Uitkomst steekproef Zorgbonus 2020

Het kabinet stelde in 2020 een bonus beschikbaar voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hadden verricht in de strijd tegen Covid-19 in de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020. In 2021 heeft een eerste groep zorgaanbieders zich verantwoord over subsidies tot 125.000 euro. Daaruit blijkt dat in veel gevallen fouten zijn gemaakt in de belastingafdracht.

In totaal is er in 35% van de verantwoordingen een fout gemaakt in de belastingafdracht. Deze zorgaanbieders hebben onjuist gebruik gemaakt van de voor de bonusregeling geldende uitzonderingsmogelijkheid om de bonus door middel van eindheffing netto aan de zorgprofessional uit te betalen.

Gevolgen onjuiste belastingafdracht voor de subsidie

De onjuiste belastingafdracht kan mogelijk gevolgen hebben voor de netto hoogte van de uitbetaalde bonus. Afdracht fouten kunnen er ook toe leiden dat een zorgaanbieder niet aan de voorwaarden van de bonusregeling voldoet. Dit betekent een lagere subsidie en terugvordering van de te veel betaalde subsidie bij de zorgaanbieder.

Definitief besluit

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport deelt in haar brief mede dat zij heeft besloten het bij deze steekproef te houden, ook al was er in 2021 nog een tweede bonusronde. Zij wil dat zorgaanbieders niet langer in onzekerheid verkeren over hun definitieve subsidiebedrag. Heeft u in 2021 de verantwoording ingediend? Dan ontvangt u op korte termijn een definitief besluit (vaststellingsbeschikking) van de overheid, waarmee u duidelijkheid krijgt over het definitieve subsidiebedrag.