Zorgbonus

 

24 september 2020 – Aanvullingen subsidieregeling

 

Handreiking & afbakening

De handreiking ‘voor zorgaanbieders om ondersteuning te bieden bij het verstrekken van de COVID-19 bonus binnen de organisatie’ is mede opgesteld door: NVZ, NFU, VGN, Actiz, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ, LHV, InEen en Altrafare. Het uitgangspunt is om de zorgbonus zo ruimhartig mogelijk toe te kennen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft uitgesproken vertrouwen te hebben in de organisaties en bestuurders bij het bepalen van het wel of niet in aanmerking komen van medewerkers. Die verantwoordelijkheid wil VWS niet nemen en de verantwoording en controle achteraf is daar ook niet op gericht. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de zorgorganisaties zelf.

 

Fiscale gevolgen

De zorgaanbieder is verplicht de uitkering van de bonus in aanmerking te nemen als eindheffingsbestanddeel ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het kabinet wil voorkomen dat de bonusregeling gevolgen heeft voor de vrije ruimte, zoals overige vergoedingen en verstrekkingen die zorginstellingen aan hun werknemers willen verstrekken. Daarom hebben zij besloten dat werkgevers vanuit de subsidieregeling ook het bedrag aan verschuldigde eindheffing, veroorzaakt door de zorgbonus, ontvangen. Let op: dit geldt alleen wanneer de vrije ruimte door het uitkeren van de bonus wordt overschreden, u dient dan aan te geven dat u aanspraak maakt op de subsidieregeling voor de eindheffing.

Bovendien is de werkgeversregeling in 2020 verruimd, namelijk van 1,7% naar 3% over de eerste 400.000 van de loonsom per werkgever. Dit is een belastingmaatregel vanwege de coronacrisis. Zie ook het nieuwsbericht hierover op onze website. Op deze manier wordt er in 2020 al meer vrije ruimte gecreëerd in de werkkostenregeling.

 

Aanvraagprocedure

De subsidieaanvraag kan vanaf 1 oktober tot en met 29 oktober worden gedaan met behulp van het formulier op de website van Dus-I. Per zorgprofessional kan hooguit € 1.800 subsidie worden aangevraagd, bestaande uit twee componenten: de netto bonus en de belastingafdracht.

  • Aanvraag: Uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag volgt een besluit over de subsidieverlening.
  • Voorschot: Vervolgens ontvangt de zorgaanbieder zo spoedig mogelijk een voorschot van 100% van het bedrag van de subsidieverlening.
  • Uitkering: De zorgaanbieder betaalt de bonus uiterlijk binnen vijf maanden na de subsidieverlening uit aan de zorgprofessional.
  • Verantwoorden: De zorgaanbieder moet de subsidie verantwoorden of deze wordt vastgesteld. Tot en met €25.000 vindt dit plaats op basis van een steekproef. Boven €25.000 moet de zorgaanbieder een verantwoordingsformulier invullen.
  • Subsidievaststelling: Uitgangspunt is dat de vaststelling van de subsidie plaatsvindt na afloop van het kalenderjaar waarin de subsidieactiviteit (de uitkering van de bonus) heeft plaatsgevonden.

 


18 september 2020 – Publicatie Subsidieregeling bonus zorgprofessionals

 

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 gepubliceerd. In de regeling staan de voorwaarden voor het subsidiëren van een bonus aan professionals die in de sector zorg en welzijn een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in verband met de uitbraak van het COVID-19-virus. Het Ministerie van VWS geeft aan dat de zorgaanbieder, op grond van de uitgangspunten van de subsidieregeling, zelf kan bepalen welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor een bonus. Om zorgaanbieders hierin zo veel mogelijk te ondersteunen, heeft het Ministerie van VWS samen met NVZ, NFU, VGN, Actiz, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ, LHV, InEen en Altrafare de handreiking opgesteld. De handreiking biedt binnen de gestelde kaders handvatten als advies aan de zorgaanbieder bij het selecteren van zorgprofessionals die in aanmerking kunnen komen voor de bonus. Van het advies kan worden afgeweken.

 

Korte samenvatting handreiking

Zorgaanbieders kunnen een bonus verstrekken aan zorgprofessionals die:

  • in de afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020);
  • op basis van een (arbeids)overeenkomst als werknemer of als derde (hierbij kan gedacht worden aan een zelfstandige of uitzendkracht);
  • zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19; en
  • niet meer dan tweemaal modaal verdienen bij voltijds inzet.

 

Lijst met beroepen

Het ministerie van VWS heeft een overzicht met beroepen/functie(s)(groepen) opgesteld die aan de hand van de afbakeningscriteria in beginsel wel in aanmerking komen voor een bonus (‘ja, mits’) en beroepen/functie(s)(groepen) die in beginsel niet in aanmerking komen (‘nee, tenzij’). Let op het betreft hier een indicatie.


Het beroep kraamverzorgenden staat op de ‘nee, tenzij lijst’. Dit betekent echter niet dat kraamverzorgenden niet in aanmerking komen! Wanneer de kraamverzorgende voldoet aan de criteria zoals in de richtlijn genoemd kunt u als werkgever een bonus aanvragen.U kunt dan een subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1.000 per werknemer waarvan u van oordeel bent dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

 

Meer informatie

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement