling op de basis uitgangspunten rond de (zelfstandige) inzet van leerlingen en niet geregistreerde kraamverzorgenden gedurende de COVID-19 pandemie.

 

Inmiddels zijn een aantal afspraken binnen de Geboortezorg aangepast, mede op basis van versoepeling van richtlijnen en overheidsbeleid. Hierbij vindt u een nieuwe versie met de kaders rond het begeleiden van leerlingen die (nog) niet zelfstandig ingezet worden. Bij een verdere verruiming zal uiteraard worden gekeken of deze kaders opnieuw moeten worden aangepast.Gepubliceerd op 8 juli 2020
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement