Project inzet partuspoules

Welkom op de projectpagina van het project partuspoules!

Hoofddoel: Het inventariseren en analyseren van de mogelijkheden van de inzet van partuspoules in de kraamzorg en het effect hiervan op de kwaliteit & aanbod van de kraamzorg. Aan de hand van de resultaten wordt inzichtelijk gemaakt wat de inzet van partuspoules voor de kraamzorgsector op lange termijn kan betekenen. Door middel van een digitale toolkit worden deze resultaten, inclusief ‘the lessons learned’ en concrete handvatten, aangereikt aan de kraamzorgorganisaties.

Subdoelen

Om het hoofddoel te behalen zijn zes subdoelen opgesteld:

 1. Bestaande vormen partuspoules inventariseren.
 2. Huidige vormen van werkroosters kraamverzorgenden in kaart brengen.
 3. Draagvlak creëren binnen de sector en relevante stakeholders.
 4. Vaststellen gebruik partuspoules voor pilots. Eventueel nieuwe vormen partuspoules ontwikkelen op basis van andere sectoren.
 5. Pilot uitvoeren in verschillende vormen. Bijbehorende kwalitatieve en kwantitatieve effectmeting.
  • Meten effect op medewerker (werk/privé balans, grootte contract, inzetbaarheid, tevredenheid, financiële vergoeding).
  • Meten effect op kwaliteit van zorg ervaren door cliënt.
  • Meten effect op bedrijfsvoering organisatie (tijd kwijt aan planning, kosten aan medewerker, tijd/kosten overleg met organisaties van partus poules, intensiteit regionale samenwerking)
 6. Digitale toolkit ontwikkelen en toolkit actief brengen naar KSV’s.
 7. Aanbeveling vervolgplan inzet partuspoules kraamzorgsector.

Bo voert het project uit met behulp van subsidieverlening van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als onderdeel van subdoel 5 worden twee aparte pilots gedraaid bij twee verschillende KSV’s. Dit zijn KSV Amsterdam en KSV Den Bosch. De pilots hebben een looptijd van ongeveer 3 maanden.

Naast de samenwerking met KSV Amsterdam en KSV Den Bosch zit Bo regulier om tafel met  verschillende stakeholders. Tijdens deze overleggen praat Bo de stakeholders bij over de stand van zaken en stelt Bo onderwerpen ter discussie. Ook is de adviesgroep HRM, als klankbordgroep, betrokken bij het project.  Meer informatie hierover vind u onder subdoel 3.

Looptijd project: november 2020 tot januari 2023.

Beeldmateriaal
Bo heeft een animatiefilm ontwikkeld over het project. Deze vindt u hier! Ook heeft Bo een aantal infographics ontwikkelt. Deze vindt u bijsubdoelen. Voor een blik in het totale projectplan, kunt u deze infographic bekijken.