Transparante bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk 2022

De Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (Awtza) regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Hieronder vallen wijzigingen van andere wetten, zoals transparante bedrijfsvoering (Wmg) en het verbod op winstoogmerk (Wtzi). Deze nieuwe regels komen onder toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wat er van zorgaanbieders wordt verwacht en hoe de NZa dit toetst, staat opgenomen in de beleidsregel ‘Transparante bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk 2022’.

In de beleidsregel ‘Transparante bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk 2022’ beschrijft de NZa hoe zij toezicht houdt op transparante bedrijfsvoering en financiële administratie, en het verbod op winstoogmerk. De eisen rondom transparante bedrijfsvoering zijn vastgelegd in artikel 40a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De eisen omtrent verbod winstoogmerk liggen vast in artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Hieronder vindt u in het kort wat de eisen inhouden. In de beleidsregel leest u hoe hierop wordt getoetst.

Transparante bedrijfsvoering
De eisen omtrent transparante bedrijfsvoering zijn:

  • De zorgaanbieder zorgt voor een eenduidige verdeling van taken en bevoegdheden en legt deze schriftelijk vast;
  • De zorgaanbieder onderscheidt in ieder geval in financiële zin activiteiten op het gebied van zorgverlening van zijn andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;
  • Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke financiële derivaten een zorgaanbieder voor welke doeleinden onder welke voorwaarden kan aantrekken;
  • In de financiële administratie van de aanbieder zijn de ontvangsten, betalingen en de aangetrokken derivaten traceerbaar naar bron en bestemming en duidelijk is op welke momenten welke verplichtingen voor of namens de aanbieder zijn aangegaan.

Verbod winstoogmerk 2022
De uitzondering op het verbod winstoogmerk is in de Wtza eenvoudiger geformuleerd dan hoe het was onder de Wtzi. Voor zorgverleners die rechtstreeks contracteren met zorgverzekeraars geldt dat deze in beginsel geen winstoogmerk mogen hebben. Een aantal categorieën zorgverleners is hiervan in de Awtza uitgezonderd; de kraamzorg is hier een van.