Update project Indiceren in de kraamzorg

Binnen het project Indiceren in de kraamzorg ontwikkelt Bo een nieuwe indicatiemethodiek voor de kraamzorg: de Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek (KLIM). Op dit moment worden de laatste stappen doorlopen om met de pilot te kunnen starten!

Pilot Indiceren
De planning is om in Q2 2022 te starten met de pilot. Voordat we van start kunnen, moeten we nog enkele randvoorwaarden regelen. Bijvoorbeeld het afronden van de aanvraag beleidsregel ‘Innovatie voor kleinschalige experimenten’ bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Advies Zorg Instituut Nederland
Om de KLIM in de praktijk te kunnen implementeren is het noodzakelijk dat de aanspraak kraamzorg verruimd wordt tot na de 10e dag. Bo Geboortezorg heeft dit verzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Zorginstituut Nederland neergelegd. Half maart heeft het Zorginstituut hier een concept advies over uitgebracht. De verwachting was dat dit advies al eerder afgegeven zou worden waardoor dit mee zou kunnen worden genomen in het basispakket voor 2023. Door de vertraging kan een eventuele wijziging nu pas op zijn vroegst worden meegenomen in het basispakket van 2024. Dit heeft gevolgen voor de snelheid waarmee de KLIM kan worden ingevoerd, maar ook voor de pilot die daaraan vooraf gaat. Het ministerie van VWS is daarom intern aan de slag om e.e.a. voor de start van pilot alsnog geregeld te hebben.

Implementatie
In het projectplan Indiceren in de kraamzorg is opgenomen dat de implementatie van de KLIM, bij goede pilot-resultaten, in 2023 zal plaatsvinden. Door verschillende ontwikkelingen zal de implementatie vooruit worden geschoven. Begin 2023 worden de resultaten van de KLIM-pilot verwacht. Vervolgens zal dan het implementatieplan verder ontwikkeld worden. De verwachting is nu dat, bij positieve pilot resultaten, per 2024 gestart kan worden met de implementatie van de KLIM. 

Tot slot
Bo is ontzettend enthousiast om met de pilot van start te gaan. Bent u benieuwd naar meer informatie over het project en de pilot? Bekijk dan deze infographic!